Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Blanketter och mallar

På denna sida finns ett urval av blanketter och mallar som förekommer på HR-webben. 

Alla dokument på sidan öppnas i en ny flik. 

Innehåll på sidan:


Anställning

Anställningsvillkor 

Anställningsbeslut/employment decision

Engelsk översättning av det svenska originalbeslutet som finns i Primula.  

Bilaga till anställningsbeslut: Information om anställningsvillkor

Bilaga till anställningsbeslut finns att ladda ner i högerspalten på nedanstående sidor på Medarbetarwebben respektive Staff pages:

Bilagan skrivs ut tillsammans med anställningsbeslutet och lämnas till arbetstagaren senast 7 kalenderdagar efter att arbetstagaren påbörjat sin anställning. 

Anställdas möjlighet att avstå från att särskild visstidsanställning (SÄVA) övergår till tillsvidareanställning

Anställningens upphörande på grund av ålder

Läs mer: Anställningens upphörande på grund av ålder

Avtal arbetsgivaransvar adjungerade lärare 

Läs mer: Adjungeringar, gästprofessorer och pensionerade professorers verksamhet

Besked och varsel om att avsluta tidsbegränsad anställning

Besked till anställd, för anställd med grund i Högskoleförordningen (HF) (doktorander m fl)

Varsel till berörd facklig organisation

Läs mer: Avsluta tidsbegränsad anställning, Företrädesrätt till återanställning

Bisyssla

Lärare ska anmäla bisyssla senast 31/3. Anmälda bisysslor ska bedömas av prefekt senast 30/4.

Läs mer: Bisyssla

Chefskontrakt 

Läs mer i Riktlinjer om ledningsuppdrag vid Lunds universitet (PDF)

Distansarbete, TA-personal

OBS! Överenskommelse och uppsägning av överenskommelse ska alltid fyllas i på svenska.  

Tips: Checklista för distansarbete, på Prevents webbplats

Läs mer: Distansarbete

Etapplyft doktorander

Läs mer: Förändra lön vid annan tidpunkt än lönerevision

Fakturaunderlag enligt avgiftsförordningen

Flextidsavtal för teknisk och administrativ personal

Läs mer: Flextid för teknisk och administrativ personal

Förhandlingsunderlag avseende statlig visstidsanställning (STAVA)

Innan beslut om denna typ av anställning ska arbetsgivaren primärförhandla enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Använd LU:s mall för ett sådant förhandlingsunderlag och hur förhandlingen ska gå till. 

Läs mer: Särskild process för primärförhandling avseende statlig visstidsanställning (STAVA)

Förändring av befintlig anställning

Läs mer: Förändring av befintlig anställning

Korta och tillfälliga anställningar

Kontering

Ledighet och frånvaro

Endast för ledigheter som ej söks i Primula. Du som använder webbläsaren Firefox behöver ladda ner pdf:en till din dator innan du fyller i den digitalt.

Läs mer: Ledighet och semester

Omställning

Läs mer: Kvalificering till avtal om omställning

Pension

Läs mer: Handläggningsordning vid pension

Pensionerade professorers verksamhet

Läs mer: Pensionerade professorers verksamhet

Personallån

Läs mer: Personallån

Rekvisition av samordningsnummer från Skatteverket

Innan person har anlänt till Sverige. 

Semester

Syftet med mallen är att dokumentera att kriterierna för att spara semester är uppfyllda och hur många dagar som sparas till ett senare år

Läs mer: Hantera semester

Skattefria ersättningar för personliga utlägg

Synnerliga skäl för fortsatt anställning efter fyllda 69 år

Vid överenskommelse om fortsatt anställning efter fyllda 69 år.

