Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Oregelbunden arbetstid

När en verksamhet har behov av att ha anställda i tjänst alla veckans dagar oberoende om helgdag eller liknande infaller kallas detta oregelbunden arbetstid. Det kan till exempel finnas lagkrav, beslut om öppettider eller andra omständigheter som gör att arbetsuppgifter behöver utföras på tid utanför så kallad kontorsarbetstid. 

Innehåll på sidan:


Oregelbunden arbetstid regleras i lokala kollektivavtal

Vilka regler som gäller för oregelbunden arbetstid regleras i lokala kollektivavtal som Lunds universitet har förhandlat fram med de lokala arbetstagarorganisationerna. 

Vid Lunds universitet finns följande lokala kollektivavtal om oregelbunden arbetstid:     

 • Universitetsövergripande lokalt kollektivavtal om oregelbunden arbetstid med genomsnittlig veckoarbetstid på 40 timmar per vecka. 
  • Gäller för Botaniska trädgården, MaxIV, Lokalservice och Vattenhallen.
 • Universitetsövergripande lokalt kollektivavtal om oregelbunden arbetstid med genomsnittlig veckoarbetstid på 38 timmar per vecka.
  • Gäller för museiverksamhet (Skissernas, Historiska museet), reception och biblioteksverksamheter (på S-fak, HT-fakulteterna och J-fak), samordnad tentamensservice och tentamensvaktspool på HT-fakulteterna samt Vattenhallen.
 • Verksamhetsspecifikt lokalt kollektivavtal om oregelbunden arbetstid för djurvårdare på M-fak
 • Verksamhetsspecifikt lokalt kollektivavtal om oregelbunden arbetstid för driftspersonal på MaxIV

De verksamhetsspecifika avtalen kan enbart tillämpas i de aktuella verksamheterna och berörs inte i text på HR-webben, utan sådan information finns lokalt på arbetsplatsen.

Schemaläggning och hantering till Statens servicecenter (SSC)

Inför att schema ska läggas för en verksamhet/anställd, bestäm hur långt schemat ska gälla, dock maximalt 16 veckor. Om det är ett rullande schema kan det exempelvis vara 4 veckor långt, som därefter återupprepar sig nästkommande 4 veckors period.

Mall för schemaläggning

Använd schemamallen som är framtagen i samråd med SSC. Markera hur många veckor schemat ska vara och ange vilket heltidsmått som är aktuellt samt sysselsättningsgrad. Antalet timmar som anges i schemamallen är det antal timmar som ska förläggas ut under perioden.

Ladda ner mallen på sidan Blanketter och mallar.

Tabell för omräkning av minuter till hundradelstimmar

För att SSC ska kunna registrera schemat i Primula och beräkna tillägg och avdrag på ett korrekt sätt behöver antalet timmar som anges i mallen också vara det antalet timmar (och minuter) som läggs ut i schemat. Kontrollera i mallen att differensen är 0,00 innan schemat skickas till SSC genom SSC-portalen.

Ladda ner tabellen för omräkning av minuter till hundradelstimmar på sidan Blanketter och mallar.

Mer om LU:s kollektivavtal

Om en verksamhet har behov av oregelbunden arbetstid behöver verksamheten först formulera arbetstidsbehoven.

Du som chef kontaktar din HR-partner för att diskutera vilka arbetstidsbehov som din verksamhet skulle ha behov av och grunden för dessa arbetstidsbehov. Därefter är det bra med en tidig kontakt med sektionen HR för att göra upp en handlingsplan med vad som behöver göras och i vilken ordning.

Kontakta sektionen HR via sektionens ärendehanteringssystem 

Det krävs en kollektivavtalsförhandling med de lokala arbetstagarorganisationerna om att ansluta verksamheten till ett av de universitetsövergripande avtalen och sannolikt en förhandling om verksamhetsförändring enligt 11 § MBL.

Verksamheter som har behov av oregelbunden arbetstid ska ha en rutin för schemaläggning. En sådan rutin ska innehålla:

 • Hur schemat tas fram.
 • Hur samråd med berörda arbetstagare fullgörs. Hur schema och förteckning över vilka som ingår i oregelbunden tjänstgöring tillgängliggörs för verksamheten samt skydds- och arbetstagarorganisation.
 • Hur tillfälliga förändringar under pågående schemaperiod ska gå till och var detta dokumenteras.
 • Var avvikelser rapporteras.
 • Vem arbetstagare ska rapportera avvikelser (frånvaro, sjukdom, med mera) till.
 • Hur det långsiktiga schema- och verksamhetsplaneringsarbetet ska fungera.

