Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Behandling till din anställda vid skadligt bruk

Rutin för chefer med ansvar för anställdas arbetsmiljö

Innehåll på sidan:


Om behandling vid skadligt bruk

Är det konstaterat att din anställda har ett skadligt bruk måste behandling ingå som en del i rehabiliteringen.

Behandling vid skadligt bruk utgår från ett helhetsperspektiv och kan handla om en kombination av samtalsterapi och läkemedelsbehandling. En framgångsfaktor är att din anställda är motiverad till att delta och bli fri från det skadliga bruket. Då är motivationshöjande insatser ofta av värde. 

Socialtjänsten i kommunen och den offentliga hälso- och sjukvården har ett gemensamt ansvar för behandling och stöd till personer med skadligt bruk eller beroende. Universitetet har dessutom upphandlat olika typer av behandling hos olika leverantörer.  

När du och din anställda ska välja behandling får ni professionellt stöd från Företagshälsovården. Företagshälsovården bedömer både vad den offentliga vården och upphandlade leverantörer kan erbjuda och rekommenderar lämplig insats utifrån förutsättningarna för din anställda. Att anlita upphandlade leverantörer ger goda möjligheter till en gemensam uppföljning med din anställda, dig som chef och Företagshälsovården.

Behandling med stöd från upphandlad leverantör

Universitetet har avtal med olika leverantörer som erbjuder behandlingsprogram med sluten behandling dygnet runt eller öppen grundbehandling dagtid. 

I behandlingsprogrammet ingår initial kartläggning/utredning, chefsrådgivning under hela processen, behandlingsinsats, efterbehandling, återfallsbehandling, anhörigutbildning, arbetsplatsutbildning och provtagning. Det är vanligt att behandlingsinsatserna sammanlagt pågår i cirka ett år.

De upphandlade leverantörerna ska erbjuda tid för start av behandling inom 10 arbetsdagar efter att beställning har skickats. 

Information och samtycke

Innan du som chef gör en beställning hos upphandlad leverantör ska du informera din anställda om beställningens syfte och innehåll. Du måste få ett samtycke från din anställda till beställningen. Samtycket ska vara skriftligt och kan till exempel fås via e-post. Du ska dokumentera samtycket i den skriftliga beställningen, som sparas i Adato. Din anställda har rätt att ta del av beställningen. 

Beställning av stöd från upphandlad leverantör

Du som chef ansvarar för att en skriftlig beställning skickas till vald upphandlad leverantör. Beställningen föregås av en telefonrådgivning/dialog. Du som chef får sedan en skriftlig uppdragsbeskrivning från den upphandlade leverantören där bland annat uppdragets målsättning, innehåll, tidplan, kostnader och former för återkoppling till dig som beställare framgår. 

Du ska ta stöd från din HR-partner när du gör beställningen. 

Mall för beställning av företagshälsovård hittar du i avsnittet om beställning av företagshälsovård.

Återkoppling

Den upphandlade leverantören ska under avstämnings- och trepartsmöten med behandlare, anställd och ansvarig chef ge en behandlingssammanfattning och en prognos samt råd för fortsatt oberoende. HR-partner kan också delta vid återkopplingen, liksom det fackliga ombudet, om din anställda vill det. 

Provtagning via upphandlad leverantör

Universitetet har upphandlat provtagning hos externa leverantörer. En upphandlad leverantör erbjuder provtagning i samband med utredning och löpande under behandling. Kan Företagshälsovården inte ta emot, finns det möjlighet att använda en av de upphandlade leverantörerna även för kontroll av nykterhet/misstankebaserad provtagning med kort varsel, när du har anledning att tro att en anställd är påverkad i arbetet. 

Läs mer på sidan om provtagning

Överenskommelse om behandling vid skadligt bruk

I samband med behandling av skadligt bruk ska du och din anställda skriva en överenskommelse. Ta stöd av din HR-partner innan du skriver överenskommelsen med din anställda. Även Företagshälsovården är med som rådgivande stöd. 

Innehåll i Överenskommelse om behandling vid skadligt bruk

Sektionen HR har med stöd av Företagshälsovården tagit fram en mall för överenskommelse om behandling vid skadligt bruk, med fokus på skadligt bruk av alkohol. När du som chef använder mallen ska du anpassa innehållet efter din anställdas förutsättningar.

Överenskommelsen innehåller bland annat information om vad som har lett fram till behovet av överenskommelsen, vad resultatet ska bli och vilken form av behandling som ska genomföras. Den innehåller även information om samtycke till provtagning, vad som bestämts om återkoppling och formerna för regelbundna uppföljningsmöten. 

I överenskommelsen anger du både de anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder du som chef gör och vilka krav som ställs på din anställda. 

Syftet med överenskommelsen är att hjälpa din anställda till oberoende och att därigenom trygga anställningen. 

Anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder som kan ingå i överenskommelsen

  • Stödsamtal
  • Behandling och stöd via socialtjänsten i kommunen, den offentliga hälso- och sjukvården eller upphandlad leverantör
  • Anpassad/reglerad arbetstid
  • Anpassade/ändrade arbetsuppgifter
  • Anpassade/ändrade förutsättningar för distansarbete
  • Provtagning hos Företagshälsovården 
  • Kontakt med stödgrupp
  • Läkarintyg från första sjukdagen (läs mer i avsnittet om förstadagsintyg)

Kontakt

Kontakta din HR-partner på fakultetsnivå/motsvarande. Din HR-partner kan i sin tur få vägledning från sektionen HR via sektionen HR:s ärendehanteringssystem.

Upphandlade aktörer

Upphandlade aktörer (Lupin)

Välj Inköp/Arbetsmiljö och hälsovård/Skadligt bruk