Läs mer: Anställningens upphörande på grund av ålder

Utlandsstationering med URA (utlandskontrakt)

Läs mer: Utlandsstationering med URA (utlandskontrakt)

Utvecklingssamtal

Läs mer: Utvecklingssamtal


Arbetsmiljö

Anpassning och rehabilitering

Läs mer: Anpassning och rehabilitering

Anslag om arbetsmiljöorganisation

Brandskydd

Mallar för systematiskt brandskyddsarbete:

Mallar för brandfarlig och explosiv vara

Riskbedömning vid laborationer:
Uppdragsbeskrivning
Egenkontroll och årlig uppföljning:

Läs mer: Brandskydd

Biosäkerhet

Läs mer: Biosäkerhet

Kemikaliesäkerhet

Läs mer: Krav på utbildning, kontroller och rapportering

Medicinska kontroller i arbetslivet

Läs mer: Medicinska kontroller i arbetslivet

OSA-enkät

Läs mer: Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Uppgiftsfördelning och ansvar

Dokumentation:

Läs mer: Uppgiftsfördelning och ansvar

Riskbedömning

Läs mer: Risker i arbetsmiljön

Samverkan mellan chefer och skyddsombud

Läs mer: Roller i arbetsmiljöarbetet

Skyddsronder

Ta hjälp av stödmaterial som underlättar arbetet med skyddsrond

Mall för skyddsrond gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) hittar du under rubriken OSA-enkät längre upp på sidan.

Mall för checklista för egenkontroll gällande brandsäkerhet finns på sidan för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Läs mer: Skyddsrond

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Vid utlandstjänstgöring:

Läs mer: Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD)

Läs mer: Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD), Studiesocial skyddsrond, gällande studenter


Arbetstid

Arbetstid för lärare – personalplan

Läs mer: Arbetstid för lärare

Flextidsavtal för teknisk och administrativ personal

Läs mer: Flextidsavtal för teknisk och administrativ personal

Förtroendearbetstid

Läs mer: Förtroendearbetstid

Oregelbunden arbetstid

Läs mer: Oregelbunden arbetstid

Enskild överenskommelse om arbetstidsreglering

Läs mer: Enskild överenskommelse om arbetstidsreglering


Gäster i verksamheten

Läs mer: Gäster i verksamheten


Internationell personal

Anställningsavtal vid ansökan om arbetstillstånd

Används vid ansökan om arbetstillstånd av tredjelandsmedborgare. Skriv ut mallen och fyll i för hand. Migrationsverket vill ha underskrifter från bägge parter. Läs mer om hur och när mallen ska användas, under fliken 4 Anställningsavtal på sidan Arbetstillstånd.

Anställningsintyg, doktorander

Läs mer om hur och när mallarna ovan ska användas, under flikarna 1 Antagningsbeslut samt studie- och anställningsbeslut respektive 6 Förlängning på sidan Uppehållstillstånd för doktorander.

Fullmakt till Migrationsverket

Läs mer om hur och när mallen ska användas, under fliken Fullmakt till Migrationsverket på sidan Medborgare från tredje land.

Letter of invitation in order to obtain VISA to Sweden

Läs mer om hur och när mallen ska användas, under fliken Arbetstillstånd och visum på sidan Medborgare från tredje land

Fler mallar

På sidorna om internationell personal finns fler blanketter från andra samhällsaktörer (till exempel Försäkringskassan och Migrationsverket). Blanketterna återfinns i respektive avsnitt.  

Läs mer: Internationell personal


Introduktion av nya medarbetare

Välkomstmejl från arbetsplatsen innan första arbetsdagen

Informationsmejl från rekryterande chef under första arbetsdagen

Lista över kontaktpersoner

Uppföljningssamtal

Läs mer: Introduktion av nya medarbetare


MBL-förhandlingar

Snabbprotokoll

Läs mer: Rutinbeskrivning för snabbprotokoll vid förhandling enligt 11 § MBL och 32 § LAS

Förhandlingsunderlag vid verksamhetsförändring

Mall: Förhandlingsunderlag vid verksamhetsförändring (Word 105 kB)

Läs mer: MBL-förhandlingar


Rekrytering

Läs mer: Rekrytering


Sociala avgifter


Utbildnings- och postdoktorsstipendier

Läs mer: Utbildnings- och postdoktorsstipendier

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.