Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2. Rekrytera – annonsering, urval och välja den bästa

Genvägar:


Processkarta

Bilden visar en processkarta över chefens rekryteringsprocess genom lärarförslagsnämnd, steg 2 rekrytering.
Processkarta över chefens rekryteringsprocess genom lärarförslagsnämnd, steg 2 rekrytering. Klicka på bilden för större format.

Ladda ner processkartan över steg 2 i rekryteringsprocessen i PDF-format (58 kB, ny flik)

Annonsera - informera om ledig anställning

Annonsen ska baseras på kravprofilen och ska utformas på ett tydligt och mätbart sätt. En välskriven och tydlig annons ökar chansen att få in kvalificerade kandidater och ett gott sökfält.

Annonsen ska alltid:

  • Publiceras på universitetets och arbetsförmedlingens hemsida.
  • Vara publicerad i minst fyra veckor.
  • Finnas på svenska och engelska.
  • Publiceras via Euraxess.

Annonsen skapas i rekryteringssystemet av lärarförslagsnämndens HR-funktion (HR LFN) i samråd med rekryterande chef och lärarförslagsnämnden. HR LFN ansvarar för att utlysningen följer universitetets mallar och regelverk samt kontrollerar att den är skriven på ett sätt som tilltalar de sökande.

I rekryteringssystemet finns även möjlighet att använda urvalsfrågor vilket kan underlätta arbetet med urval.

Annonskanaler

Fundera över hur annonsen ska spridas innan den ska publiceras. Vilken är målgruppen och hur och var når man den bäst? 

I rekryteringssystemet finns tillgång till flera annonskanaler. Vill du använda andra kanaler, ska det gå via vår upphandlade annonsförmedlare. HR LFN ansvarar för att annonseringen genomförs.

Välja den bästa, sakkunnigprövning och urvalsdagar

När lärarförslagsnämnden ska avgöra vem som är bäst, utgår man från kravprofilen. Det ska vara tydligt vilka kandidater som uppfyller de uppställda kraven, och ge ett sakligt och icke diskriminerande resultat av rekryteringen. Med icke diskriminerande menas att ingen vikt ska läggas vid osakliga och ovidkommande faktorer som har samband med till exempel kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Grunden för rekrytering i en myndighet som Lunds universitet är att den som har bäst kvalifikationer och är skickligast ska få anställningen. I det första urvalet av de sökande bedömer lärarförslagsnämnden vilka som uppfyller kraven på behörighet och sakliga meriter. De som klarar urvalet skickas normalt till sakkunniga för bedömning av vetenskapliga, pedagogiska och samverkansmeriter.

Förslag på sakkunniga lämnas av institutionen

I de allra flesta fall är det institutionen som föreslår sakkunniga till lärarförslagsnämnden. Vem som kontaktar de sakkunniga kan skilja sig åt mellan fakulteterna.

Sakkunnig i en rekrytering ska kunna göra en saklig och opartisk bedömning av de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter, men även bedöma sådant som samverkansmeriter, samarbetsförmåga och ledarskap.  

Mer information om sakkunniguppdraget kan du få från HR LFN på din fakultet.

Urvalsdagar/motsvarande

När sakkunniggranskningen är gjord, kan lärarförslagsnämnden bjuda in toppkandidaterna till urvalsdagar/motsvarande för vidare utvärdering. Urvalsdagarna/motsvarande kan se olika ut på fakulteterna.

Syftet med urvalsdagar/motsvarande är att genom intervjuer och arbetsprover (till exempel provföreläsningar) få en djupare utvärdering av toppkandidaternas kompetens inom forskningsämnet, vetenskapliga och pedagogiska kompetens, erfarenheter och övriga kunskaper och kompetenser (förmåga, färdigheter och förhållningssätt). Ett lika viktigt syfte är att kandidaten ska få information om arbetsplatsen och anställningens förutsättningar och förväntningar.

Om du som rekryterande chef och dina kollegor är med på urvalsdagarna/motsvarande, tänk på att ge en positiv, men samtidigt realistisk bild av arbetsplatsen och arbetsuppgifterna, så att kandidatens förväntningar överensstämmer med verkligheten. Normalt sett är det lärarförslagsnämnden som tar initiativet till urvalsdagarna. Stäm av med din HR LFN.

Intervjuer kan se olika ut

Ibland är det lärarförslagsnämnden som håller i intervjuer, ibland är det en beredningsgrupp eller rekryteringskommitté där rekryterande chef är delaktig.

Vid planering av intervjuer är det viktigt att tänka på att intervjun är mest effektiv om den är standardiserad och strukturerad. När frågorna är fastställda i förväg och alla kandidater får samma frågor kan vi behandla alla kandidater lika och undvika diskriminering.

Vid Lunds universitet används kompetensbaserad intervjuteknik. Läs mer under kursen Kompetensbaserad rekrytering i Kompetensportalen. 

Logga in i Kompetensportalen.

Kontakta din HR LFN för stöd i upplägget och utförande av intervjun.

Arbetspsykologiska tester är vanligt

Idag är det vanligt att använda arbetspsykologiska tester vid rekrytering och det är ett bra verktyg att använda som ett komplement i rekryteringsprocessen.

Syftet är att utvärdera kandidatens intellektuella förutsättningar och färdigheter. Testerna kan ge bra underlag för djupare frågeställningar vid intervjuer. Vid Lunds universitet finns flera testverktyg upphandlade.

Läs mer om universitetets upphandlade rekryteringstjänster

Det är oftast lärarförslagsnämnden som beslutar om arbetspsykologiska tester ska användas.

Referenser som underlag för fördjupade frågor

Att ta referenser kan vara ett sätt att skaffa sig kompletterande information om kandidaten, bekräfta information som uppkommit vid intervjun samt räta ut eventuella frågetecken. Även här bör fokus vara på att utvärdera kvalifikationer som är uppställda i kravprofilen.

Referenser inhämtas först i slutskedet av rekryteringsprocessen. Kandidaten ska veta att vi tar referenser och ska ha lämnat uppgifter om referenspersoner. Det är olika hur referenser används vid rekrytering genom lärarförslagsnämnden på fakulteterna. Kontakta din HR LFN för mer information om referenstagning.

Slutkandidat föreslås av lärarförslagsnämnden

När det till slut står klart vem som är bäst lämpad för anställningen, är det lärarförslagsnämnden som tar beslutet att föreslå en slutkandidat.

Processen genom lärarförslagsnämnd och sakkunnigprövning ska vara en grund för att den som är bäst lämpad och mest meriterad av de sökande också är den som erbjuds anställningen.

Kontakt

Kontakta din fakultets lärarförslagsnämnd om du har några frågor.