Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Systematiskt brandskyddsarbete

Du som chef ska medverka till ett systematiskt brandskyddsarbete. Här kan du läsa mer om de sju stegen – universitetets sätt att arbeta systematiskt med brandskydd.

För att uppfylla lagkraven i lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, ska Lunds universitet i egenskap av nyttjanderättshavare bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Lunds universitet arbetar med det systematiska brandskyddsarbetet enligt nedanstående uppdelning, även kallat de sju stegen.

Du som ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet ska tillse att alla delar är säkerställda. Det systematiska brandskyddsarbetet enligt de sju stegen ska dokumenteras och kunna redovisas för räddningstjänsten vid tillsyn.

Där det både finns en föreståndare för brandfarlig vara och en ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet krävs samverkan och kommunikation mellan dessa funktioner för att säkerställa att brandsäkerheten är fullgod i lokalerna.

Läs mer om hantering av brandfarlig och explosiv vara

Steg 1 – Ansvar

Brandskyddsansvarig

Brandskyddsansvaret följer arbetsmiljöorganisationen. Det är möjligt att tilldela uppgifter i det systematiska brandskyddsarbetet, ansvarig chef har då tillsynsansvar för att uppgiften utförs. För att kunna ta emot uppgiften krävs befogenheter, resurser och kompetens. I de fall där det finns behov av precisering av arbetsuppgifter för det systematiska brandskyddsarbetet finns en mall framtagen för detta. 

Länk till Uppgiftsfördelning och ansvar
Mall för uppdragsbeskrivning SBA-ansvarig (Word 96 kB, nytt fönster)

Gränsdragningslista

Det ska finnas en gränsdragningslista som redogör vad som är hyresgästens ansvar (Lunds universitet) och vad som är fastighetsägarens ansvar avseende kontroll och underhåll av brandskyddet i byggnaden. Denna styr vilka kontroller som hyresgäst respektive fastighetsägare ska genomföra i det systematiska brandskyddsarbetet.

Steg 2 – Organisation

Under denna punkt ska det vara beskrivet hur brandskyddsorganisationen ser ut, exempelvis med hjälp av en organisationsskiss. Ansvaret för brandskyddsarbetet enligt Steg 1 – Ansvar ska vara beskrivet. Exempel på andra delar som ska vara med i organisationsbeskrivningen är vem som utför brandskyddskontrollerna, hur utrymningsorganisationen ser ut och hur samverkan kring eventuell hantering av brandfarlig och explosiv vara bedrivs.

Steg 3 – Utbildning

Varje verksamhet ska ta fram en utbildningsplan som beskriver vilka utbildningar och övningar som ska genomföras. Exempel på utbildningar:

 • Grundläggande brandskyddsutbildning
 • Utrymningsövning
 • SBA-ansvarig
 • Brandskyddskontrollant
 • Funktion i utrymningsorganisation

Följande utbildningar erbjuds internt på Lunds universitet:

Grundläggande brandskyddsutbildning för anställda

Samtliga anställda på Lunds universitet ska enligt Föreskrift angående brandskyddsutbildning för Lunds universitet (Dnr I F 79 6297/02) genomgå en grundläggande brandskyddsutbildning och repetera denna vart 5:e år.

Läs föreskriften angående brandskyddsutbildning (PDF 57 kB, nytt fönster)

Utbildningen är uppdelad i två delar:

 • Webbaserad brandskyddsutbildning (teoretisk del) finns i Kompetensportalen. Hanterar du brandfarlig eller explosiv vara krävs ytterligare utbildning. Utbildningen finns även på engelska (Basic fire safety training for employees)
  Läs mer och anmäl dig i Kompetensportalen (nytt fönster)
  Läs mer om brandfarlig och explosiv vara
 • Praktisk släckövning med handbrandsläckare och brandfilt. Anordnas av upphandlad leverantör (Firesafe). Förfrågan om praktisk släckövning skickas till kundtj [dot] syd [at] firesafe [dot] se.

Utbildning för brandskyddsansvariga (SBA-ansvariga).

Utbildning för att kunna verka som SBA-ansvarig inom Lunds universitet.

Läs mer om utbildningen i Kompetensportalen (ny sida)

Steg 4 – Rutiner och instruktioner

I likhet med vad som gäller för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), ska rutiner och instruktioner för brandskyddsarbetet ska vara dokumenterade och kända i verksamheten. Den brandskyddsansvarige ska ta fram verksamhetsanpassade rutiner. Här ges exempel på rutiner som kan vara aktuella. Det kan finnas behov av andra verksamhets- och byggnadsspecifika rutiner för att säkerställa brandskyddet som inte täcks in av nedan angivna exempel.

För att identifiera risker inom brand- och utrymningssäkerhet kan följande vägledning användas.

Vägledning – Upprättande av rutin och instruktion - brandskydd (Word 108 kB, nytt fönster)

Steg 5 – Dokumentation av byggnadens brandskydd

Generellt ska det finnas en brandskyddsdokumentation för varje byggnad som upprättas vid ny- och ombyggnationer. I denna dokumentation finns beskrivet hur byggnadens brandskydd fungerar, bland annat brand- och utrymningslarmets uppbyggnad och byggnadens brandceller. Denna dokumentation underlättar brandskyddskontroller och upprättande av informationsmaterial till anställda och studenter om byggnadens brandskydd.

Utrymningsplaner

Utrymningsplaner är en del av dokumentationen av brandskyddet. För att uppdatera utrymningsplaner finns ett digitalt verktyg. För att få tillgång till verktyget anmäler du dig till kursen 'Intro till utrymningsplaner' i Kompetensportalen.

Läs mer och anmäl dig i Kompetensportalen

Alternativt kan avrop göras för brandkonsulttjänster där upphandlad leverantör uppdaterar utrymningsplanerna. Avrop görs via Lupin (Skydd och säkerhet – Brandtekniska konsulttjänster)

Steg 6 – Drift- och underhållsrutiner

Ansvar för drift och underhåll av byggnadstekniska installationer som rör brandskyddet framgår av gränsdragningslistan mellan Lunds universitet och fastighetsägaren

Se steg 1 – Ansvar

I de fall det finns maskiner eller andra installationer som medför förhöjd brandrisk ska det finnas drift- och underhållsrutiner för dessa som säkerställer att erforderliga kontroller genomförs.

Årlig service, omladdning, verkstadsgenomgång samt nyinstallation av handbrandsläckare genomförs av Firesafe. För att effektivisera administreringen av den årliga servicen av handbrandsläckare på Lunds universitet hanteras detta av den universitetsgemensamma förvaltningen. Kontakta Firesafe (kundtj [dot] syd [at] firesafe [dot] se) för nyinköp eller reparation av befintlig handbrandsläckare.

Instruktion brandsläckare Lunds universitet (PDF 177 kB, nytt fönster)

Steg 7 –Kontroll och uppföljning

Brandskyddskontroller ska genomföras regelbundet och dokumenteras, normalt minst fyra gånger per år. Som stöd finns dokumentet Mall – Brandskyddskontroll.

Mall – Brandskyddskontroll (Word 108 kB, nytt fönster)

Det systematiska brandskyddsarbetet ska följas upp en gång per år. Som stöd finns dokumentet Mall för årlig uppföljning SBA.

Mall för årlig uppföljning SBA (Word 99 kB, nytt fönster)

Sidansvarig:

Kontakt

Oskar Jonsson
Brandskyddssamordnare
+46 46 222 30 87
oskar [dot] jonsson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se