Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vem gör vad i anpassnings- och rehabiliteringsprocessen?

Innehåll på sidan:


Den anställda

Den anställda ska

 • medverka i arbetsmiljöarbetet och deltar i de åtgärder som krävs för att åstadkomma en god arbetsmiljö 
 • värna den egna hälsan
 • sjukanmäla sig första sjukfrånvarodagen i Primula och enligt de rutiner som gäller vid arbetsplatsen
 • lämna läkarintyg till chef om sjukfrånvaron pågår längre än 7 kalenderdagar
 • lämna läkarintyg till Försäkringskassan om sjukfrånvaron pågår längre än 14 kalenderdagar
 • lämna de upplysningar till sin chef som behövs för att klarlägga behovet av anpassning och rehabilitering
 • delta aktivt i planering och genomförande av den egna anpassningen eller rehabiliteringen
 • så långt det är möjligt ha kontakt med arbetsplatsen under sjukskrivningsperioden
 • ta kontakt med Försäkringskassan vid förändringar av sjukskrivningen
 • registrera sin sjukförsäkran i Primula webb vid återkomst till arbete

Närmaste chef med personalansvar (prefekt/motsvarande)

Närmaste chef med personalansvar ska

 • ansvara för att de anställda har en god arbetsmiljö som främjar hälsa och förebygger sjukdom och arbetsskador 
 • ansvara för att den egna arbetsplatsen har väl kända rutiner för hur sjukanmälan ska gå till
 • initiera och driva anpassnings- och rehabiliteringsprocessen med stöd av närmaste personalfunktion och andra aktörer
 • helst agera på tidiga tecken på ohälsa då den anställda visar tecken på ohälsa trots närvaro på arbetsplatsen och har varit sjukskriven 3 gånger på 6 månader (upprepad korttidsfrånvaro) 
 • agera på tidiga tecken på ohälsa då den anställda varit sjukskriven 14 dagar
 • utreda den anställdas anpassnings- och rehabiliteringsbehov då den anställda varit sjukskriven 6 gånger på 12 månader (upprepad korttidsfrånvaro) eller den anställdas sjukskrivning beräknas bli mer än 30 dagar.
 • planera, genomföra och följa upp rehabiliterings- och anpassningsåtgärder i samråd med den anställda och andra aktörer
 • informera om att den anställda får ha med facklig företrädare eller någon annan stödperson genom hela anpassnings- och rehabiliteringsprocessen
 • hålla kontakt med och bjuda in den anställda till arbetsplatsen under hela sjukskrivningsperioden
 • dokumentera alla möten och åtgärder som sker under anpassnings- och rehabiliteringsprocessen.

Din HR-partner

Din HR-partner ska

 • ge råd och stöd och är en resurs för chef med personalansvar i anpassnings- och rehabiliteringsprocessen (på detta sätt kvalitetssäkras processen)
 • samordna kontakter mellan Företagshälsovård, behandlande läkare, Försäkringskassa och eventuell stödperson i samråd med den anställda och chef med personalansvar
 • medverka vid utredning av nya alternativ när en återgång i ordinarie arbete vid arbetsplatsen inte är möjlig.

Företagshälsovården 

Företagshälsovården

 • är experter på arbetsrelaterad ohälsa och arbetsmiljöfrågor och erbjuder såväl anställda som chefer med personalansvar kontakt för råd och stöd
 • deltar i anpassnings- och rehabiliteringsarbetet vid behov, exempelvis genom att föreslå anpassningsåtgärder och genomföra arbetsförmågebedömningar.

Behandlande läkare

Behandlande läkare ska

 • göra en bedömning av den anställdas arbetsförmåga
 • efter den anställdas medgivande lämna uppgifter om medicinska sakförhållanden till Försäkringskassan och vid behov till Företagshälsovården.

Arbetstagarorganisationerna (de fackliga organisationerna)

Arbetstagarorganisationerna kan, om den anställda så önskar, fungera som ett stöd i anpassnings- och rehabiliteringsprocessen.

Försäkringskassan

Försäkringskassan

 • samordnar och har tillsyn över de åtgärder som behövs för de anställdas anpassning och rehabilitering
 • bedömer den anställdas arbetsförmåga, anpassnings- och rehabiliteringsbehov samt rätten till ersättning
 • kan under pågående sjukskrivning kalla till avstämningsmöte med den anställda, närmaste chef och Försäkringskassan. Andra funktioner som exempelvis behandlande läkare och facklig representant kan också medverka.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida