Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Agera om något händer i samband med undervisning

Rutin för prefekter eller motsvarande med ansvar för studenters arbetsmiljö

Här finns stöd om hur du kan agera ifall något händer i samband med undervisning.

Innehåll på sidan: 


Om något händer som gör att en student behöver skickas hem

En student som förefaller påverkad, stör eller hindrar undervisning eller annan verksamhet eller uppträder på ett sätt som påverkar säkerheten ska omedelbart och på ett betryggande  sätt skickas hem. 

Det är undervisande personal eller annan ansvarig anställd inom institution eller motsvarande som avgör om en student är i sådant skick att studenten behöver skickas hem. 

Om studenten bedöms vara i dålig kondition kontaktas sjukvården via 1177. Vid akut behov av polis  eller ambulans, ring 112. Vid mindre akut behov av stöd och hjälp, ring universitetets larmtelefon, tel 046-222 07 00, för kontakt med tjänstgörande väktare.

Det är viktigt att personal som har skickat hem en student informerar dig som prefekt eller motsvarande med ansvar för studentens arbetsmiljö om det inträffade. 

Dagen efter händelsen ska du som prefekt eller motsvarande med ansvar för studentens arbetsmiljö kalla studenten till ett uppföljande samtal. Tala om för studenten att hen kan kontakta studentkåren, studentombudet och/eller Studenthälsan eller annan vård för stöd . Tala också om att studenten kan ta med en stödperson till mötet.

Uppföljande samtal

I det uppföljande samtalet berättar du för studenten om vad som har uppmärksammats och hur detta påverkat möjligheten till en utvecklande, stimulerande, säker och trygg arbetsmiljö. 

Tydliggör vad som står i universitetets riktlinjer gällande riskbruk och skadligt bruk och förklara att beteendet måste upphöra. 

Informera studenten om vilka disciplinära åtgärder som kan komma till följd av det inträffade eller som kan bli aktuella om beteendet inte upphör. 

Upprepa vid behov informationen om vilket stöd som finns. Du som prefekt eller motsvarande med ansvar för studenters arbetsmiljö avgör om det finns behov för fler uppföljande samtal. 

Om studenten inte vill komma på uppföljande samtal

Om studenten inte vill komma på uppföljande samtal behöver du som prefekt eller motsvarande med ansvar för studenters arbetsmiljö säkerställa att studenten får informationen på annat sätt. Detta kan du till exempel göra genom att skicka rekommenderat brev eller mejl med leverans- och läskvittens.

Disciplinära åtgärder

Studenter med riskbruk eller skadligt bruk är först och främst individer i behov av stöd. Ibland behöver man dock även vidta andra åtgärder.

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen eller verksamhet i universitetets lokaler. 

Du som prefekt eller motsvarande med ansvar för studenters arbetsmiljö kan kontakta avdelningen Juridik för stöd och vägledning i frågor om disciplinära åtgärder.

Dokumentation  

Prefekt eller motsvarande som har ansvar för studenters arbetsmiljö ansvarar för att alla händelser, samtal och åtgärder dokumenteras och förvaras på ett säkert sätt.