Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Narkotika

Här hittar du som chef information om hantering av narkotikaklassade substanser.

Innehåll på sidan:


Allmänt om hantering av narkotikaklassade substanser

Narkotikaklassade substanser kan antingen vara olika typer av läkemedelsklassade substanser, eller andra substanser som inte säljs som läkemedel i Sverige.

Se läkemedelsklassade substanser i Läkemedelsfakta (vid sökning på narkotika, klicka på "visa fler sökfilter")

De, liksom övriga narkotikaklassade substanser, är listade i Läkemedelsverkets förteckningar över narkotika.

Länk till Läkemedelsverkets föreskrift 2011:10 om förteckningar över narkotika

Innehav av narkotika

Informationen nedan gäller bara för innehav av narkotika och inte för införsel, utförsel, tillverkning och handel (då krävs tillstånd). Däremot gäller det oberoende av om produkten används eller ej.

Vid LU behövs inget tillstånd för att inneha narkotika för forskningsändamål.

Narkotika ska inte förtecknas i KLARA.

Nedan beskrivning är en sammanfattning av lagstiftning, främst Läkemedelsverkets föreskrift om kontroll av narkotika.

Narkotikaanteckningar och andra handlingar hänförliga till narkotikahantering ska förvaras under minst fem år.

Ansvar

Prefekten ansvarar för hantering av narkotika.

Uppgifter att följa lagarna/föreskrifterna kan skriftligen fördelas, till exempel till avdelningschefer eller forskargruppchefer. Ansvaret, till exempel för uppföljning av fördelade uppgifter, ligger trots detta kvar på prefekten.

Den som fördelats uppgiften ska få de befogenheter och ha den kompetens som krävs för uppgiften.

Inköp/beställning

Inköp av narkotika får endast göras av prefekten eller av person med skriftlig delegation från prefekten.

Rätt att hantera narkotika

Det ska finnas dokumentation som visar vilka personer som har rätt att hantera narkotika och föra narkotikaanteckningar inom verksamheten samt dokumentation som visar vilken person som använder ett visst signum, se §26 i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9).                 

Förvaring och transport

"Den som innehar narkotika ansvarar för att narkotikan förvaras och hanteras så att risken för olovlig befattning med narkotikan undanröjs. Detta gäller även den som transporterar narkotika. Narkotika får inte lagerhållas i större mängder än som är nödvändigt för verksamheten." §28

Det betyder att:

  • narkotika ska förvaras i en förpackning som är märkt med varans namn och på ett ur säkerhetssynpunkt betryggande sätt, företrädesvis inlåst i ett skåp som endast personer som har rätt att hantera narkotikan har tillgång till.
  • mottagande av försändelse innehållande narkotika ska göras av beställande person eller på beställningen namngiven person (en som har rätt att hantera narkotikan). Transportfirman ska ha möjlighet att komma i kontakt med mottagaren, till exempel via mobiltelefon. Vid mottagandet ska mottagaren legitimera sig, kvittera försändelsen. Mottagaren ansvarar därefter för att varorna packas upp, bokförs i narkotikaanteckningarna och förvaras enligt ovan.
  • paket eller boxar innehållande narkotika inte får lämnas obevakade. Detta gäller även boxar som levereras från sjukhusapoteken på USiL och UMAS.

Narkotikaanteckningar

Föreskriften beskriver hur narkotikaanteckningar, som är en typ av loggbok, ska föras och vad som måste ingå, se §16-21 i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9).

Mall Narkotikaanteckningar kan användas för att säkerställa att föreskriften efterlevs.

Länk till mall - narkotikaanteckning (PDF 34 kB, ny flik)

Link to narcotic notes - template (PDF 35 kB, new tab)

Årsredovisning eller inventering av narkotikainnehav

Vissa år kräver Läkemedelsverket in en årsredovisning av innehavet, som baseras på narkotikaanteckningarna. I sådana fall kontaktar de Företagshälsovården som meddelar vidare och samlar in dokumentationen. Använd då Läkemedelsverkets blankett.

Länk till Läkemedelsverkets blanketter (skrolla på sidan till Årsredovisning av narkotikahantering)

Föreskriften beskriver att den ansvarige med jämna mellanrum ska inventera innehavet. Det är lämpligt att använda ovan blankett för att inventera de år som Läkemedelsverket inte kräver in rapport.

Kassation

Rester av narkotika som beställts via apotek lämnas tillbaka dit. Krediteringsblanketten kopieras och sparas. Övriga rester hämtas enligt samma rutiner som gäller för kemiskt avfall. Signerad kopia av hämtningsblanketten sparas.

Svinn

Eventuellt svinn av narkotika ska noteras i narkotikaanteckningarna och följas upp. Rapportering ska göras till prefekt/motsvarande som skickar rapporten vidare till universitetets säkerhetschef, LU Byggnad, hämtställe 31.

Säkerhetschefen informerar därefter Läkemedelsverket om den inträffade händelsen.

Kontakt

Johan Ohlin
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 70 26
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se (johan[dot]ohlin[at]fhv[dot]lu[dot]se)