Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anställningens upphörande på grund av ålder

Här kan du som chef läsa mer om vad som gäller vid anställningsskyddets upphörande på grund av ålder.

Längst ned på denna sida finns även denna information:  


På grund av förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) har anställningsskyddet förlängts. Nu gäller anställningsskyddet till 69 år.

Det innebär att anställda har rätt att ha kvar sin anställning till 69 år om det inte föreligger arbetsbrist eller förutsättningar för uppsägning eller avsked på grund av personliga skäl. Lunds universitet har föreskrifter om vad som ska gälla när anställda uppnår den ålder då anställningsskyddet upphör. Föreskrifterna finns att ladda ner i högerspalten här på sidan.

Som chef innebär föreskrifterna att du i god tid innan en anställd uppnår den ålder anställningsskyddet upphör ska informera den anställde om föreskrifterna och de begränsade möjligheterna att få vara kvar i anställning efter 69 år.

Föreligger inte synnerliga skäl för att ha kvar den anställde i anställning ska besked om detta lämnas till den anställde samt ett varsel skickas till den anställdes arbetstagarorganisation. Detta ska ske senast två veckor innan tilltänkt uppsägning och uppsägning får inte ske förrän den anställde fyllt 69 år.

Nedanstående blanketter finns att ladda ner på sidan Blanketter och mallar:

  • Arbetsgivarverkets blankett Underrättelse om tilltänkt uppsägning av arbetstagare som har fyllt 69 år
  • Arbetsgivarverkets blankett Varsel om tilltänkt uppsägning av arbetstagare som fyllt 69 år

Begär den anställde eller dess arbetstagarorganisation överläggning inom en vecka från att du skickat underrättelsen och varslet måste du avvakta uppsägningen till du haft överläggningen.  

Arbetsgivarverkets blankett Besked om uppsägning av arbetstagare som har fyllt 69 år finns att ladda ner på sidan Blanketter och mallar.

Fullmaktsanställda har en avgångsskyldighet vid utgången av den månad de fyller 69 år. 

Synnerliga skäl för fortsatt anställning

Synnerliga skäl för fortsatt anställning kan exempelvis föreligga om en anställd besitter verksamhetskritisk kompetens som varit svår att överföra genom rekrytering eller kompetensöverföring och där fortsatt anställning under en begränsad period möjliggör detta. Ett behov av fortsatt doktorandhandledarskap kan undantagsvis vara ett sådant skäl. Synnerliga skäl kan även föreligga för att kunna slutföra ett särskilt expertuppdrag som tar sikte på utvärdering/uppföljning etc.

En fortsatt anställning efter 69 år och anställningsskyddets upphörande ska i dessa fall normalt motsvara en sysselsättningsgrad på 20 procent av heltid och ska villkoras med en begäran om partiell tjänstledighet från den anställdes sida. En sådan tjänstledighet kan inte avbrytas ensidigt.

Dekan eller motsvarande ska fatta beslut om när synnerliga skäl föreligger. De synnerliga skälen ska skriftligen motiveras i blanketten för överenskommelse om fortsatt anställning efter fyllda 69 år. 

Blanketten finns att ladda ner på sidan Blanketter och mallar här på HR-webben.

Ifylld och signerad blankett ska bifogas ansökan om tjänstledighet.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.