Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Behörigheter och roller

På denna sida hittar du information om behörighet kopplad till olika roller och riktlinjer för granskning.

Innehåll på sidan:

I vänsterspalten nås information om:


Olika behörighetsroller

För att få behörighet till Primula ska personen vara anställd av universitetet (undantag gäller för timavlönade som kan redovisa arbetade timmar i Primula).

En grundläggande princip är att anställda inom en myndighet endast bör ha elektronisk tillgång till personuppgifter som de behöver för sina arbetsuppgifter. Detta gäller även om uppgifterna är offentliga.

Det är chefens ansvar att behörigheter är korrekta utifrån de arbetsuppgifter som medarbetaren har. Behörighetstilldelning ska följa regelverket, till exempel delegationsordning och attestordning. I chefens ansvar ingår också att se till att behörigheter hålls uppdaterade, till exempel när personer byter arbetsuppgifter eller placering.  

Behörighetsrollerna källrapportör, resegranskare och granskare inte får innehas samtidigt som någon av attestantbehörigheterna.

Observera att när behörigheten godkänts i Lucat tar det en natt och därefter 16 arbetstimmar innan behörigheten kan användas i Primula.

Översikt: Behörighetsroller och vad respektive behörighetsroll utför i Primula

Automatiskt tilldelad behörighetsroll som ej ansöks eller tilldelas i Lucat. 

Egenrapporterar sina ärenden i Primula. Kan ändra vissa egenuppgivna personuppgifter och se lönespecifikation.
 

Söks på samtliga kostnadsställen man ska vara källrapportör för.

En källrapportör kan rapportera alla typer av ärenden som avser en annan medarbetare. Källrapportören är bara mottagare av ärenden från Varbi, men är inte mottagare i något ärendeflöde. Källrapportören kan lägga upp en person i minirapportering och sedan rapportera arvodisters och timavlönades ersättningar. Källrapportören startar också ärenden om beredskap, förändring av anställning, avslut av anställning (arbetsgivaren) samt viss typ av kompetens.

Kan inte innehas samtidigt som någon av attestantbehörigheterna.

Söks på institutions- eller fakultetsnivå och ger då tillgång till samtliga kostnadsställen inom institutionen respektive fakulteten.

Denna behörighet fungerar i övrigt som källrapportör och finns endast för att effektivisera behörighetshanteringen.

Kan inte innehas samtidigt som någon av attestantbehörigheterna.

Söks på samtliga kostnadsställen man ska vara granskare för.

Ska verifiera att allt är korrekt enligt gällande lagar, kollektivavtal och lokala kollektivavtal. Granskningsbehörighet innehas lämpligast av HR-administratör eller HR-partner.

Granskare får ärenden att granska före attest. De ärenden som går till rollen granskare är samtliga ärenden som Lunds universitet beslutat att ska ha en granskare, förutom resor som granskas av rollen resegranskare. Sjukvårds-, läkemedels-och friskvårdsersättning går till central granskare vid sektionen HR, då dessa ärenden inte går till rollen attestant. En granskare har även möjlighet att källrapportera (rapportera för annan medarbetare) i de flöden granskaren ingår. Granskaren har också tillgång till tjänster och rapporter för uppföljning.

Kan inte innehas samtidigt som någon av attestantbehörigheterna.

Rollen heter Granska i behörighetsrapporten i Primula.

Söks på institutions- eller fakultetsnivå och ger då tillgång till samtliga kostnadsställen inom institutionen respektive fakulteten.

Ska verifiera att allt är korrekt enligt gällande lagar, kollektivavtal och lokala kollektivavtal. Granskningsbehörighet innehas lämpligast av HR-administratör eller HR-partner.

Denna behörighet fungerar i övrigt som granskare och finns endast för att effektivisera behörighetshanteringen.

Kan inte innehas samtidigt som någon av attestantbehörigheterna.

Söks på samtliga kostnadsställen man ska vara resegranskare för.

Granskar resor och utlägg utifrån de regler, riktlinjer, föreskrifter och allmänna råd som finns. Har kunskap om när traktamente ska utbetalas. Resegranskaren vet vilka kvitton som ska lämnas in samt vilken information de ska innehålla.

En resegranskare granskar ärenden avseende resor och utlägg som läggs in i reseformulären. Resegranskaren har även möjlighet att källrapportera (rapportera för annan medarbetare) ärenden som avser resor. Ska man enbart arbeta med resor i Primula räcker det att man söker rollen resegranskare.

Rollen heter Granska_Res_Utlägg i behörighetsrapporten i Primula.

Kan inte innehas samtidigt som någon av attestantbehörigheterna.

Söks på institutions- eller fakultetsnivå och ger då tillgång till samtliga kostnadsställen inom institutionen respektive fakulteten.

Granskar resor och utlägg utifrån de regler, riktlinjer, föreskrifter och allmänna råd som finns. Har kunskap om när traktamente ska utbetalas. Resegranskaren vet vilka kvitton som ska lämnas in samt vilken information de ska innehålla.

Denna behörighet fungerar i övrigt som resegranskare och finns endast för att effektivisera behörighetshanteringen.

