Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Flextidsavtal för teknisk och administrativ personal

De flesta som är T/A-personal har flexibel arbetstid, även kallad flextid. Den anställda är skyldig att registrera sin flextid och du som chef ansvarar för att arbetstiden stäms av.

Innehåll på sidan: 


Vid Lunds universitet finns ett lokalt kollektivavtal om flextid och fast tjänstgöring. De flesta som är T/A-personal har flexibel arbetstid, men det finns verksamheter där alla anställda har fast arbetstid. Därutöver finns det möjlighet för en enskild anställd som hellre vill arbeta enligt ett fast tjänstgöringsschema istället för att ha flextid. 

Flextidsavtalet ger anställda möjlighet att inom givna tidsramar själv bestämma arbetstidens förläggning. Flextid förutsätter en anpassning av tjänstgöringen till arbetets krav. Den anställda är skyldig att registrera sin flextid och du som chef ansvarar för att göra avstämning av flextidsrapporten.

Flextidsramar

Flextidsavtalet ger anställda möjlighet att flexa klockan 07–09 och 15–19 (inklusive lunchflex mellan 11:30 och 13:30) på helgfri måndag–fredag med vissa undantag för helgdagsaftnar. Den anställde måste därmed vara på plats klockan 09–15.

En anställd får inte förlägga sin arbetstid under dygn som utgör arbetsfria dagar såsom

 • lördag eller söndag
 • midsommarafton
 • julafton
 • nyårsafton
 • klämdagar (helgfria måndagar–fredagar mellan två arbetsfria dagar).

Ordinarie arbetstidens längd

Normtidsmåttet vid heltid är 8 timmar för varje helgfri måndag–fredag. För vissa dagar i anslutning till helger är normtidsmåttet med tillämpning av Villkorsavtalen två eller fyra timmar kortare. För en deltidsanställd arbetstagare ska normtidsmåttet stå i proportion till hur deltidsanställningen förhåller sig till heltid. Normtidsmåttet vid de förkortade arbetsdagarna kan dock endast minskas om arbetstid är förlagd den dagen.

För en deltidsanställd arbetstagare fastställer arbetsgivaren efter samråd med arbetstagaren vilken tid som är

 • fast tid
 • flextid
 • flexram
 • i förekommande fall lunchflex. 

Är ni inte överens fastställer du som chef tiderna efter samråd med den anställdes fackliga organisation. Om arbetstiden inte ska vara förlagd jämt på varje helgfri måndag–fredag, det vill säga vara förlagd på färre än 5 kalenderdagar per vecka, kallas detta koncentrerad tjänstgöring. 

Koncentrerad tjänstgöring

Koncentrerad tjänstgöring innebär att en anställd arbetar färre än 5 dagar i genomsnitt per vecka.

Några exempel på koncentrerad tjänstgöring: 

 • Anna arbetar 60 procent av heltid fördelat på 3 dagar i veckan.
 • Kurt har delpension och arbetar 80 procent av heltid fördelat på 4 dagar i veckan. 
 • Martin är föräldraledig 25 procent och arbetar 4 dagar i veckan.
 • Åsa är sjukskriven 50 procent och arbetar heltid varannan vecka enligt läkares rekommendation. 

För att lön och ersättning ska bli rätt vid koncentrerad tjänstgöring är det viktigt att det finns ett uppdaterat schema i Primula där det framgår vilka dagar medarbetaren arbetar och vilka dagar medarbetaren är ledig. Då görs korrekta beräkningar automatiskt när medarbetaren har semester, vårdar barn och så vidare.

När du och medarbetaren kommit överens om vilken/vilka dagar medarbetaren ska arbeta respektive vara ledig ska du som chef eller närmaste personalfunktion via Statens servicecenters (SSC) kundportal meddela dem medarbetarens schema. SSC lägger då in detta i ett schema som medarbetaren kan se under "Mina sidor" i Primula. Om ni kommer överens om att ändra medarbetarens arbetstider eller om medarbetaren slutar arbeta koncentrerad tjänstgöring anmäler medarbetaren själv detta till SSC via deras kundportal.

Samma regler gäller för flextidsregistrering och avstämning av arbetstiden för den som har koncentrerad tjänstgöring som för den som har tjänstgöring varje helgfri vardag.

Du hittar mer information om hur medarbetaren ska fylla i sin flextidsrapport på nedanstående sida:

Flextidsregistrering vid koncentrerad tjänstgöring (Medarbetarwebben).

Registrering och avstämning av arbetstiden

Anställda som har flextid ska registrera sin arbetstid på flextidsblankett eller om annat system finns på arbetsplatsen. Vid varje kalendermånads slut gör du som chef en avstämning av den arbetstid som de anställda under månaden har fullgjort som ordinarie arbetstid. Denna arbetstid får vid kalendermånadens slut överstiga eller understiga det för månaden tillämpliga normtidsmått.

Visar avstämningen att normtidsmåttet för kalendermånaden har överskridits (plustid) eller underskridits (minustid) transporteras plustiden respektive minustiden till närmast följande kalendermånad.

Om minustiden vid månadens slut överstiger 20 timmar ska du göra den anställda uppmärksam på att minustiden vid nästa avstämningstillfälle inte får överstiga 20 timmar. Om en anställd upprepade gånger har en minustid som överstiger 20 timmar kan du besluta att den anställda inte längre ska ha flexibel arbetstid.

Vid den avstämning som du gör efter juni och december månads utgång ska du tänka på följande i fråga om plustid:

 • Om plustiden vid avstämningen överstiger 30 timmar transporteras normalt 30 timmar till nästa period och den överskjutande tiden faller bort.
 • Om särskilda skäl föreligger kan arbetsgivaren medge att plustid utöver 30 timmar får transporteras till nästföljande kalendermånad.

När en medarbetare ska avsluta sin anställning är det viktigt att gemensamt planera ut eventuell plustid som flexledighet samt att gemensamt se över hur ett eventuellt minussaldo kan regleras till 0.

Flexledigt

Om det fungerar ur verksamhetssynpunkt kan du som chef bevilja en anställd ledighet en hel arbetsdag mot att förekommande plustid minskas med tid som motsvarar normtidsmåttet för den dagen. Detta registreras på flextidsrapporten.

Fast tjänstgöringsschema

Under vissa förutsättningar kan fast tjänstgöringsschema beslutas. Anställda som önskar arbeta enligt fast tjänstgöringsschema ska meddela detta skriftligen till dig som chef.

Använd den särskilda mallen för fast tjänstgöringsschema, som går att ladda ner på sidan Blanketter och mallar

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.