Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Flextidsavtal för teknisk och administrativ personal

Flexibel arbetstid, även kallad flextid, är huvudregel för all teknisk och administrativ personal och fast arbetstid är ett undantag. Den anställda är skyldig att registrera sin flextid och du som chef ansvarar för att arbetstiden stäms av.

Innehåll på sidan: 

Med anledning av pandemin - observera informationen i högerspalten gällande möjlighet till utökad flextid i syfte att undvika smittorisk i kollektivtrafiken.


Flextidsavtalet är ett kollektivavtal vid Lunds universitet som reglerar arbetstid för teknisk och administrativ personal. Flextidsavtalet ger anställda möjlighet att inom givna tidsramar själv bestämma arbetstidens förläggning.

Flextidsavtalet ger anställda möjlighet att flexa klockan 07:00-09:00 och 15:00-19:00 (inklusive lunchflex klockan 11:30 till 13:30) helgfri måndag -fredag (med vissa undantag för helgdagsaftnar). Den anställde måste därmed vara på plats 09:00 till 15:00. En anställd får inte förlägga sin arbetstid under dygn som utgör arbetsfria dagar.

Flexibel arbetstid förutsätter en anpassning av tjänstgöringen till arbetets krav.

Om det fungerar ur verksamhetssynpunkt kan du som chef bevilja en anställd ledighet en hel arbetsdag mot att förekommande plustid minskas med tid som motsvarar normtidsmåttet för den dagen.

För en deltidsanställd arbetstagare fastställer arbetsgivaren efter samråd med arbetstagaren vilken tid som är fast tid, flextid, flexram och i förekommande fall lunchflex. Är ni inte överens fastställer du tiderna efter samråd med den anställdes fackliga organisation.

Lokalt avtal om flexibel arbetstid (PDF 16 kB, ny flik)

In English: Provisions on working hours for certain employees at Lund University (PDF 164 kB, new tab)

Ordinarie arbetstidens längd

Normtidsmåttet i flextidsavtalet är 8 timmar för varje helgfri måndag-fredag. För vissa dagar i anslutning till helger är normtidsmåttet med tillämpning av Villkorsavtalen 2 eller 4 timmar kortare. Midsommarafton, julafton och nyårsafton samt så kallade klämdagar (helgfria måndagar-fredagar mellan två arbetsfria dagar) är fridagar och normtidsmåttet är för dessa dagar 0 timmar. För en deltidsanställd arbetstagare ska normtidsmåttet stå i proportion till hur deltidsanställningen förhåller sig till heltid.

Normtidsmåttet kan dock endast minskas om arbetstid är förlagd den dagen.

Läs mer om vad som gäller för anställda som har koncentrerad tjänstgöring på sidan Flextidsregistrering vid koncentrerad tjänstgöring, på Medarbetarwebben 

Avstämning av arbetstiden

Anställda som har flextid ska registrera sin arbetstid. Vid varje kalendermånads slut gör du som chef en avstämning av den arbetstid som de anställda under månaden har fullgjort som ordinarie arbetstid. Denna arbetstid får vid kalendermånadens slut överstiga eller understiga det för månaden tillämpliga normtidsmåttet.

Visar avstämningen att normtidsmåttet för kalendermånaden har överskridits (plustid) eller underskridits (minustid), transporteras plustiden respektive minustiden till närmast följande kalendermånad.

Om minustiden vid månadens slut överstiger 20 timmar ska du göra den anställda uppmärksam på att minustiden vid nästa avstämningstillfälle inte får överstiga 20 timmar. Om en anställd upprepade gånger har en minustid som överstiger 20 timmar kan du besluta att den anställda inte längre ska ha flexibel arbetstid.

Vid den avstämning som du gör efter juni och december månads utgång ska du tänka på följande i fråga om plustid. Om plustiden vid avstämningen överstiger 30 timmar transporteras normalt 30 timmar till nästa period och den överskjutande tiden faller bort. Om särskilda skäl föreligger kan arbetsgivaren medge att plustid utöver 30 timmar får transporteras till nästföljande kalendermånad.

Flextidsregistrering vid koncentrerad tjänstgöring

Koncentrerad tjänstgöring innebär att en anställd arbetar färre än 5 dagar i genomsnitt per vecka.

Läs mer om detta på sidan Flextidsregistrering vid koncentrerad tjänstgöring, på Medarbetarwebben

Arbetstid vid tjänsteresa

Flextidsavtalet reglerar den ordinarie arbetstidens förläggning på arbetsplatsen. När anställd är på tjänsteresa gäller normtidsmåttet om 8 timmar vid heltid för varje helgfri måndag - fredag. Normtiden ska anses vara förlagd klockan 08:00 till 16:30 med en halvtimmes lunch.

Restid utanför normtiden tillgodoräknas inte som arbetstid och någon särskild ersättning betalas inte.

Du kan som chef tillåta att arbetstid på förrättningsstället utöver normtiden får tillgodoräknas. Med förrättning menas tjänstgöring eller uppdrag som fullgörs på någon annan ort än den vanliga verksamhetsorten. Social samvaro, även om den är schemalagd, räknas inte som arbetstid.

Fast tjänstgöringsschema

Under vissa förutsättningar kan fast tjänstgöringsschema beslutas. Den anställd som önskar arbeta enligt fast tjänstgöringsschema ska meddela detta skriftligen till dig som chef. Då ska du använda dig av den särskilda mallen för fast tjänstgöringsschema.

Mall för fast tjänstgöringsschema (PDF 6 kB, ny flik)

Andra kollektivavtal kring arbetstid för teknisk och administrativ personal

Vissa verksamheter har särskilda krav på bemanning och behov av schemalagd arbetstid utanför flextidsavtalets ramar. Detta regleras i lokala kollektivavtal om oregelbunden arbetstid och tillämpas till exempel vid MAX IV, Botaniska trädgården och i verksamheter som arbetar med djurvård och lokalvård. Det finns även ett särskilt kollektivavtal som reglerar arbetstiden vid Trafikflyghögskolan.

Kontakta din närmaste personalfunktion om du vill veta mer om oregelbunden arbetstid.

Kontakt

Chefer och HR-funktioner kan ställa frågor till sektionen HR via sektionens ärendehanteringssystem.

På sidan Hitta rätt HR-information och stöd finns även länkar till efterfrågad universitetsövergripande HR-information.

Kontakta din verksamhets HR/personalfunktion om du har frågor om din verksamhets lokala rutiner i HR/personalfrågor.

Med anledning av coronapandemin

Universitetet och de fackliga organisationerna har enats om en temporär möjlighet till utökade flextider för T/A-personal som reser med kollektivtrafik i rusningstid, till och från arbetet. Tanken är att göra det lättare att undvika den smittorisk som resor med kollektivtrafik i rusningstrafik kan innebära.

Överenskommelsen gäller till och med den 30 juni 2022 och innebär att T/A-personal kan flexa in från kl 06 och flexa ut fram till kl 20.  Dygnsvilan om 11 timmar ska respekteras. Anställda som känner behov av att ändra sina arbetstider ska kontakta närmaste chef för att stämma av och göra en skriftlig överenskommelse. Den anställde ska sedan registrera sin arbetstid i flextidsblanketten, som vanligt.

För anställda som arbetar hemifrån gäller flextidsavtalets vanliga flextider, det vill säga kl 07-09 på morgonen och kl 15-19 på eftermiddagen.