Kan inte innehas samtidigt som någon av attestantbehörigheterna.

Söks på samtliga kostnadsställen man ska vara attestant för.

Attestanten, närmsta chef enligt delegation, är sist i ärendeflödet och attesterar alla ärenden förutom sjukvårds-, läkemedels-och friskvårdsersättning som endast går via central granskare på sektionen HR, bisysslor, förändring av anställning samt egen uppsägning attesteras av attestant prefekt eller motsvarande, se nedan.
Attestanten får sjukärenden för kännedom, men kan inte attestera dessa. Har tillgång till tjänster och rapporter för uppföljning.

Rollen heter Attestera i behörighetsrapporten i Primula.

Kan inte innehas samtidigt som källrapportör, granskare eller resegranskare.

Söks på institutionens huvudkostnadsställe och gäller då för samtliga kostnadsställen inom institutionen.

Attestant prefekt eller motsvarande attesterar bisysslor, förändring av anställning samt egen uppsägning enligt gällande delegation.

Rollen heter Attestera 3 i behörighetsrapporten i Primula.

Kan inte innehas samtidigt som källrapportör, granskare eller resegranskare.

Söks på samtliga kostnadsställen man ska vara vikarie på för en ordinarie attestant.

För att en attestant ska kunna tillsätta en vikarie vid frånvaro, måste vikarien ha sökt behörigheten attestant vikarie. När behörigheten är godkänd kan den ordinarie attestanten tillsätta vikarien i menyn Mina sidor/Personliga inställningar.

Behörigheten attestant vikarie ska sökas av personer enligt gällande delegation att hantera dessa typer av ärende vid ordinarie attestants frånvaro.

Behörigheten är begränsad, vikarien får inte tillgång till personers ärenden som har sin anställning placerad på kst 999 (det vill säga minirapp). Ordinarie attestant får hantera dessa ärenden löpande då de inte når vikarien – alternativt före och efter sin ledighet.

Kan inte innehas samtidigt som källrapportör, granskare eller resegranskare.

Söks på institutions- eller fakultetsnivå och ger då tillgång till samtliga kostnadsställen inom institutionen respektive fakulteten.

Denna behörighet fungerar i övrigt som attestant vikarie och finns endast för att effektivisera behörighetshanteringen.

Kan inte innehas samtidigt som källrapportör, granskare eller resegranskare.

Söks på samtliga kostnadsställen man ska vara biträdande attestant för.

Denna behörighet fungerar i ärendeflöde på samma sätt som attestant men med skillnaden att egna ärenden (utläggsfakturor, ledighet etc) attesteras av övriga attestanter på samma kostnadsställe och eskaleras inte uppåt till attestanter på en högre nivå i organisationsträdet. Denna behörighetsroll kan INTE innehas samtidigt som användaren är vanlig attestant någonstans.

Kan inte innehas samtidigt som källrapportör, granskare eller resegranskare.

1) På avdelning/forskargruppsnivå (inklusive virtuella kostnadsställen) får biträdande attestant konteringsavgränsning till att bara motsvara det specifika kostnadsstället (föräldrakostnadsstället i fallet med ett virtuellt kostnadsställe) 
2) På institutionsnivå får biträdande attestant konteringsavgränsning som motsvarar institutionens huvudkostnadsställe och samtliga underliggande kostnadsställen. 

HR lokalt söks på institutions- eller fakultetsnivå och ger då tillgång till samtliga kostnadsställen inom institutionen respektive fakulteten.

Behörigheten ger tillgång till personalrelaterad uppföljning.

Ekonomi lokalt söks på institutions- eller fakultetsnivå och ger då tillgång till samtliga kostnadsställen inom institutionen respektive fakulteten.

Behörigheten ger tillgång till ekonomirelaterad uppföljning.

Denna behörighetsroll ska sökas för institutionens huvudkostnadsställe och ger då möjlighet att ändra grundkontering för medarbetare knutna till institutionens samtliga kostnadsställen.

Denna behörighet gör att användaren finns valbar i Primula/Min sida/Personliga inställningar, i listan över individer som kan bekräfta att timrapporter från timavlönade är korrekta.

Granskning av granskarens egna personliga ärenden

Den som är granskare eller resegranskare på ett kostnadsställe ska inte själv granska sina egna ärenden. En stark rekommendation är därför att det alltid finns minst två granskare/resegranskare på varje kostnadsställe. På det viset kan granskarens egna ärenden granskas av den andre granskaren. Det är även en fördel vid semestrar/sjukdom eller annan frånvaro, för att minimera risken att ärenden fastnar i flödet och inte når attestanten.

Granskning av ärenden som granskaren själv källrapporterat

Primula tillåter att granskare kan granska de ärenden som hen själv har källrapporterat (dock inte egna personliga ärenden), men bör inte göra det.

Samma princip gäller för resegranskare. En resegranskare kan registrera resor för annan medarbetare – det vill säga källrapportera resan, och sedan granska resan i rollen som resegranskare, men bör inte göra det.

SSC-ärende

Har du frågor om specifika löneärenden eller behöver support för Primula?

Logga in i SSC Portal

Tel + 46 46 222 90 00, knappval 3.