Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skyddsrond

Du som chef ska verka för en god arbetsmiljö genom att förebygga risker i arbetet så att olycksfall och ohälsa förhindras. Ett sätt att undersöka risker i arbetsmiljön är att genomföra skyddsronder. Detta ska du som chef göra tillsammans med skyddsombudet på arbetsplatsen. Här hittar du mallar och stödmaterial som kan hjälpa dig i detta arbete.

Innehåll på sidan:


Skyddsrond är en viktig del i undersökningen av arbetsmiljön och genomförs genom att arbetsmiljöansvarig chef, skyddsombud och berörda medarbetare systematiskt går igenom arbetslokalerna eller genom en enkätundersökning bland medarbetarna.

Skyddsrond ska genomföras regelbundet. Minst en fysisk skyddsrond och en med inriktning på  organisatorisk och social arbetsmiljö ska ska regelbundet genomföras på varje arbetsplats.

Studerandeskyddsombud ska ges möjlighet att delta vid skyddsrond som behandlar arbetsmiljön för studenter. 

Involvera medarbetare och eventuella studenter inför genomförandet av en skyddsrond. Informera om att skyddsrond ska genomföras så att möjlighet ges till att lyfta saker som behöver undersökas på skyddsronden. 
 
I samband med den årliga skyddsronden kan behov av att ytterligare undersöka arbetsmiljön inom verksamheten identifieras. Detta kan göras genom riktade skyddsronder eller insatser, exempelvis med särskilt fokus på ergonomi, belysning, inomhusmiljö, digital arbetsmiljö eller organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Vid riktad skyddsrond är det lämpligt att involvera sakkunnigt stöd från Företagshälsovården eller avdelningen Säkerhet och miljö vid sektionen LU Byggnad. 

Skyddsronden ska dokumenteras i ett protokoll. Protokollet ska diarieföras. Återkoppla till medarbetare och studenter vad skyddsronden kom fram till, vilka åtgärder som planeras etc.

Fysisk skyddsrond

Under en fysisk skyddsrond undersöks till exempel inomhusmiljö, kemikaliehantering, buller, ergonomi, första hjälpen-utrustning och belysning. Samtidigt kan arbetsplatsens rutiner kontrolleras för att säkerställa att dessa är aktuella, inrapporterade tillbud kan följas upp och genomförda åtgärder kan kontrolleras för att se att de har haft avsedd effekt.

IA-systemet kan användas som stöd i samband med skyddsrond. Kontakta arbetsmiljöingenjör på Företagshälsovården om du vill använda dig av IA-systemet som verktyg när du går skyddsrond.

Protokoll och stödmaterial

Ladda ner mall för skyddsrondsprotokoll på sidan HR-blanketter och mallar

Ta hjälp av stödmaterial som underlättar arbetet med skyddsrond. Beroende på vilken slags skyddsrond som ska genomföras kan följande stödmaterial användas:

Riskbedöm och följ upp skyddsronden

De risker och brister som identifierats och inte åtgärdats direkt i samband med skyddsronden ska riskbedömas och föras in i en handlingsplan. Resultatet av skyddsronden och de åtgärder som genomförts eller planeras ska återkopplas till de anställda. Dessutom ska information om resultat och åtgärder lämnas i samband med möte i lokal skyddskommitté eller HMS-kommitté om sådan finns.

Mall för riskbedömning och handlingsplan finns i högerspalten.

Skyddsrond genom OSA-enkät

För att undersöka organisatoriska och sociala risker på arbetsplatsen kan en OSA-enkät genomföras regelbundet. OSA-enkäten kan göras via en digital enkätmall alternativt med enkätmall i pappersformat. Kontakta din arbetsmiljösamordnare eller närmaste lokala personalsamordnare för stöd.

Läs mer om OSA-enkäten på sidan om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Studiesocial skyddsrond

De faktorer i studenters arbetsmiljö som inte fångas i den fysiska skyddsronden ska undersökas regelbundet genom en studiesocial skyddsrond. Det finns en vägledning som beskriver hur detta arbete ska gå till. Kontakta arbetsmiljösamordnare eller samordnare för lika villkor på Studenthälsan för ytterligare stöd. 

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida

Relaterad information

Tips!

För dig som vill veta mer om skyddsrond gällande digital arbetsmiljö:

Ta del av material om digirond på Sunt arbetslivs webbplats