Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anpassnings- och rehabiliteringsprocessen

Du som chef ansvarar för att anpassning av arbetet och rehabilitering genomförs när någon av dina anställda behöver det som en förebyggande åtgärd för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro, samt vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Här hittar du stöd som beskriver de olika stegen i anpassnings- och rehabiliteringsprocessen, vad som ska göras, när aktivitet ska ske och vem som ska agera.

Innehåll på sidan:


Målsättningen med Lunds universitets arbetsmiljöarbete är att skapa en miljö som upplevs utvecklande och stimulerande samt att förebygga att våra anställda utsätts för risker för arbetsrelaterad ohälsa och olycksfall i arbetet. Denna målsättning har stöd i aktuell lagstiftning genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Även området arbetsanpassning har sin grund i denna lagstiftning.

Arbetsanpassning är insatser som görs om det är nödvändigt för att förebygga sjukfrånvaro eller om en anställd har råkat ut för en skada eller sjukdom. Skadan eller sjukdomen kan ha uppstått utanför arbetsplatsen och påverkar förmågan att utföra arbetet.

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social och arbetslivsinriktad art för att få tillbaka funktionsförmåga och för ett gott liv. Arbetslivsinriktad rehabilitering är åtgärder som görs för att underlätta återgång till arbetslivet efter sjukfrånvaro.

Så här gör vi på Lunds universitet

Lunds universitet har som arbetsgivare ett ansvar för att anpassnings- och rehabiliteringsarbetet bedrivs på ett organiserat och effektivt sätt. Att ha systematiska och väl kända rutiner inom anpassning och rehabilitering är en viktig beståndsdel för en hälsofrämjande arbetsplats. Universitetets anpassnings- och rehabiliteringsprocess underlättar arbetet med anpassning och rehabilitering för dig som chef med personalansvar. Processen ger dig stöd att förebygga sjukskrivningar och säkerställa att dina anställda ges förutsättningar att återgå i arbete så snart som möjligt.

Anpassnings- och rehabiliteringsprocessen beskriver vad som ska göras, när aktivitet ska ske och vem som ska agera. Stödmaterial finns under respektive del i processen.

Bilden visar de olika delarna av anpassnings- och rehabiliteringsprocessen.
Bilden visar de olika stegen i anpassnings- och rehabiliteringsprocessen.

Klicka här för att se bilden i större PDF-format. Bilden innehåller länkar till de olika stegen i anpassnings- och rehabiliteringsprocessen (PDF 162 kB, öppnas i ny flik)

Roller

För att ytterligare tydliggöra anpassnings- och rehabiliteringsprocessen har en översikt över vem som gör vad skapats.

Läs mer om vem som gör vad i anpassnings- och rehabiliteringsprocessen 

Dokumentation

I anpassnings- och rehabiliteringsärenden är det viktigt att alla uppgifter av betydelse dokumenteras, exempelvis samtal med den anställda, beslut eller överenskommelser som görs. Syftet med dokumentationen är att kunna följa upp anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder, bedömningar, beslut med mera. Om en anställd byter chef eller arbetsplats inom universitetet ska ansvarig chef överlämna information och dokumentation angående sjukskrivningar och eventuella anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder till den nya chefen.

Offentlighets- och sekretesslagen styr över hanteringen av personliga uppgifter. Alla anställda ska kunna lita på att uppgifter i ett anpassnings- eller rehabiliteringsärende inte sprids till obehöriga. Dokumentation så som arbetsförmågebedömningar, läkarintyg, utredningar med mera ska förvaras i Adato.

Adato

Adato är ett sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyg där du får signaler om när ett anpassnings- eller rehabiliteringsärende ska påbörjas. Adato bevakar all inrapporterad sjukfrånvaro för alla anställda och skickar aviseringar enligt universitets anpassnings- och rehabiliteringsprocess. Dokumentation av ärendet ska ske i Adato.

Som chef kan du ansöka om en behörighet till Adato. 

I högerspalten på denna sida finns länk till information om hur du ansöker om behörighet till Adato. Här finns även inloggningslänk till Adato. Observera att du vid distansarbete behöver vara ansluten via VPN Static eller All traffic för att kunna logga in i Adato. 

Tystnadsplikt

All information rörande sjukfrånvaro omfattas av tystnadsplikt. Du som chef måste därför alltid komma överens med den anställda om vilken information som får spridas vidare.

I Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 är tystnadsplikten reglerad:

Enligt offentlighets- och sekretesslagen kan tystnadsplikt gälla för anställdas hälsotillstånd och för uppgifter om anställdas personliga förhållanden som rör ärende om rehabilitering om den anställde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Alla som i sitt arbete har information om en anställds hälsotillstånd eller personliga förhållanden omfattas av denna tystnadsplikt. (Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400, kapitel 21 § 1 samt kapitel 39 §§ 12).

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.

Företagshälsovården

Ta i första hand hjälp av din HR-partner. Företagshälsovården finns dock också tillgänglig för råd och stöd.

Företagshälsovården
+46 46 222 32 80
Företagshälsovården