Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rutin vid anmälan till Diskrimineringsombudsmannen eller polisen

En student eller anställd som känner sig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier har alltid rätt att göra en anmälan. På den här sidan hittar du rutiner för hur du ska agera om någon har gjort en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller polisen.

Innehåll på sidan: 


När någon anmält universitetet till Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Den som känner sig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier har rätt att anmäla sitt ärende till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Det kan göras oberoende av om du som chef eller verksamhetsansvarig för utbildning känner till trakasserierna och har genomfört en utredning eller inte.

Även den som känner sig diskriminerad i till exempel en rekrytering eller antagning kan anmäla universitetet till DO. Grunden för en sådan anmälan ska vara att hen upplevt sig missgynnad av universitetet i förhållande till andra i jämförbar ställning, på grund av något som har samband med diskrimineringsgrunderna.

DO gör en bedömning av den enskilda personens anmälan och Lunds universitet får möjlighet att yttra sig om den. Om anmälan rör din institution, avdelning eller motsvarande ska du sammanställa de uppgifter du har om situationen till DO. Sammanfatta vad ni har gjort och vilken dokumentation som finns. Koppla tidigt in fakultetens SFAD-samordnare och SFAD-teamet för stöd i hanteringen av tillsynen.

Det kan i vissa fall bli aktuellt för DO att föra talan i domstol om DO bedömer att verksamheten har brustit i utredningsskyldigheten, i det förebyggande arbetet eller kommer fram till att trakasserier enligt diskrimineringslagen har skett (oavsett tidigare utrednings resultat). Detta kan leda till att din institution eller motsvarande blir skyldig att betala diskrimineringsersättning till den utsatta samt att institutionen eller motsvarande får stå för rättegångskostnader. Ni får stöd från gemensamma förvaltningen om det skulle bli ett domstolsärende. Kontakta i så fall SFAD-teamet.

När någon gjort en polisanmälan i ett kränkningsärende

Trakasserier och sexuella trakasserier är i de flesta fall händelser som utreds för att få underlag för att skapa eller bibehålla en god arbetsmiljö. Ibland kan det som hänt också vara brottsligt enligt brottsbalken och då bör dessa händelser polisanmälas.

I de flesta fall är det den utsatta (anställd eller student) som själv ska göra en polisanmälan. Du som chef med arbetsgivarroll eller verksamhetsansvar för utbildning kan dock erbjuda stöd till den utsatta, till exempel genom Företagshälsovården, Studenthälsan eller genom att påminna om skyddsombud, facket, studentombud och kårerna.

Om något hänt som kan räknas som ett brott mot universitetet på något sätt ska universitetet polisanmäla eller göra en åtalsanmälan. Kontakta Avdelningen för säkerhet och miljö för hjälp och stöd i bedömningen av om det som hänt ska polisanmälas av universitetet.

Om det är en anställd som har gjort något som kan vara brottsligt mot universitetet kan det vara aktuellt med en åtalsanmälan. Då ska det hanteras av Personalansvarsnämnden (PAN) eller av Statens ansvarsnämnd (SAN).

Universitetet ska inte utreda om en upplevt kränkande händelse är ett brott, utan om det inträffade är något som kan åtgärdas och förhindras av arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren. Om du får reda på att någon polisanmält en kränkning som innebär utredningsskyldighet för universitetet bör du stämma av med polisen i vilket läge deras brottsutredning befinner sig.

Diskutera gärna ärenden som kan vara oklara med din lokala SFAD-samordnare och arbetsmiljösamordnare. SFAD-teamet finns också som stöd, antingen via SFAD-samordnaren, HR eller arbetsmiljösamordnaren.

Diskrimineringsersättning och allvarliga tillbud

När en utredning konstaterar att en händelse är trakasserier eller sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen har den som utsatts rätt till diskrimineringsersättning. Personen måste skriftligen begära ersättningen från universitetet och begäran hanteras i särskild ordning. Det är den verksamhet, fakultet eller institution som inte skyddat personen från trakasserier som står för kostnaden. Kontakta SFAD-teamet för stöd i processen om du får en begäran om diskrimineringsersättning.

Om kränkningen är ett fall av kränkande särbehandling finns det ingen skyldighet att betala någon ersättning till den drabbade. Däremot kan Arbetsmiljöverket göra en tillsyn om det uppstår fler kränkningar av liknande slag i en verksamhet. Om verksamheten visar brister i rutiner och hantering av tillbud (som det räknar i arbetsmiljölagstiftningen) får verksamheten tid på sig att korrigera bristerna. Arbetsmiljöverket kan utdöma vite om verksamheten inte korrigerar bristerna i tid.

Alla allvarliga kränkningar ska alltid anmälas till Arbetsmiljöverket som allvarligt tillbud enligt instruktioner på HR-webben. Ett allvarligt tillbud kan i sin tur leda till en inspektion från Arbetsmiljöverket.

Läs mer om allvarlig olycka eller tillbud