Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Riktlinjer för chefsuppdrag på Lunds universitet

På denna sida finns information om Lunds universitets riktlinjer för chefsuppdrag.

Innehåll på sidan:


Om riktlinjerna

Riktlinjerna för chefsuppdrag ska gälla alla med chefsuppdrag på Lunds universitet. Med chef avses personer som har verksamhets-, personal- och budgetansvar. 

Tre principer 

Universitetets riktlinjer för chefsuppdrag utgår från tre principer som är lika oavsett typ av chefsuppdrag, organisatorisk nivå eller organisatorisk tillhörighet. Principerna utgår från universitetets arbetsgivaransvar, ansvar för att leda medarbetare och ansvar att driva verksamhet och uppnå resultat.

Tyngdpunkten mellan de olika ansvarsområdena kan se olika ut men samtliga ingår alltid i ett chefsuppdrag. Detta gäller oberoende av hur tillsättning av uppdraget har skett, om det är via kollegiala eller reguljära chefsrekryteringsprocesser. 

Nedan följer en beskrivning som ska fungera som ett stöd för varje chef i att tydliggöra det egna chefsuppdraget och identifiera eventuella utvecklingsbehov. Beskrivningen ska också vara en utgångspunkt för lokala och universitetsgemensamma stödfunktioner att kommunicera kring behov av stödinsatser till chefer. 

Arbetsgivaransvaret

Som arbetsgivarföreträdare i en statlig verksamhet har chefen till uppgift att utveckla och tillämpa arbetsgivarfrågor som är viktiga i staten och på Lunds universitet. 

Att ha arbetsgivaransvar innebär att följa gällande lag och förordningar och stå bakom och följa fattade beslut och centrala eller lokala kollektivavtal, policyer och styrdokument.

På sidan Utbildningar ser du universitetets chefsutbildningar inom området arbetsgivaransvar. 

Att vara arbetsgivare i en statlig verksamhet innebär att följa lagar och förordningar och stå bakom och följa fattade beslut och centrala eller lokala kollektivavtal, policyer och styrdokument.

Regelverket

"Regelverket" är Lunds universitets webbaserade förteckning över universitetsövergripande regler.

I Regelverket hittar du föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer som är beslutade av universitetsstyrelse, rektor, förvaltningschef och de organ eller funktioner inom den universitetsgemensamma administrationen som har delegation att fatta sådana beslut.

Regelverket (Medarbetarwebben)

Övrigt stöd 

Verksamhetsansvaret

Som verksamhetsansvarig har chefen huvudansvar för att driva den verksamhet som ingår i uppdraget. 

I detta ansvar ingår att tillsammans med medarbetarna planera, genomföra, följa upp och kontinuerligt utveckla verksamheten utifrån mål, uppdrag och budget. 

På sidan Utbildningar ser du universitetets chefsutbildningar inom området verksamhetsansvar. 

Som verksamhetsansvarig har chefen huvudansvar för att driva den verksamhet som ingår i uppdraget.

I detta ansvar ingår att tillsammans med medarbetarna planera, genomföra, följa upp och kontinuerligt utveckla verksamheten utifrån mål, uppdrag och budget.

Stöd i rollen som verksamhetsansvarig

Ledarskapet 

Som ledare ska man se till helheten och tydliggöra ansvarsområden och anpassa ledarskapet efter verksamhetens behov och utveckling. 

Ledare har ett nyfiket förhållningssätt till den egna verksamheten och medarbetare. Ledarskapet innebär att leda individer och grupper, delegera och identifiera individers potential. Det innebär också att kommunicera både internt och externt och skapa förutsättningar för dialog och förankring. 

På sidan Utbildningar ser du universitetets chefsutbildningar inom området ledarskap

Ledarskapet behöver anpassas efter verksamhetens behov och ska vara tydligt och transparent. Öppenhet och respektfullt bemötande av andras synsätt, kunskap och erfarenheter skapar ett arbetsklimat som gynnar självständigt tänkande och utveckling av verksamheten.

Som chef är det viktigt att ta tillvara medarbetarnas kompetens, erfarenheter och engagemang för att få ett bättre beslutsunderlag och skapa förutsättningar för medarbetarna att ta ett aktivt ansvar för verksamheten och sina uppdrag. En ledare värnar om medarbetarnas kompetensutveckling och ser den som ett led i att utveckla verksamheten.

Ledaren ansvarar för en god kommunikation med medarbetarna och med intressenter inom och utanför universitetet

Stöd i ledarrollen

Coachning för chefer och ledare