Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Riktlinjer för BESTA-kodning vid Lunds universitet

BESTA är ett klassificeringssystem som används för att gruppera och redovisa arbetsuppgifter för medarbetare. Här kan du få hjälp och stöd när du ska arbeta med BESTA-kodning.

Innehåll på sidan:


Riktlinjer för BESTA-klassificering vid Lunds universitet

BESTA (Befattningsgruppering för Statistik i staten) är ett klassificeringssystem som används för att gruppera och redovisa arbetsuppgifter för medarbetare som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken för det statliga avtalsområdet.

BESTA utgör grunden för löneanalyser av olika slag, lönekartläggning, lönestatistik samt vid redovisning till bland annat SCB och Arbetsgivarverket. Redovisning till externa intressenter sköts av sektionen HR.

Eftersom innehållet i medarbetarnas arbete kan förändras över tid ska klassificeringen ses över regelbundet. Registrering och/eller översyn i Primula sker i samband med:

 • Ny anställning
 • Ändrad organisatorisk placering
 • Vid beslut om väsentligt förändrade arbetsuppgifter (ny anställning)
 • Befordran
 • Lönerevision
 • Prefekt- och dekanbyte
 • Vid påbörjan och avslut av längre tjänstledighet

Ansvaret för kvaliteten i BESTA ligger hos varje fakultet/motsvarande och dess BESTA-ansvarige. Det är endast BESTA-ansvarig eller av denne utsedd person som har behörighet att klassificera BESTA i Primula.

Ladda ner riktlinjerna och förklaringarna som PDF (PDF 860 KB, ny flik) 

Stöd vid BESTA-klassificering hos Arbetsgivarverket

Övergripande information om BESTA-klassificering finns på Arbetsgivarverkets hemsida. Här finns instruktioner gällande hur befattningar ska klassificeras vilket kompletteras av lokala riktlinjer som följer nedan och i ovanstående PDF-dokument. 

Läs mer om BESTA på Arbetsgivarverkets hemsida

BESTA-systemets uppbyggnad

BESTA består av nio positioner med specifika syften.

Läs mer på Arbetsgivarverkets beskrivning av BESTA-systemets uppbyggnad 

Huvudregel

Klassificera alltid efter arbetsuppgifter och arbetets innehåll – inte efter befattning, person, hierarkisk nivå inom verksamheten, utbildning, med mera! I de fall arbetsuppgifterna spänner över flera arbetsområden sker kodning utifrån de huvudsakliga arbetsuppgifterna.

Undantag från huvudregeln

I följande fall sker klassificering inte enligt huvudregeln:

 • Rektor (myndighetschefen) har BESTA-klassificering 100000000
 • Befattningar som för tillfället bedöms inte vara meningsfulla att klassificera och längre tjänstledigheter[1] klassificeras 800000000. Medarbetare som är tjänstlediga för fackligt uppdrag klassificeras här exempelvis.
 • Arbetsuppgifter som saknar lämplig BESTA-klassificering ges klassificering 900000000. Detta sker i undantagsfall och endast i samråd med BESTA-ansvarig och sektionen HR.

Klassificering steg-för-steg lokal komplettering LU

1 Arbetsområde (position 1-2, AA)

Bestäm vilket arbetsområde de huvudsakliga arbetsuppgifterna tillhör. Läs ad som står om arbetsinnehåll och avgränsningar under arbetsområdet för att bekräfta valet.

Observera att

 • Chefer klassificeras utifrån inriktning för den verksamhet de är chefer för.
 • Administrativa chefer klassificeras inom område 48
 • Lärare enligt anställningsordningen klassificeras inom område 17-20

Läs mer om Arbetsgivarverkets beskrivning av arbetsområden 

2 Grupperingsnivå (position 3, G)

Grupperingsnivå anger arbetsuppgifternas omfång samt komplexitet, och återspeglar det ansvar, den självständighet, de kunskaper och erfarenheter som krävs för att utföra arbetet.

Det finns generella och arbetsområdesanpassade nivåbeskrivningar. För att klassificeringsarbetet ska bli så enhetligt som möjligt är det främst de generella nivåbeskrivningar som ska användas. De arbetsområdesanpassade beskrivningar ses som komplement i arbetet. Observera att inte samtliga arbetsområden innehåller alla grupperingsnivåer.

Anmärkning:

 • Lönedrivande examina eller utmärkelser, exempelvis doktorsexamen, indikeras inte i BESTA-klassificeringen eftersom dessa inte ska påverka klassificeringen.
 • Grupperingsnivå 6 används primärt vid klassificering av professorer, i övriga fall ska sådan klassificering ske i samråd med BESTA-ansvarig och sektionen HR.

Chefer (fr o m augusti 2019)

Under 2019 har Arbetsgivarverket tillsammans med arbetstagarparterna kommit överens om förändringar i hur chefer ska klassificeras i BESTA. Istället för tidigare nivåbeskrivningar 3-6 klassificeras chefer från och med september 2019 med bokstäverna A, Q, B och C.

Denna förändring innebär dock ingen förändring av position fyra i BESTA-koden där vi fortsätter anger 1 eller 3 för att markera chefskap.

 • A Högre chef. Chef direkt underställd rektor (myndighetschef). Är chef över chefer.
 • Q Högre chef. Chef direkt underställd rektor (myndighetschef). Är chef över medarbetare.
 • B Mellanchef. Chef underställd annan chef än rektor. Är chef över chefer.
 • C Första linjens chef. Chef underställd annan chef än rektor. Är chef över medarbetare.

