Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Process för lärarförslagsnämnder

Rekryteringsprocessen för lärarförslagsnämnden beskriver de gemensamma delar av processen som gäller oavsett fakultet. Organiseringen av arbetet i en lärarförslagsnämnd och rutinerna för beredningen kan se olika ut på fakulteterna. Gemensamt för alla är bland annat lagar, regler och universitetets riktlinjer.

Innehåll på sidan:


Lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsnämnderna (LFN) på fakulteterna ser olika ut och jobbar lite olika, men gemensamt för alla är att den består av en ordförande, minst tre lärarrepresentanter samt två studeranderepresentanter. Nämnden ska ha minst två suppleanter för lärarna och minst en suppleant för studenterna. Kopplat till lärarförslagsnämnden finns också ett stöd, som hädanefter kallas lärarförslagsnämndens HR-funktion eller HR-LFN.

Nämnden är beslutsför när ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. Institutionsföreträdare kan delta i nämndens beredning och har då närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Lärarförslagsnämnden ska värna om att rekryteringen går till på ett effektivt och korrekt sätt, där resultatet ska vara att den som är mest meriterad och skickligast av de sökande också är den som föreslås för anställning. Rekryteringen ska ske utan påverkan av ovidkommande faktorer som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosinriktning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller personliga band. 

LFN och HR-LFN ser till att relevanta lagar, regler policys och riktlinjer gällande rekrytering följs. LFN och HR-LFN har ett särskilt ansvar för att arbetet med kravprofilen, utlysning, urval, intervju och dokumentation genomförs professionellt.
Läs mer i Lunds universitets anställningsordning, som du hittar i Regelverket.

Rekryteringsprocess för lärarförslagsnämnder

Ta del av rekryteringsprocessen för lärarförslagsnämnder

1 Förbereda, behovsanalys, jäv och kravprofil

Här beskrivs vilket ansvar som vilar på rekryterande chef, lärarförslagsnämnden och vem som fattar beslut om rekrytering. Vi går kort igenom jäv och påminner om omplacering och företrädesrätt. Här står också om tidplan och behovsanalys.

Läs mer om att förbereda, behovsanalys, jäv och kravprofil.

2 Informera om ledig anställning

Här går vi igenom att ta fram annons och var annonsen kan publiceras.

Läs mer om att informera om ledig anställning.

3 Olika metoder för urval

Genomgång av olika metoder för urval. Inkluderar sakkunnigförfarandet, intervjuer, arbetsprover och arbetspsykologiska tester. 

Läs mer om olika olika metoder för urval.

4 Beslut om att anställa

När processen har lett fram till att en slutkandidat ska föreslås återstår flera steg innan hen kan börja på sin anställning.

Här går vi igenom förutsättningarna för att fatta beslut att anställa, överklagan och kort om uppehållstillstånd. 

Läs mer om beslut om att anställa.

Kontakt

Du som är ledamot i lärarförslagsnämnden kan kontakta nämndens HR-stöd om du har några frågor.


Du som är HR-stöd till lärarförslagsnämnden får snabbast och enklast kontakt med sektionen HR om rekryterings- och anställningsfrågor via sektionens ärendehanteringssystem.

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.