Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

3 Anställa – lönesättning, beslut om anställning, överklagan och introduktion

Genvägar:


Processkarta

Bilden visar en processkarta för steg 3 i chefens rekryteringsprocess genom lärarförslagsnämnd.
Process för steg 3 i rekryteringsprocessen.

Ladda ner processkartan (JPG 298 kB, ny flik)

Lönesättning

Institutionens löneförslag lämnas oftast av lönesättande chef, enligt delegationsordningen på fakulteten. Följ fakultetens rutiner. Löner får INTE utlovas innan de är godkända av chef/motsvarande och fakultet/motsvarande i enlighet med gällande rutiner.

I lönesättningen ska hänsyn tas till:

  • befattningens svårighetsgrad och ansvar
  • den enskildes personliga skicklighet
  • den enskildes betydelse för verksamhetens resultat
  • lönenivån vid institutionen/området/LU
  • marknadskänsligheten (eventuella konkurrenskrafter)

HR-/personalfunktionen ska se till att universitetets och fakultetens särskilda lönekriterier tillämpas vid lönesättningen vid en nyanställning. Skulle löneförslaget avvika från det normala lönespannet ska förslaget förankras hos fakultetsledningen.

Information om lönesättning till arbetstagarorganisationerna hanteras av HR-/personalfunktionen i rekryteringssystemet.

Läs mer om lönesättning här

Beslut om anställning

Det är viktigt att känna till att muntliga avtal gäller. Därför måste den som ger erbjudande om anställning till en kandidat, ha stämt av med LFN och fakultet innan slutligt löfte om anställning och lön ges till kandidaten.

Anställningsbeslut hanterar i de flesta fall er HR-/personalfunktionen i samråd med rekryterande chef och HR-LFN. Följ instruktionerna från HR-LFN. Ska rektor för universitetet skriva under beslutet, är det HR-LFN som föredrar ärendet på rektorssammanträdet.

Återkoppling till de sökande

Det är viktigt att de kandidater som inte får en anställning vid Lunds universitet ändå får ett positivt intryck av Lunds universitet som arbetsplats. De kanske söker igen eller känner någon som är attraktiv för Lunds universitet i framtiden.

Därför bör alla kandidater som varit på intervju vid Lunds universitet så snart som möjligt få en muntlig återkoppling om varför de inte har gått vidare i processen. De kandidater som inte varit på intervju meddelas av HR-/personalfunktionen via rekryteringssystemet.

Möjlighet att överklaga anställningsbeslutet

Det är möjligt att överklaga ett beslut om anställning vid en statlig myndighet. Det är bara de kandidater som sökt, men inte erbjudits en anställning som kan överklaga beslutet. Det är därför viktigt att rekryteringsprocessen följs med tydlig kravprofil och dokumenterad urvals- och intervjuhantering. Möjligheten att överklaga gäller under tre veckor från den dag beslutet har satts upp på universitetets anslagstavla på Byrålogen.

Introduktion är grunden för en bra start på anställningen

De första intrycken en får som nyanställd kan vara avgörande för hur det går i fortsättningen med arbete och relationer till kollegor. En god introduktion på den nya arbetsplatsen skapar trivsel och en känsla av tillhörighet. Det gör att den nyanställde snabbt kommer in i arbetet, vilket gynnar verksamheten både mänskligt och ekonomiskt.

HR-/personalfunktion är bra på att stötta chefer i introduktionsarbetet. En bra start är att utse en introduktionsansvarig och göra ett schema och boka in träffar med viktiga funktioner och kollegor i god tid.

En bra start är att chef eller HR-/personalfunktionen går igenom anställningsvillkoren, skyldigheter och rättigheter med den nyanställde. Det finns mer information om introduktion på HR-webben och de flesta verksamheter har tagit fram eget introduktionsmaterial.

Gå till sidan om introduktion

Det finns också användbar information på webbplatsen Staff pages. 

For new employees (Staff Pages)

Uppföljningssamtal

Eftersom varje anställning är en stor investering i tid, engagemang och medel, är det bra att inom en period av tre till sex månader följa upp att den nyanställde har fått en verklig möjlighet att komma in i organisationen och utföra ett produktivt arbete. Stäm av vilka utbildningsinsatser som kan behövas för att underlätta processen att komma in i arbetet. Det gäller att vara lyhörd för den anställdes behov.

Mall för uppföljningssamtal (Word 79 kB, ny flik)

Rekryteringen kan avbrytas

Det kan finnas olika anledningar till att det inte går att fullfölja en rekrytering, till exempel om det inte finns några kvalificerade sökande, eller om den enda kvalificerade kandidaten tackar nej.

För att kunna avbryta en rekrytering behöver ärendet först MBL-förhandlas. Prata med din HR-/personalfunktion för stöd vid MBL-hanteringen. Därefter kan dekan eller rektor för universitetet (vid professorsrekrytering) fatta beslut om att avbryta rekryteringen.

Kontakta din HR LFN för information om vem som är behörig att fatta det beslutet. Ett sådant beslut kan inte överklagas.

Kontakt

Kontakta din fakultets lärarförslagsnämnd om du har några frågor.