Läs mer om Arbetsgivarverkets beskrivning av generella nivåbeskrivningar 

3 Chefsbefattning eller annan befattning (position 4, C)

I BESTA definieras chef som en befattning som innebär formellt personalansvar tillsammans med befogenhet att planera och leda universitetets verksamhet på aktuell nivå. Ansvaret och befogenheten bör vara skriftligt delegerade. Arbetsledande befattningar utan ansvar och befogenhet som exempelvis arbetsledare, vissa avdelnings- eller forskningsgruppsansvariga klassificeras således inte som chefsbefattning. Eftersom universitetet saknar gemensam chefsstruktur förekommer variationer mellan fakulteterna.

Chefer ska klassificeras per arbetsområde. Valet av arbetsområde styrs av vilket arbetsområde merparten av chefens medarbetare tillhör. Kanslichefer, och andra chefer som är chef över medarbetare inom flera arbetsområden klassificeras inom arbetsområde 48 (ekonomi).

 • Chefer som är anställda som chefer klassificeras 1. Dessa chefer återfinns oftast inom den tekniska och administrativa verksamheten men kan i undantagsfall förekomma inom den akademiska verksamheten också.
 • Medarbetare som inte definieras som chefer enligt BESTA-klassificeringen klassificeras som 2.
 • Akademiska chefer med uppdragstillägg klassificeras 3. Dekan, prefekt och andra medarbetare med temporära chefsuppdrag för vilka uppdragstillägg enligt ”Föreskrifter om ledningsuppdrag vid Lunds universitet” utgår återfinns här.

1 = Chef
2 = Annan befattning
3 = Prefektuppdrag eller motsvarande[5]

4 Lokal komplettering (position 5-6, LL)

Används i dagsläget inte vid Lunds universitet. Därför anges alltid 00 på positionerna.

5 Enighet/oenighet vid samråd (position 7, S)

Samråd med de fackliga organisationerna klassificeras 0 vid enighet och 1 vid oenighet. Vid oenighet kodas anställningen 1 men arbetsgivarens klassificering gäller i övrigt. Eventuell oenighet inhämtas i samband med att beslutet expedierats till de fackliga organisationerna. Vid eventuell oenighet åligger det de fackliga organisationerna att medvetandegöra arbetsgivaren.

Läs Arbetsgivarverkets beskrivning av enighet/oenighet vid samråd 

6 Yrkesspecificering SSYK (position 8, Y)

Anger yrkesspecificering enligt Standard för svensk yrkesklassificering och ligger bland annat till grund för den officiella löne- och yrkesstatistiken som SCB producerar. Uppgift om SSYK-nyckel finns angivet under varje arbetsområde.

Läs Arbetsgivarverkets beskrivning av yrkesspecificering (ny sida)

7 Kompetenskategori (position 9, K)

Ifylls med en bokstav som motsvarar kompetenskategori.

L Ledningskompetens
K Kärnkompetens (lärare, forskare, doktorander etc.)
S Stödkompetens

Läs Arbetsgivarverkets beskrivning av kompetenskategori 

Frågor och svar hos Arbetsgivarverket

På Arbetsgivarverkets hemsida finns fler resurser som hjälper i BESTA-klassificeringen. Saknas svar här så är du välkommen att kontakta sektionen HR.

Läs mer i Arbetsgivarverkets frågor och svar 

Arbetsområde 10-13 samt 21-77 Teknisk och administrativ personal

Medarbetare inom dessa arbetsområden klassificeras enligt de generella riktlinjerna här och på arbetsgivarverkets hemsida.

Vi tillämpar perspektivet ett universitet – medarbetare med lika BESTA-klassificering ska inom dessa arbetsområden kunna förutsättas ha likartade arbetsuppgifter/-innehåll. Dessa arbetsområden ska kunna jämföras oavsett var vid Lunds universitet medarbetaren är anställd.

Arbetsområde 14-16 Forskning och utveckling

Inom arbetsområde 14-16 ska endast de som utför direkt forskningsarbete eller stödjer sådant arbete klassificeras.

Övrig stödpersonal, exempelvis administratörer och handläggare med flera med anknytning till forskningsverksamheten, klassificeras inom arbetsområden 10-13 och 21-77. Klassificeringen sker utifrån arbetsinnehållet, inte organisatorisk placering!

Huvudregeln är att medarbetare inom dessa arbetsområden klassificeras enligt de generella riktlinjerna. Observera att lärarkategorin inte ska klassificeras i arbetsområde 14-16.

Särskilt om forskare

Grupperingsnivå (G) för gruppen forskare ska kodas enligt samma princip som tillämpas i fråga om arbetsområde 17-20 (lärargrupperna), dvs. enligt följande schablon:

 • Nivå 3 för de forskare som är icke-disputerade.
 • Nivå 4 för de forskare som kompetensmässigt motsvarar biträdande universitetslektor, postdoktor, adjunkt.
 • Nivå 5 för de forskare som kompetensmässigt motsvarar biträdande universitetslektor, universitetslektor.
 • Nivå 6 för de forskare som kompetensmässigt motsvarar professor. Klassificering inom denna nivå ska ske endast i samråd med BESTA-ansvarig och Sektionen HR.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.