Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beredskap

På denna sida finns information och stöd gällande beredskap.

Innehåll på sidan:


Om beredskap

Med beredskap avses tid då arbetstagaren, utanför ordinarie arbetstid, är skyldig att vara anträffbar för att efter kallelse infinna sig på arbetsplatsen eller annan angiven plats eller efter besked åtgärda sådana problem som kan åtgärdas på distans.

Beredskap används i syfte att förebygga och åtgärda situationer som annars kan medföra verksamhetsstörningar eller skada.

Beredskap vid Lunds universitet regleras i lokala kollektivavtal.

Att införa beredskap

Om en verksamhet behöver beredskap är detta att ses som en viktigare förändring av verksamheten som ska förhandlas enligt 11 § MBL. Om en beredskap i en befintlig organisation behöver förändras, så kan detta också vara förenat med en förhandlingsskyldighet. 

För att tillämpa avtalet behöver verksamheten också anslutas till avtalet, detta hjälper sektionen HR till med. Varje verksamhet som har en beredskapsorganisation ska ha en skriftlig rutin för beredskap som närmare anger hur detta avtal tillämpas.

Beredskapsorganisationer på Lunds universitet

Beredskapsorganisationer finns idag på 

  • gemensamma förvaltningen (LU Byggnad och sektionen IT)
  • Max IV
  • Medicinska fakulteten (Med-service, CRC)

Risk- och konsekvensbeskrivning (ROK)

När en verksamhet ska införa beredskap ska en sådan förändring av verksamheten risk- och konsekvensbedömas enligt gängse rutiner.  

Läs mer: Risk- och konsekvensbedömning (ROK) inför ändring i verksamhet

Utöver denna ROK har kollektivavtalsslutande parter också bedömt att när beredskap behöver förläggas oftare än var 6:e vecka så ska frekvensen och omfattningen av beredskapen särskilt risk- och konsekvensbedömas. Detta syftar till att särskilt belysa vilka risker som finns och att åtgärder vidtas för att minska risken för olyckor och ohälsa. 

Beredskapsersättning

För tiden då den anställda ska vara nåbar och vara beredd att gå i tjänst, utgår en beredskapsersättning per timme. Ersättningen varierar om det är en vardag, helg eller vissa storhelger. 

Ersättning söks i Primula

Ersättningen söks i Primula direkt efter fullgjord beredskapsvecka.  

Ersättning för beredskap utbetalas med följande belopp 
Måndag kl 07:00-fredag kl 10:0031,50 kr                      
Fredag kl 19:00-måndag kl 07:0063 kr

 

I samband med helgdagar utbetalas följande belopp per fullgjord timme: 
Tid från kl 19:00 på dag före trettondedag jul, första maj, nationaldagen och Kristi himmelsfärdsdag till kl 07:00 på närmast följande vardag samt all tid på vardag som både föregås och efterföljs av sön- eller helgdag.
 
63 kr                                                                                                                                

Tid från kl 19:00 på dag före långfredagen till kl 07:00 på dagen efter annandag påsk.

Tid från kl 19:00 på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till kl 07:00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen.

126 kr

Ersättning söks i Primula

Den anställda ansöker om beredskapsersättningen i Primula i anslutning till att beredskapstjänstgöringen avslutats.  

Störningar

Vid störningar då den anställde går i tjänst utgår övertidsersättning. Om arbetet påbörjas eller avslutas klockan 22.00-06.00 ska varje påbörjad halvtimme ersättas med fullgjord halvtimme.  

Om övertidsarbete påbörjas vid flera tillfällen under samma 30-minutersperiod ska den totala tiden läggas samman innan avrundning sker. Under övrig tid, det vill säga klockan 06.00-22.00, ersätts övertidsarbetet som faktiskt arbetad tid utan avrundning. 

Följande gäller beroende på om inställelse krävs, om arbetet utförs på distans eller om det är samtal eller dylikt som inte kan anstå: 

  • Arbetstagare i beredskap som behöver inställa sig på arbetsplatsen eller annan av arbetsgivaren angiven plats för att åtgärda störning får övertidsersättning från och med att kallelse mottagits till och med återkomst från tjänstgöring.
  • Arbetstagare i beredskap som kan åtgärda störning på distans får övertidsersättning för faktisk arbetad tid.
  • Det räknas inte som en störning att ta emot telefonsamtal, felmeddelande eller dylikt om dessa inte föranleder åtgärd. För samtal mellan kl. 22:00-06:00 föreligger dock rätt till övertidsersättning även om dessa inte föranleder åtgärd.

