Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gäster i verksamheten

På denna sida finns stöd och checklista inför mottagande av gäster i verksamheten.

Mer innehåll på sidan: 


Gäster i verksamheten

Personer som varaktigt vistas vid lärosätet ska som huvudregel vara antagna till utbildning eller anställda av lärosätet. I undantagsfall och efter skriftlig överenskommelse kan dock även personer som varken är antagna eller anställda vistas vid lärosätet och delta i dess verksamhet. Något arbete för universitets räkning eller ersättning för utförd prestation får dock inte förekomma, varken till gästen direkt eller dennes arbetsgivare.

Ersättning

Gäster får inte beviljas någon form av ersättning som kan liknas vid en arbetstagares förmåner eller som kan uppfattas som ersättning för arbete, såsom semester, semesterersättning, föräldrapenningtillägg, sjuklön, traktamente, bostadsförmåner och liknande löneförmåner.

Arbetsmiljöansvar

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön för alla på arbetsplatsen – även för de som inte har en anställning, med undantag från rehabiliteringsansvaret då detta förutsätter att individen ska återgå i arbete. 

Försäkringar

Samtliga utländska gäster vid Lunds universitet omfattas av en samlingsförsäkring (Försäkring för utländska besökare/Insurance for foreign visitors) hos Kammarkollegiet, vilken täcker bland annat akut sjukvård, akut tandvård, olycksfall samt visst egendomsskydd. 

För den som är varaktigt bosatt i Sverige (med svenskt personnummer) och som deltar i verksamheten utan att vara anställd finns ett särskilt personskadeskydd vid olycksfall som motsvarar det som gäller för anställda. Kammarkollegiet ger korrekt och aktuell information.

Uppehållstillstånd/visum 

Olika regler gäller för olika medborgare och beroende på vilken typ av besök det är. Då brott mot reglerna i Utlänningslagen i flera fall är straffsanktionerade är det mycket viktigt att såväl den kommande gästen som ansvarig chef kontrollerar rätten att visats i Sverige.


Checklista inför mottagande av gäster i verksamheten

Nedan finns en checklista för vad verksamheten behöver förbereda och göra i samband med mottagande av gäster i verksamheten.

Genvägar:


Inför besöket

Förteckning över gäster

Ansvar:

Prefekt/motsvarande

 • Identifiera risker och etiska överväganden i internationella samarbeten genom att ta del av vägledningen Checklista för Globalt ansvarsfullt engagemang. 
  Globalt ansvarsfullt engagemang | Medarbetarwebben (lu.se)
 • Upprätta förteckning över personer som varken är antagna eller anställda men som kommer att vistas vid lärosätet och delta i dess verksamhet under längre tid än ett par dagar/en vecka. 

Skriftlig överenskommelse

Ansvar:

Prefekt/motsvarande och ansvarig för aktuellt kostnadsställe, i samverkan.

 • Upprätta skriftlig överenskommelse med personer som varken är antagna eller anställda, men som kommer att vistas vid lärosätet och delta i dess verksamhet.

Överenskommelsen ska bland annat innehålla uppgifter om vistelsens längd samt övriga villkor som reglerar vistelsen, det vill säga

 • att Lunds universitet inte registrerar några högskolepoäng (ifall gästen har studentstatus vid ett hemuniversitet)
 • att gästen inte kommer att utföra arbete under sin vistelse, utan befinner sig i universitetets lokaler för sin egen förkovran
 • att gästen själv ordnar eventuellt uppehållstillstånd/visum etc, även för eventuellt medföljande partners/familjemedlemmar
 • att det finns kollektiva samlingsförsäkringar som automatiskt gäller för gäster som medverkar i Lunds universitets verksamhet och lovligen vistas i universitetets lokaler 
 • att gästen måste ha en egen rese- och olycksfallsförsäkring
 • att gästen ska ta med EHIC-kort, och om möjligt en S1-blankett, ifall gästen kommer från ett EU-land
 • riktlinjer som gästen behöver ta del av och följa (till exempel Arbetsmiljöpolicy) och de säkerhetsföreskrifter som finns på universitetet och vid den specifika verksamheten som gästen ska verka inom
 • den statliga värdegrunden
 • vem som är gästens värd/handledare under vistelsen.

Det bör också upprättas en plan för vistelsen, som beskriver syfte och mål etc. Planen bör definiera önskemål och förväntningar, både från gästen och interna medarbetare så att alla inblandade får ut det mesta av besöket. Tanken är att besöket ska leda till ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte.

Blanketter för skriftlig överenskommelse gällande gäst i verksamheten (på svenska och engelska) finns att ladda ner på sidan Blanketter och mallar.

Informera om vistelsen

Ansvar: 

Chef för berörd verksamhet  

 • Informera berörda medarbetare på institutionen, fakulteten eller verksamheten. 

Värdskap

Ansvar:

Prefekt/motsvarande ansvarar för att utse ansvarig värdperson/handledare.

 • Inför varje besök bör en ansvarig person utses som värd/handledare för gästen. Värdskapet ska kommuniceras till gästen före besöket. Värden ansvarar för det praktiska inför, under och efter besöket (till exempelsociala aktiviteter).

Introduktionsprogram 

Ansvar:

Värd/handledare

 • Ta fram ett introduktionsprogram för gästen. Fundera till exempel över vilka medarbetare gästen skulle ha utbyte av att träffa, och tvärtom. Boka in dessa möten i god tid. 

Behörigheter i system och byggnader 

Ansvar:

Prefekt/motsvarande samt katalogansvarig

 • Registrera gästen i Lucat som Universitetsanknuten och välj i första hand underkategorin gästforskare/gästföreläsare så att inte behörigheter ges i större utsträckning än nödvändigt. Vid mycket korta besök finns andra underkategorier med mer begränsade behörigheter. Det är möjligt att i efterhand ansöka om vissa kompletterande behörigheter. Efterfrågad tidsperiod ska motsvara den period gästen ska vistas vid universitetet. Ange värd/handledare som kontaktperson.

Boende

Ansvar:

Värd/handledare

Välkomstbrev/-mejl

Ansvar: 

Värd/handledare

 • Skicka ett välkomnande brev alternativt mejl med praktisk information till gästen, i god tid innan hen anländer till universitetet.

Förslag på innehåll: 

 • Kontaktuppgifter till värd/handledare. 
 • Presentation av verksamheten där gästen kommer att vistas. 
 • Introduktionsprogram.
 • Agenda för eventuell introduktionsdag. 
 • Karta över Lund och universitetsområdet samt vägbeskrivning från flygplatser/tågstation. 
 • Tips och rekommendationer om fritidsaktiviteter i Lund med omnejd.

Efter besöket

Återkoppling och uppföljning 

Ansvar:

Prefekt/motsvarande 

 • Avsluta behörigheter i system och byggnader.
 • Låt gästen utvärdera sin vistelse. 
 • Låt verksamheten utvärdera gästens vistelse. 
 • Använd resultaten av utvärderingarna som underlag för planering av framtida gästvistelser. 

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.