Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inköp av kemiska produkter

Här kan du som chef läsa mer om vad som är viktigt att tänka på vid inköp av kemiska produkter.

Innehåll på sidan:


Inköp görs via upphandlade leverantörer

Inköp av kemiska produkter görs via upphandlade leverantörer. Information om ramavtal, upphandling samt hur du gör inköp finns på Medarbetarwebben.

Inköp och upphandling | Medarbetarwebben (lu.se).

Om det inte är möjligt att köpa in den kemiska produkten från en upphandlad leverantör ska i första hand svenska leverantörer, eller leverantörer inom EU/ESS, väljas.

Om den kemiska produkten måste köpas in från ett land utanför EU/ESS räknas du som importör. Detta medför att du måste registrera produkten i Echas klassificerings- och märkningsregister. Mer information om klassificerings- och märkningsregistret finns hos Kemikalieinspektionen.

Echas klassificerings- och märkningsregister - Kemikalieinspektionen

Förberedelser vid inköp av kemiska produkter

Vid inköp av kemiska produkter finns det mycket att tänka på. En riskbedömning ska göras innan beställning för att förebygga risker som kan uppkomma under inköpskedjan. Hela hanteringen, från inköp till avfallshantering, ska riskbedömas.

Nedan listas några viktiga punkter som gäller vid inköp av nya kemiska produkter:

 • Läs produktens säkerhetsdatablad (SDB). Detta finns tillgängligt på leverantörens hemsida eller i KLARAs produktdatabas. Om den kemiska produkten inte finns i KLARA, skicka produktens SDB till: newproducts [dot] klara [at] ecoonline [dot] com (newproducts[dot]klara[at]ecoonline[dot]com) och be att få den ”granskad”. Detta är nödvändigt för att du ska kunna kontrollera i KLARA vilka regler och krav som gäller för produkten.
 • Lunds universitet arbetar för en miljöanpassad och hållbar kemikaliehantering, vilket innebär att vi gör aktiva produktval vid inköp av kemiska produkter. Vid inköp av nya kemiska produkter är det viktigt att beakta om det är möjligt att ersätta kemiska produkter med mindre hälso- och miljöfarliga alternativ, enligt substitutions- och produktvalsprincipen. Läs mer om hälso- och miljöfarliga produkter samt substitution på: Substitution och reducering av hälso- och miljöfarliga produkter | HR-webben (lu.se)
 • Kontrollera om du till exempel behöver:
  • tillstånd/dispens för innehav
  • utbildning för hantering
  • genomgå en medicinsk kontroll innan arbete med den kemiska produkten påbörjas.
    
   Denna information finns i KLARAs produktdatabas under rubriken ”Regler och krav” för den specifika produkten. Observera: Produkten måste finnas i KLARA:s produktdatabas för att du ska kunna se ”Regler och krav”. Kom ihåg att eventuella tillstånd, dispenser, utbildningar etc skall vara på plats innan beställningen görs. Innehav av till exempel  tillståndspliktiga kemiska produkter utan tillstånd kan leda till sanktionsavgifter. 
   Läs mer om tillstånd, anmälan och dispens 
   Läs mer om krav på utbildning, kontroller och rapportering
 • För CMR-klassificerade produkter (det vill säga produkter som är carcinogena, mutagena eller reproduktionsstörande) ska en dokumenterad substitutionsutredning göras innan inköp för att undersöka om det är möjligt att ersätta produkten med ett mindre hälso- och miljöfarligt alternativ.
  Läs mer om CMR-produkter och substitutionsutredningar
 • Inköp av kemiska produkter ska begränsas och minimeras till den mängd som är nödvändig för avsedd arbetsuppgift. Undvik inköp av stora kvantiteter kemiska produkter som sedan blir stående.
 • Säkerställ att det finns en lämplig förvaringsplats för den kemiska produkten som avses att köpas in.
 • Kom ihåg att säkerställa att produkten registreras i KLARA som ett inköp när den har levererats till Lunds universitet. Detta gäller alla kemiska produkter (även gaser och aerosoler).
  Läs mer om KLARA och registrering av kemiska produkter

Produkter som kräver slutanvändardeklaration eller annan redovisning vid inköp

Vid inköp av vissa kemiska produkter kan leverantören kräva att

 • en slutanvändardeklaration (End-User-Declarations, EUD) fylls i
 • ett labODS nummer eller punktskattenummer uppges.

Produkter som kräver slutanvändardeklaration

Krav på att fylla i slutanvändardeklarationer gäller för inköp av reglerade ämnen såsom sprängämnesprekursorer, SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern) samt REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) reglerade kemiska produkter. 

Läs mer om de olika slutanvändardeklarationerna och hur de ska fyllas i:

Produkter som kräver varudeklaration vid inköp | HR-webben (lu.se)

Inköp av ozonnedbrytande ämnen

Vissa kemiska ämnen bryter ned det skyddande ozonskiktet runt jorden. Därför är det viktigt att minimera användning av ozonnedbrytande ämnen (ODS) så fort det finns fullgoda alternativ.

Vid behov får ODS användas inom så kallade ”viktiga” användningsområden för laboratorieändamål. En sådan användning kräver en godkänd registrering i det EU-gemensamma labODS registret. För inköp av ODS krävs ett labODS nummer som erhålls när registreringen i labODS registret är godkänd.

Läs mer om inköp och hantering av ODS i laborativ verksamhet:

Tillstånd, anmälan och dispens

Inköp av etanol/teknisk sprit

Vid inköp av etanol/teknisk sprit kan leverantören komma att be om ett punktskattenummer eller att en ansökan för ”Skattebefriad förbrukare – Alkohol” fylls i. Detta gäller dock inte för universitet då bland annat universitet har en lagstiftad rätt (Alkohollagen (2010:1622), kap 6, 5 §) att ta emot alkohol skattefritt från upplagshavare för vetenskapligt respektive medicinskt ändamål.

I de fall leverantören ber om punktskattenummer ska leverantören informeras om ovanstående.

Kontakt

Martina Balaz
Kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 72 59 

Anikó Wendler
Bio- och kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 71 05

chemsafety [at] bygg [dot] lu [dot] se (chemsafety[at]bygg[dot]lu[dot]se)