Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Följ upp och avsluta

Rutin för chefer med ansvar för anställdas arbetsmiljö

Här kan du läsa mer om att följa upp och avsluta behandling och rehabilitering för riskbruk och skadligt bruk.

Innehåll på sidan:


Följa upp att behandling och rehabilitering följs och målsättningar nås

När ni har tagit fram en anpassnings-/rehabiliteringsplan och eventuell överenskommelse om behandling vid skadligt bruk är det viktigt att du som chef regelbundet har uppföljande samtal med din anställda. Minst en gång i månaden är vanligt. 

Kom överens med Företagshälsovården eller upphandlad leverantör om och i så fall hur de ska delta i uppföljning och eventuell efterbehandling. 

Fortsatt stöd efter avslutade åtgärder

För att minska risk för återfall är det viktigt med fortsatt stöd på arbetsplatsen. Därför bör du och din anställda fortsätta med regelbundna samtal även efter avslutade anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Ett till två år kan vara ett riktvärde, men det är inte ovanligt att stödet upplevs som så värdefullt för att bibehålla oberoende att chef och anställd väljer att fortsätta ännu längre. Du och din anställda kan i så fall revidera överenskommelsen om behandling vid skadligt bruk och lägga till det ni kommit överens om gällande uppföljning. 

För att uppföljningssamtalet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du som chef

  • lyssnar in din anställda och låter hen beskriva sin nuvarande situation, 
  • ger feedback på önskad såväl som oönskad beteendeförändring,
  • följer upp planer och överenskommelser,
  • informerar om uppföljande provtagning, som en del av överenskommelsen,
  • vid behov sätter upp nya mål och aktiviteter,
  • frågar om vilken information som kan föras vidare på arbetsplatsen.
  • bokar in en ny tid för uppföljning.

Arbetsplatsutbildning

Din anställda är en del av ett sammanhang på arbetsplatsen, vi är varandras arbetsmiljö. 

För att öka möjligheterna för din anställda att bibehålla sitt oberoende kan det vara fördelaktigt att hålla en arbetsplatsutbildning som ger kollegorna kunskaper om riskbruk och skadligt bruk. Utbildningen, som tar 2-3 timmar, kan förbereda dem på hur de ska bemöta kollegan och agera på arbetsplatsen efter behandlingen. Självklart ska din anställde ha gett sitt samtycke till att du beställer utbildningen. 

Arbetsplatsutbildning ingår kostnadsfritt när du har anlitat upphandlad leverantör för behandling.

Avsluta anpassnings- och rehabiliteringsarbetet vid riskbruk och skadligt bruk 

Avsluta när målsättningarna nåtts 

Anpassnings- och rehabiliteringsinsatserna avslutas när uppföljning visat att de målsättningar som tagits fram i anpassnings- och rehabiliteringsplanen har uppnåtts. 

Efter att du pratat med din anställda om att avsluta insatserna ska du dokumentera och avsluta ärendet i Adato.  

Avsluta om din anställda inte följer överenskommelsen vid behandling av skadligt bruk 

Om din anställda bryter mot överenskommelsen och inte fullföljer sina åtaganden, inte deltar i anvisad behandling eller kommer påverkad av alkohol eller droger till arbetsplatsen kan det bli aktuellt att avsluta anpassnings- och rehabiliteringsarbetet och vidta arbetsrättsliga åtgärder. 

Arbetsrättsliga åtgärder

Det är inte ovanligt att misskötsamhet förekommer i samband med att en anställd har ett riskbruk eller ett skadligt bruk. Då behöver du som chef arbeta parallellt med att både uttrycka din oro genom omtankesamtal, erbjuda stöd och eventuellt behandling, samtidigt som du behöver medvetandegöra din anställda om misskötsamheten och vilka konsekvenser den kan få för anställningen. 

Arbetsrättsliga åtgärder kan också bli aktuellt om din anställda har ett bruk på fritiden som påverkar säkerhet och trivsel i arbetet, förmågan att utföra arbetet, skadar förtroendet mellan din anställda och Lunds universitet, eller Lunds universitets anseende eller om din anställda på annat sätt bryter mot det som överenskommits. 

Arbetsrättsliga åtgärder kan ytterst leda till att din anställdas anställning upphör. Det blir då ett misskötsamhetsärende, där du följer processen för hantering av misskötsamhet.

Innan du som chef avslutar anpassnings- och rehabiliteringsarbetet eller vidtar några arbetsrättsliga åtgärder ska du kontakta din HR-partner. Informera din anställda om möjlighet till fackligt stöd, även om din anställda har avböjt detta tidigare.

Dokumentation 

Vid riskbruk och skadligt bruk gäller samma krav på dokumentation i Adato som i övriga anpassnings- och rehabiliteringsärenden. 

Ibland finns parallella spår i ärenden gällande riskbruk och skadligt bruk, till exempel hantering av misskötsamhet. 

Dokumentation som hänger ihop med misskötsamhet och arbetsrättsliga åtgärder ska diarieföras i W3D3, den ska inte sparas i Adato. Originalhandlingar i pappersformat ska förvaras samlade i ärendet och på säkert sätt. 

Sekretess och tystnadsplikt vid riskbruk och skadligt bruk

Respekten för den enskilda individens integritet ska alltid vara vägledande vid handläggning och dokumentation av frågor som gäller riskbruk och skadligt bruk. Grundregeln är att bara de som verkligen behövs ska vara involverade i ärendet. 

Kontakt

Kontakta din HR-partner på fakultetsnivå/motsvarande. Din HR-partner kan i sin tur få vägledning från sektionen HR via sektionen HR:s ärendehanteringssystem.

Personuppgiftshantering inom personalarbete

När du hanterar personuppgifter i anpassnings- och rehabiliteringsärenden måste du säkerställa att du följer dataskyddslagstiftningen (GDPR) och andra tillämpningsbara lagar och regler (till exempel arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen).

Läs mer om personalarbete på Medarbetarwebben

Tystnadsplikt

Enligt offentlighets- och sekretesslagen råder tystnadsplikt för anställdas hälsotillstånd och för uppgifter om anställdas personliga förhållanden som rör ärende om rehabilitering, om den anställda eller någon närstående till denna lider men om uppgiften röjs. Alla som i sitt arbete har information om en arbetstagares hälsotillstånd eller personliga förhållanden omfattas av denna tystnadsplikt. 

(Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), kapitel 21 § 1 samt kapitel 39 §§ 1-2).