Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förebygg riskbruk och skadligt bruk på arbetsplatsen

Rutin för chefer med ansvar för anställdas arbetsmiljö

På denna sida kan du läsa mer om hur riskbruk och skadligt bruk på arbetsplatsen kan förebyggas.

Innehåll på sidan:


Inledning

En anställd som har ett riskbruk eller skadligt bruk utgör en arbetsmiljörisk för sig själv och andra på arbetsplatsen. Att ett riskbruk eller skadligt bruk uppstår kan bero på arv och miljö hos individen men det kan också kopplas till faktorer på arbetsplatsen. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapar förutsättningar för att motverka faktorer som kan påverka eller påskynda riskbruk eller skadligt bruk på arbetsplatsen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Som en del av dina uppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet ansvarar du som chef för att undersöka och åtgärda risker för ohälsa på arbetsplatsen samt att ta reda på om någon anställd är i behov av arbetsanpassning eller rehabilitering. 

Du som chef samverkar med skyddsombudet i insatser som rör arbetsmiljön på hela arbetsplatsen och med eventuell arbetstagarorganisation i insatser som gäller enskild anställd.

Kunskaper hos anställda

Du som chef ansvarar för att alla dina anställda känner till och efterlever riktlinjer med tillhörande rutiner gällande risk och skadligt bruk vid Lunds universitet. Dina anställda ska veta att det är dig de i första hand ska vända sig till om de är i behov av arbetsanpassning eller rehabilitering, eller är oroliga för en arbetskamrat.

Utbildning och information som riktar sig till anställda

I Kompetensportalen finns kurser gällande riskbruk och skadligt bruk som riktar sig till anställda, chefer och HR. På Medarbetarwebben finns information som riktar sig särskilt till anställda.

Anställda vid Lunds universitet har tillgång till råd och rekommendationer via Företagshälsovårdens information inom områdena stress, sömn, alkohol, kost, fysisk aktivitet och avspänning. Inom varje område finns råd, tester och övningar som kan hjälpa anställda både i förebyggande och rehabiliterande syfte. 

Bedöma risker gällande riskbruk och skadligt bruk

När du undersöker och bedömer arbetsmiljörisker ska du även bedöma risker gällande riskbruk och skadligt bruk. Du som chef kan få stöd från din HR-partner eller din arbetsmiljösamordnare och från Företagshälsovården när du ska göra en riskbedömning. När ni bedömer risker gällande riskbruk och skadligt bruk ska ni bedöma på arbetsplatsnivå, inte på individnivå. 

Som stöd ska ni använda Lunds universitets mall för riskbedömning med tillhörande handlingsplan. I handlingsplanen ska ni ange vilka åtgärder som behöver vidtas för att förebygga att eventuella identifierade risker uppstår. 

Exempel på risker att undersöka på arbetsplatsnivå

Exempelvis:

 • Hög arbetsbelastning, stort ansvar, otrygghet, skiftarbete, distansarbete.
 • Representation och resor i tjänsten.
 • Den alkoholkultur som råder på arbetsplatsen.
 • Gemensamma spelsystem och vinlotteri.
 • Bristande kunskaper om rutiner för att uppdaga och hantera riskbruk och skadligt bruk i tid.

Exempelvis: 

 • Hantering av fordon, maskiner, pengar, system, kemikalier.

Exempelvis: 

 • Kränkningar och trakasserier.
 • Konflikter.
 • Medberoende. 

Tillbud och olycksfall

Tillbud och olyckor som är relaterade till skadligt bruk på arbetsplatsen anmäls i IA-systemet. Vid allvarliga tillbud eller olycksfall i arbetet kan alkohol- och drogtest erbjudas som en del av orsaksutredningen. 

Läs mer om provtagning och kontroll av nykterhet

Du som chef ska samverka med skyddsombudet i insatser som rör arbetsmiljön på arbetsplatsen och med eventuell arbetstagarorganisation i insatser som gäller enskild anställd.

Läs mer om medberoende och om alkohol i samband med representation och personalfester

Medberoende

Medberoende är en form av beteendemönster som gör att medarbetare skyddar och tar på sig ansvaret för en annan kollega, på ett sätt som har negativ inverkan på den egna arbetsmiljön. När någon mår dåligt på arbetsplatsen, oavsett anledning, anpassar sig de övriga i gruppen efter det.

Medberoendet kan yttra sig i att man möjliggör ett riskbruk eller skadligt bruk genom att till exempel ta på sig kollegans arbetsuppgifter, att bidra till en festkultur där man förväntas dricka alkohol eller att låna ut pengar till någon som ber om lån från kollegorna. 

Även du som chef kan bli medberoende. Det kan handla om att blunda för tecken som till exempel upprepad korttidsfrånvaro, humörsvängningar och prestationssvackor. Det kan handla om att du möjliggör bruket för din anställda, till exempel genom att låta hen arbeta på distans eller ofta representera där alkohol förekommer.

Personalfester eller annan intern och extern representation där anställda, studenter eller externa gäster möts har en tydlig koppling till Lunds universitets verksamhet. Som representanter för Lunds universitet behöver chefer och anställda ha detta i åtanke. Det kan handla om såväl uppförande på plats som hur man väljer att presentera händelsen på till exempel sociala medier. 

Alkohol får förekomma på personalfester eller vid annan intern och extern representation, med måtta (max två glas vin eller öl) och i enlighet med universitetets föreskrifter för representation. Alkohol får inte servereras i samband med till exempel glöggmingel, Luciafirande eller vid enklare förtäring. 

Det är du som chef som godkänner om alkohol får drickas på personalfest eller vid representation som universitetet bjuder på och du ansvarar för att alkoholen hanteras med gott omdöme. Självklart ska det alltid finnas alkoholfria alternativ och ingen ska ifrågasättas om hen inte vill dricka alkohol. 

Chefers arbetsmiljöansvar framgår i respektive chefs uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöarbete. Ansvaret gällande riskbruk och skadligt bruk förtydligas i Lunds universitets riktlinjer och tillhörande rutiner gällande riskbruk och skadligt bruk. Läs mer om chefers arbetsmiljöansvar: Uppgiftsfördelning och ansvar

Förbud mot rökning i och i anslutning till universitetets lokaler

Förbud mot rökning i och i anslutning till universitetets lokaler (Regelverket, Medarbetarwebben)

Rutiner för hantering av alkohol och narkotikaklassade substanser ur ett undervisnings- och forskningsperspektiv 

Kemikaliesäkerhet och hantering av narkotikaklassade substanser i verksamheten

Anställda som använder läkemedel som kan påverka arbetsförmåga och säkerhet

På sidorna för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) finns information om att anställda som använder läkemedel som kan påverka arbetsförmåga och säkerhet uppmanas att berätta detta för sin närmaste chef. 

Kontakt

Kontakta din HR-partner på fakultetsnivå/motsvarande. Din HR-partner kan i sin tur få vägledning från sektionen HR via sektionen HR:s ärendehanteringssystem.

Relaterad information

Inspelad föreläsning om riskbruk och skadligt bruk (Kompetensportalen)

1h 45 min, på svenska. Innehåll:

 • Tidiga tecken på skadligt bruk.
 • Vilket ansvar chef och anställda har för att förhindra sjukdom på grund av skadligt bruk.
 • Lunds universitets riktlinjer och rutiner gällande alkohol och droger.