Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förändra lön vid annan tidpunkt än lönerevision

Överenskommelse om lön vid annan tidpunkt än lönerevisionen kan fattas vid särskilda tillfällen. Här kan du läsa mer om vilka dessa kan vara.

Innehåll på sidan:


Beslut om ny lön sker vid nyanställning och vid lönerevision. I normalfallet förändras inte lönen mellan lönerevisioner men i det lönepolitiska programmet finns särskilt angivna tillfällen vid vilka förändring av lön kan ske mellan lönerevisionerna.

All lönesättning ska utgå ifrån de lönepåverkande faktorerna. Innan beslut om ny lön tas ska berörd arbetstagarorganisation informeras förutsatt att den anställde är medlem i någon av våra avtalsbärande organisationer (Saco-S, OFR/S, Seko). Arbetstagarorganisationen har att inom tio arbetsdagar påkalla förhandling om sådan önskas.

Byte av anställning

När en anställd byter anställning genom att ha sökt utlyst anställning och fått anställningen efter förtjänst och skicklighet gäller samma principer som vid nyanställning. Detta innebär att den anställde inte är garanterad att få behålla eller få höjd lön, utan lönen ska fastställas enligt det lönepolitiska programmets lönepåverkande faktorer.

Byte av arbetsuppgifter

Vid byte av arbetsuppgifter ska den anställde lönesättas efter de nya arbetsuppgifterna och en ny inplacering avseende lön ska göras om arbetsuppgifterna väsentligt förändrats. Lönen ska endast justeras för det fall de nya arbetsuppgifterna är väsentligt mer kvalificerade än de tidigare.

Är bytet av arbetsuppgifter del av en naturlig utveckling kan det eventuellt motivera viss förändring av lön. Normalt ska sådan justering hanteras inom ramen för kommande lönerevision. Förändringar som är att betraktas som väsentliga kan vara ökat ansvar för personal, budget och/eller verksamhet.

Ny kompetens eller erkänd skicklighet

När en anställd kompetensprövats eller fått ny titel som doktor, erhållit pedagogiskt pris, antagits som oavlönad docent eller uppnått etapplyft inom sin forskarutbildning erhåller han eller hon en bestämd lönehöjning.

Pedagogiskt pris

Från och med månadsskiftet efter att en lärare fått pedagogiskt pris efter beslut av rektor, ska denne erhålla löneökning om 1 000 kr vid heltidstjänstgöring. Detta gäller dock inte lärare som omfattas av avtal om lokal chefskrets.

Oavlönad docent och avlagd doktorsexamen

Lärare som blir antagen som oavlönad docent ska erhålla en löneökning med 2 000 kr vid heltidstjänstgöring. Anställd som avlagt doktorsexamen ska erhålla en löneökning med 1 500 kr vid heltidstjänstgöring.

Löneökningen ska gälla från och med månadsskiftet efter att beslut meddelats.

Den anställde ska själv ansöka om löneökningen 

Det åligger den anställda att själv ansöka om löneökningen genom att skicka in kopia på beslutet till sin HR-funktion, och du som chef bör påminna honom eller henne om detta.

Den ändrade lönesättningen gäller tidigast från och med månadsskiftet sex månader före det att ansökan inkommit.

Uppnått etapplyft för doktorand

För doktorander vid universitetet tillämpas särskild trappmodell för lönesättning. I samband med anställning placeras doktoranden i den ingångslön som fastställts av fakulteten. Därefter höjs lönen vid varje uppnådd etapp i forskarutbildningen enligt etapplyft som fastställts av fakulteten.

Nytt avtal med justerad handläggningsordning 2023

Under 2023 träffade parterna nytt avtal om lönesättning för doktorander med en justerad handläggningsordning samt totalt belopp för etapphöjning. Det nya avtalet gäller för anställda doktorander som påbörjar sin forskarutbildning 1 augusti 2023 eller senare.

Fakulteten ska ha rutiner för handläggningen av etapphöjning och informera doktoranden i samband med introduktion om hanteringen. 

Synnerliga skäl

Om en anställd har en brist- eller nyckelkompetens som universitetet är på väg att mista till annan verksamhet utanför universitetet kan lönen justeras i syfte att behålla den anställde. Detta får endast göras i undantagsfall. 

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.