Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Roller i arbetsmiljöarbetet

Här beskrivs det ansvar som faller på de olika rollerna inom arbetsmiljöarbetet – chefer, anställda och skyddsombud.

Innehåll på sidan:


Chefens ansvar i arbetsmiljöarbetet

Som chef representerar du arbetsgivaren och har ansvar för att organisera arbetsmiljöarbetet vid arbetsplatsen, och säkerställa att de som har uppgifter inom arbetsmiljöarbetet har de kunskaper som behövs. I ansvaret ingår att regelbundet kontrollera och följa upp att arbetsmiljöarbetet fungerar.

Du har även ansvar för att årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs och att resultatet av uppföljningen rapporteras till fakultetens lokala skyddskommitté.

För att arbetsmiljöarbetet ska bli meningsfullt och effektivt ska du samverka med dina anställda. Vid introduktion av nyanställda och nya studenter ska information om arbetsmiljöarbetet och särskilda risker vid arbetsplatsen ingå.

Här hittar du stödmaterial för introduktion av nyanställda

Som chef ska du regelbundet, och vid behov, kalla de skyddsombud och studerandeskyddsombud som verkar inom skyddsområdet till samråd i frågor som rör:

 • undersökning av arbetsförhållandena
 • bedömning av risker
 • åtgärdsplanering och uppföljning av beslutade åtgärder
 • förändringar som gäller lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder eller organisation
 • användning av ämnen som kan leda till ohälsa eller olycksfall
 • årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ta del av 

Läs mer om samverkan inom arbetsmiljöarbetet 

För dig som är ansvarig chef för verksamhet där studenter ingår 

Du som är ansvarig chef för verksamhet där studenter ingår behöver tänka på att studerandeskyddsombuden byts ut relativt ofta. Då är det viktigt att du som är arbetsmiljöansvarig förslagsvis i början av varje termin säkerställer att:

 • du vet vem som är aktuellt studerandeskyddsombud
 • att du säkerställer att studerandeskyddsombudet får den information han/hon behöver i sin roll som studerandeskyddsombud
 • att du, om studerandeskyddsombud saknas, samverkar med huvudstuderandeskyddsombud

Ett sätt att få en bra grund i samverkansarbetet är att sätta sig ner och prata igenom uppdraget och förväntningarna. Vid detta tillfälle kan ni med fördel använda mallen nedan.

Ladda ner mallen Stödmaterial för samverkan mellan prefekt och studerandeskyddsombud på sidan Blanketter och mallar.

Anställdas ansvar i arbetsmiljöarbetet

De anställda ska medverka i arbetet för en god arbetsmiljö genom att bland annat delta i gemensamma möten på arbetsplatsen där arbetsmiljön behandlas eller andra dialogformer som till exempel utvecklingssamtal.

Alla anställda har en skyldighet att till arbetsgivaren:

 • påtala arbetsmiljörisker
 • anmäla tillbud och olycksfall

Anställda ska dessutom:

 • följa arbetsplatsens föreskrifter
 • använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning där sådan finns
 • delta i genomförandet av åtgärder som är avsedda att förbättra arbetsmiljön.

Skyddsombudens (SO) och studerandeskyddsombudens (SSO) roller

Skyddsombud företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor inom sitt skyddsområde.

Skyddsombudet är arbetstagarnas valda ombud och har som uppgift att företräda sina arbetskamrater och verka för en god arbetsmiljö. Skyddsombud kan även vara en resurs och samtalspartner till den arbetsmiljöansvariga chefen.

Vid Lunds universitet finns det tre kategorier av skyddsombud; skyddsombud, huvudskyddsombud och överskyddsombud. Personalorganisationerna har utsett varsitt överskyddsombud bland annat med uppgift att samordna skyddsombudsfrågor inom universitetet. Överskyddsombuden är även en samverkanspartner till de universitetsgemensamma stödfunktionerna och är ledamöter i den centrala skyddskommittén.

Studerandeskyddsombud företräder studenter inom ett studieområde. Studerandeskyddsombud utses av studentkårerna och har motsvarande roll som anställdas skyddsombud. Även studentorganisationerna har tre kategorier av skyddsombud; studerandeskyddsombud, studerandehuvudskyddsombud och studerandeöverskyddsombud. Studerandeöverskyddsombudet har en liknande roll som de anställdas överskyddsombud.

Skyddsombud utför sina uppgifter inom ramen för sin anställning och har rätt till den tid som uppgiften kräver.

Skyddsombudens och studerandeskyddsombudens rättigheter och skyldigheter regleras i Arbetsmiljölagen. Skyddsombud och studerandeskyddsombud har inte något ansvar för arbetsmiljön och kan därför inte ställas till svars för brister i arbetsmiljön eller för att åtgärder inte vidtas.

Universitetets arbetsmiljöorganisation

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida

Överskyddsombud

Lunds universitets överskyddsombud
universitetets_overskyddsombud [at] hr [dot] lu [dot] se (universitetets_overskyddsombud[at]hr[dot]lu[dot]se)

Personuppgiftshantering inom personalarbete

När du hanterar personuppgifter måste du säkerställa att du följer dataskyddslagstiftningen (GDPR) och andra tillämpningsbara lagar och regler (till exempel arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen).

Läs mer på Medarbetarwebben