Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

När en anställd uppvisar påverkat beteende eller liknande

Rutin för chefer med ansvar för anställdas arbetsmiljö

På denna sida kan du läsa mer om vad du som chef ska göra när en anställd uppvisar påverkat beteende eller liknande i arbetet.

Innehåll på sidan:


Checklista

Att vara påverkad av alkohol eller andra droger i arbetet innebär misskötsamhet. Du som chef behöver vidta åtgärder när du bedömer att en anställd inte är i skick att utföra sitt arbete.

Använd checklistan nedan när en anställd uppvisar påverkat beteende, tecken på bakrus eller annat beteende som gör att du inte bedömer att hen är i skick att utföra sitt arbete. Längre ner på sidan finns det mer information om de åtgärder som nämns i checklistan. 

  • Ta din anställda ur arbete.
  • Kontakta din HR-partner för stöd och råd.
  • Kontakta Företagshälsovården för provtagning/kontroll av nykterhet samma dag.
  • Följ med din anställda till Företagshälsovården för provtagning/kontroll av nykterhet. 
  • Skicka hem din anställda på ett säkert sätt. Säkerställ om möjligt att någon tar emot i hemmet.
  • Informera berörd arbetstagarorganisation, om din anställda vill det.
  • Boka uppföljningssamtal under efterföljande arbetsdag.
  • Genomför medvetandegörande samtal gällande misskötsamheten.
  • Erbjud medicinsk bedömning via Företagshälsovården.
  • Dokumentera.

Bedömning av om en anställd är i skick att utföra sitt arbete

Du som chef äger bedömningen om en anställd är i skick att utföra sitt arbete. 

Utifrån din bedömning kan du vidta direkta åtgärder om din anställda till exempel verkar vara påverkad, visar tecken på bakrus eller annat beteende som gör att du bedömer att din anställda inte är i skick att utföra sitt arbete på ett säkert och adekvat sätt eller utan att det påverkar trivseln på arbetet. 

Kontroll av nykterhet

Företagshälsovården kan genomföra kontroll av nykterhet, en så kallad misstankebaserad provtagning. Misstankebaserad provtagning är vanligast när en anställd till exempel luktar alkohol, har sluddrigt tal eller somnar på jobbet.

Sluddrigt tal kan till exempel bero på att din anställda har fått en stroke. Somnar din anställda på jobbet kan det självklart finnas flera olika anledningar till det, till exempel att man sitter uppe och spelar på nätterna, har en allergi eller tar medicin som påverkar vakenheten. 

Om du inte är helt säker på orsaken räcker det med att du hänvisar till de tecken som ligger till grund för din bedömning att din anställda inte kan arbeta. Det viktiga är att du agerar och följer med din anställda till Företagshälsovården. 

Finns det inga tider för provtagning hos Företagshälsovården samma dag, ska du kontakta upphandlad leverantör. 

Läs mer om signaler som kan vara tecken på riskbruk eller skadligt bruk.

Provtagning hos Företagshälsovården kan visa ett enskilt alkoholintag i upp till ett par dygn efteråt. För att undvika att din anställda hävdar att alkoholintaget skett efter att hen tagits ur arbete måste provtagningen göras så fort misstanke uppstått. 

Det är inte lika lätt att avgöra tidpunkten för intaget när handlar om narkotikapåverkan. 

Läs mer på sidan om provtagning.

Skicka hem din anställda på ett säkert sätt

Du måste försäkra dig om att din anställda inte kör bil eller cyklar eller liknande när hen ska ta sig hem efter en provtagning. Om det är möjligt bör du kontakta en närstående eller en vän till din anställda som kan ta emot hen i hens hem.

Innan du och din anställda skiljs åt ska du tala om för din anställda att du förväntar dig att hen är arbetsför och tillbaka på arbetsplatsen nästkommande arbetsdag. Då har du ett medvetandegörande samtal om händelsen med din anställda. 

Medvetandegörande samtal

Att uppträda i påverkat tillstånd på arbetsplatsen är misskötsamhet. Ta stöd av din närmaste HR-partner inför, under och efter det medvetandegörande samtalet. Din anställda kan ha med sitt fackliga ombud som stöd, om din anställda vill det och under förutsättning att det fackliga ombudet kan aktuell dag. Det är viktigt att samtalet hålls i direkt anslutning till det som inträffat. Om det fackliga ombudet inte kan vara med vid det första samtalet kan ytterligare ett möte bokas. 

I samtalet med din anställda erbjuder du en medicinsk bedömning via Företagshälsovården för att bedöma om det finns en mer omfattande problematik eller annan ohälsa som ligger bakom.

Läs mer på sidan om beställning av företagshälsovård

Om din anställda säger nej till provtagning och medicinsk bedömning

Om din anställda säger nej till provtagning eller utredning via Företagshälsovården ska du dokumentera det. 

Ett sätt att motivera din anställda att genomföra provtagning och medicinsk bedömning är att peka på att det kan vara ett objektivt sätt att avfärda en misstanke om alkohol- eller drogpåverkan. Utan provtagning och medicinsk bedömning finns heller inte möjlighet för dig att erbjuda hen stöd kring hens hälsa. När du som chef inte har en bedömning från vården kring din anställdas hälsa kan du inte sätta in rätt arbetsanpassningar eller andra stödinsatser för att hjälpa hen. 

Om hen fortfarande inte vill delta i provtagning eller medicinsk bedömning, behöver du tala om för din anställda att din bedömning om att hen inte var i skick att utföra sitt arbete står fast, även om hen inte går med på provtagning. Sådana händelser är misskötsamhet och kan leda till arbetsrättsliga konsekvenser. 

Läs mer på sidan om provtagning

Om provtagning ger positivt utslag

När provtagningen av din anställda visar att hen har alkohol eller andra icke medicinskt förskrivna droger i kroppen, är det en viktig del av det påföljande medvetandegörande samtalet. I det samtalet tydliggör du också att det är ett brott mot anställningsavtalet att vara påverkad på arbetet och att det kan leda till arbetsrättsliga konsekvenser.

Läs mer om hantering av misskötsamhet

Möjlighet till stödjande och rehabiliterande insatser

Utifrån Företagshälsovårdens medicinska bedömning kan det bli aktuellt för dig som chef att påbörja en anpassnings- och rehabiliteringsplan tillsammans med din anställda. 

Om riskbruk eller skadligt bruk konstateras kan det även blir aktuellt med en överenskommelse om behandlande och stödjande insatser. 

Läs mer på sidan om anpassning och rehabilitering vid riskbruk och skadligt bruk 

Dokumentera allt som händer i ärendet, löpande

Du som chef ansvarar för att allt som händer i ärendet, inklusive medvetandegörande samtal och stödåtgärder, dokumenteras. 

Läs mer under avsnittet om dokumentation.

Stödfunktioner till dig och din anställda 

Du som chef kontaktar din HR-partner för vägledning. Du och din HR-partner får stöd i processen från Företagshälsovården och vid behov även från sektionen HR. 

Rätt att ha med fackligt ombud 

Du ska tidigt i processen informera din anställda om rätten att ha med fackligt ombud vid möten. Påminn om den rätten under hela processen.

Kontakt

Kontakta din HR-partner på fakultetsnivå/motsvarande. Din HR-partner kan i sin tur få vägledning från sektionen HR via sektionen HR:s ärendehanteringssystem.

Relaterad information