Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljöansvar vid verksamhetsförlagd utbildning och praktik

På denna sida finns information för dig som är prefekt eller motsvarande, om vad du ska tänka på när studenter ger sig ut på praktik och verksamhetsförlagd utbildning.

Innehåll på sidan:    


Bakgrund

Student som deltar i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller praktik har rätt till en god arbetsmiljö även under denna del av sina studier. Detta gäller oavsett om det är en längre VFU/praktik eller en kortare.

Denna information avser alla former av lärande som sker på en arbetsplats och inom ramen för studentens utbildning.

Syfte

Syftet med denna information är att stödja universitetet i att ta fram lokalt anpassade rutiner som beskriver hur planeringen av VFU/praktik ska ske så att kraven i arbetsmiljölagen uppfylls.

Övergripande ansvar

När en student är på VFU/praktik omfattas den fortfarande av det arbetsmiljöansvar som universitetet har för studenten. 

Dock uppstår ett gemensamt ansvar för studentens arbetsmiljö mellan universitetet å ena sidan och mottagande verksamhet å andra sidan. Det är därför av största vikt att det på förhand tydligt är klarlagt vem som ansvarar för vad. 

Övergripande gäller att när en student är på VFU/praktik så är det universitets ansvar att tillse att en student inte hamnar i farliga arbetsmiljöer som kan leda till att studenten blir sjuk eller skadas. Det är mottagande verksamhets ansvar att på plats säkerställa att studenten skyddas från ohälsa och olycksfall.

Universitetets ansvar

Universitetet ansvarar för att:

 • Bedöma om VFU-platsen/praktikplatsen är lämplig ur arbetsmiljösynpunkt. Denna bedömning kan göras till exempel genom att universitetet tar del av VFU-platsens/praktikplatsens riskbedömning. 
 • Förvissa sig om att studenten ges en god introduktion och handledning på den aktuella arbetsplatsen.
 • Göra en överenskommelse med VFU-platsen/praktikplatsen om hur kommunikationen ska ske vid eventuella tillbud, olycksfall, sjukdom eller andra oförutsedda händelser.
 • Säkerställa att studenten känner till vilket ansvar hen har samt hur hen ska agera vid ev. tillbud eller andra brister i arbetsmiljön på VFU:n/praktiken.

Praktikplatsens ansvar

VFU-placeringen/praktikplatsen ansvarar för att: 

 • Genomföra riskbedömning avseende de faktorer som påverkar studentens arbetsmiljö under praktiken.
 • Utse en handledare.
 • Ge studenten introduktion.
 • Gå igenom riskfyllda moment, redskap eller verktyg i arbetet.
 • Tillhandahålla den skyddsutrustning som behövs för studenten. Det är vanligtvis praktikplatsen som bekostar den.
 • Ha rutiner för att meddela universitetet om något inträffar.

Studentens ansvar

Studenten ansvarar för att under sin VFU/praktik: 

 • Iaktta försiktighet samt följa de instruktioner och rutiner som finns på arbetsplatsen 
 • Använda den skyddsutrustning som krävs för arbetsuppgiften 
 • Ha dialog med chef/handledare på arbetsplatsen om brister upptäcks i arbetsmiljön och vid behov även med utsedd person på universitetet. 

Om något händer

 • Råkar studenten ut för ett tillbud eller en arbetsskada ska chefen/handledaren informeras på den arbetsplats där studenten är placerad. Universitetet ska även informeras i ett tidigt skede i enlighet med på förhand uppgjord överenskommelse. 
 • Tillbudsanmälan eller arbetsskadeanmälan ska upprättas av universitetet.
 • Om en olycka eller ett allvarligt tillbud drabbar studenten under VFU:n/praktiken är det universitetet som ansvarar för att anmäla händelsen till aktuella myndigheter.

Kontakt

Marie Gruvhammar
Arbetsmiljösamordnare
marie [dot] gruvhammar [at] stu [dot] lu [dot] se