Den anställda ansöker om övertidsersättning i pengar eller alt kompensationsledighet för aktuella störningar under beredskapstjänstgöringen i Primula i anslutning till att beredskapstjänstgöringen avslutats.  

Läs mer: Övertid och mertid

Störningar ska eller får inte skrivas upp på flextidsblankett eller liknande, utan all tid som varit en störning under beredskap ska registreras i Primula. 

Veckovila 

Veckovila syftar till att säkerställa en regelbunden återhämtning om minst 36 timmar sammanhängande vila under en 7-dygnsperiod. Vilka regler som gäller för veckovila vid beredskap på Lunds universitet regleras i lokalt kollektivavtal.  

För att kunna kontrollera om veckovila har getts i tillräcklig omfattning behöver man veta vilket veckobryt som gäller i verksamheten. Detta ska vara angivet i verksamhetens rutin för beredskap. 

Frekvens: Var 5:e vecka

När beredskap genomförs med en frekvens om var 5:e vecka eller mer sällan alternativt när beredskapen är i ringa omfattning (maximalt 8 timmars beredskap per kalenderdygn) planeras veckovilan ut under beredskapstiden (i normalfallet från lördag klockan 19.00 till måndag klockan 07.00). 

Veckovilan ska dock anses ha brutits när störning som föranleder åtgärd inträffat och arbetstagaren utfört aktivt arbetet under den period då veckovila normalt sett inträffar, det vill säga från lördag klockan 19.00 till måndag klockan 07:00. 

Om veckovilan brutits ska en arbetsfri dag förläggas efter fullgjord beredskapsvecka, i direkt anslutning inför ordinarie veckovila. 

Frekvens: Var 4:e vecka

När beredskap genomförs med frekvens om var 4:e vecka får veckovila inte förläggas under beredskapstid. Det innebär att arbetstagare i detta fall får sin veckovila förlagd efter fullgjord beredskapsvecka (inför ordinarie veckovila) och ska då ha en dubbel veckovila (72 timmar) i sammanhängande följd. Samma regel gäller om beredskapen för arbetstagaren undantagsvis överstiger sju dagar i följd.

Dygnsvila 

Dygnsvila syftar till att säkerställa en återhämning varje dygn om minst 11 timmar. Vilka dygnsviloregler som gäller vid beredskap regleras i lokalt kollektivavtal. 

För att kontrollera att dygnsvila getts i tillräcklig omfattning behöver man veta vilket dygnsbryt som gäller i verksamheten, eftersom detta klockslag är start och slut på tjugofyra timmars perioden. Detta ska vara angivet i verksamhetens rutin för beredskap. 

Om störning inträffar när dygnsvilan är planerad under beredskapstiden ska kompenserande vila ges och läggas ut i samband med nästkommande ordinarie dygnsvila. Kompenserande vila motsvarar den tid som dygnsvilan minskats med på grund av störningen. Det innebär att om en störning på 1,5 timme inträffat under den tid då dygnsvilan är planerad, ska kompenserande vila om 1,5 timme ges inför nästkommande dygnsvila. 

Förstärkt dygnsvila

Vid Lunds universitet finns även en så kallad förstärkt dygnsvila som innebär att om störningar inträffat i någon omfattning klockan 00:00-05:00 ska en kompenserande vila om sju timmar därefter följa, under förutsättning att elva timmar sammanhängande dygnsvila ej uppnåtts. Enbart om det finns särskilda skäl som talar emot att förlägga ut den kompenserande vila får undantag göras.

Uppföljning 

Arbetsgivaren (respektive verksamhet) ansvarar för att utvärdera beredskapsorganisationen och vid behov vidta lämpliga åtgärder som utvärderingen föranleder. Beredskapsredovisning av vilka störningar som har förekommit och vid vilka tider på dygnet och dess åtgärder är viktiga delar att följa upp.