Schemaläggning och hantering till SSC

Inför att schema ska läggas för en verksamhet/anställd, bestäm hur långt schemat ska gälla, dock max 16 veckor. Om det är ett rullande schema kan det exempelvis vara 4 veckor långt, som därefter återupprepar sig nästkommande 4 veckors period.

Använd schemamallen nedan som är framtagen i samråd med SSC. Markera hur många veckor schemat ska vara och ange vilket heltidsmått som är aktuellt samt sysselsättningsgrad. Antalet timmar som anges i schemamallen är det antal timmar som ska förläggas ut under perioden.

För att SSC ska kunna registrera schemat i Primula och beräkna tillägg och avdrag på ett korrekt sätt behöver antalet timmar som anges i mallen också vara det antalet timmar (och minuter) som läggs ut i schemat.

Kontrollera i mallen att differensen är 0,00 innan schemat skickas till SSC genom portalen.

Mall och tabell

 • Mall för schema till SSC publiceras inom kort. 
 • Tabell för omräkning av minuter till hundradelstimmar publiceras inom kort. 

Nedan följer en kort, summarisk beskrivning av avtalets huvudsakliga villkor. Beskrivningen är inte fulländad. Kontakta din personalsamordnare om du behöver veta mer.

Avtalet reglerar möjligheten att schemalägga personal på helg, helgdagar, klämdagar osv som normalt sett, enligt Lunds universitets flextidsavtal för T/A (så kallad kontorsarbetstid) är arbetsfria dagar. Personal som schemaläggs dessa dagar som i vanliga fall är arbetsfria vid Lunds universitet får kompenserande ledighet med samma antal fullgjorda arbetstimmar antingen samma vecka eller nästkommande vecka efter tjänstgöringen.

Anställda som omfattas av detta avtal har rätt till klämdagar enligt flextidsavtalet, samt de förkortade arbetsdagar enligt Villkorsavtalet.

Normtidsmåttet helgfri måndag-fredag är 8 h. Schemaläggningen anger hur många timmar som ska fullgöras på annan tid, till exempel helg, kväll eller klämdag. Arbetstid som ska utföras på helg, kväll eller klämdag är fast arbetstid.

Möjligheten att flexa helgfria måndag-fredag finns för de som arbetar enligt detta avtal, om verksamhetens behov tillåter det och följer samma flextidsramar som för så kallad kontorsarbetande personal (T/A), det vill säga klockan 09:00-19:00.

Nedan följer en kort, summarisk beskrivning av avtalets huvudsakliga villkor. Beskrivningen är inte fulländad. Kontakta din personalsamordnare om du behöver veta mer.

Avtalet reglerar möjligheten att schemalägga personal på helg, helgdagar, klämdagar osv som normalt sett, enligt Lunds universitets flextidsavtal för T/A (så kallad kontorsarbetstid) är arbetsfria dagar. Anställda som omfattas av detta avtal har ett lägre arbetstidsmått på 38 timmar per vecka, för att kompensera i förväg för den arbetstid som förläggs på helg, helgdagar, klämdagar och så vidare. Det utgår alltså ingen ytterligare kompenserande ledighet utöver arbetstidsförkortningen.

Anställda som omfattas av detta avtal har inte rätt till klämdagar eller förkortade arbetsdagar enligt Villkorsavtalet. Detta är kompenserat genom det lägre arbetstidsmåttet. Anställda enligt detta avtal är garanterade 9 lediga dagar per 4-veckors period, eller motsvarande om längre beräkningsperiod används.

Normtidsmåttet per dag kan variera med ska i genomsnitt högst uppgå till 8 timmar per arbetsdag under tillämplig beräkningsperiod. Det innebär att vissa arbetspass kan vara längre än 8 timmar och vissa arbetspass kan vara kortare än 8 timmar. Beräkningsperioden bestäms vid schemaläggningen som kan vara från 4 veckor till maximalt 16 veckor lång. Arbetspass kan förläggas mellan klockan 07:00 och 22.00, och arbetstiden kan förskjutas maximalt 3 gånger per kalenderår och arbetstagare med maximalt 1 timme. 

Möjligheten att flexa finns för de som arbetar enligt detta avtal, om verksamhetens behov tillåter det och följer samma flextidsramar som för så kallad kontorsarbetande personal (T/A) det vill säga de yttre rammarna är klockan 07:00-19:00, eller motsvarande antal timmar om schemaläggningen är förlagd senare på dagen. I samband med schemaläggningen anges vilka möjligheter som finns för att flexa och vid behov vilka flextidsramar som är tillämpliga. Huvudregeln är att flextidsmöjligheterna ska motsvara det som gäller för så kallad kontorsarbetande (T/A) personal, men att mellan vilka klockslag som flexramen sträcker sig över kan variera utifrån verksamhetens behov av bemanning.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.