Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Undersökning av arbetsmiljön

En grundläggande del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är att undersöka arbetsförhållandena vid arbetsplatsen för att identifiera eventuella risker för ohälsa eller olycksfall. Här kan du som chef läsa mer om hur du kan undersöka arbetsmiljön.

Innehåll på sidan:


Undersökning av såväl den fysiska som den sociala och organisatoriska arbetsmiljön behöver göras regelbundet och ska göras i samverkan med medarbetarna. Arbetsplatsen ska ha rutiner som beskriver när, hur och av vem undersökningar ska göras. Rutinerna ska tas fram av den ansvariga chefen i samråd med arbetstagare och skyddsombud.

Olika undersökningsmetoder ger olika perspektiv på arbetsförhållanden. Genom att använda flera olika metoder ökar möjligheten att skaffa en allsidig bild av arbetsmiljön.

Exempel på undersökningsmetoder

Skyddsronder

Skyddsronder är en viktig del i undersökningen av arbetsmiljön och genomförs genom att arbetsmiljöansvarig chef, skyddsombud och berörda medarbetare systematiskt går igenom arbetslokalerna eller genom en enkätundersökning bland medarbetarna. Skyddsrond ska genomföras regelbundet och minst en organisatorisk och social skyddsrond och en med fysisk inriktning ska årligen genomföras på varje arbetsplats.

Om specifika frågeställningar behöver belysas till exempel vid förändringar i verksamheten kan det vara motiverat att genomföra skyddsrond med tätare intervall eller riktat mot ett fokusområde, till exempel kemikaliehantering eller ergonomi. Vid riktad skyddsrond är det lämpligt att involvera specialistkompetens från Företagshälsovården eller avdelningen Säkerhet och miljö.

Läs mer om skyddsronder

Riktade skyddsronder

Riktade skyddsronder kan användas för att ta upp ett särskilt tema, till exempel hot och våld eller ergonomi.

Utvecklingssamtal

Vid det årliga utvecklingssamtalet ska medarbetaren ges möjlighet att diskutera sin arbetsmiljö.

Läs mer om utvecklingssamtal

Arbetsplatsträffar och personalmöten

På arbetsplatsträffar ska arbetsmiljö finnas på agendan dels som en informationspunkt kring till exempel skyddsronder och inträffade tillbud men också för att medarbetarna skall ges möjlighet att lyfta arbetsmiljörelaterade problem och frågeställningar.

Fysisk arbetsmiljömätning

Ibland kan det vara nödvändigt att genomföra mätningar i arbetsmiljön för att undersöka förhållanden. Det kan gälla till exempel kemiska eller biologiska ämnen, inomhusmiljö, buller eller belysning.

Kontakta arbetsmiljöingenjör på Företagshälsovården för rådgivning kring arbetsmiljömätning.

Medicinska kontroller

Arbetsmiljöverkets föreskrifter ställer ibland krav på medicinska kontroller, exempelvis i arbete där det förekommer asbest eller härdplaster.

Läs mer om medicinska kontroller

Tillbuds- och arbetsskaderapportering

Utredning av tillbud, arbetsskador och sjukfrånvaro är en metod för att identifiera brister i arbetsmiljön.

Läs mer om tillbud och arbetsskada

Läs mer om rehabilitering

Risk- och konsekvensbedömning

Risk‐ och konsekvensbedömning är en metod för att identifiera brister i arbetsmiljön.

Läs  mer om risker i arbetsmiljön

Medarbetarundersökning

Intervju- eller enkätundersökningar kan användas för att undersöka såväl generella som specifika problem.

Uppföljningar

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är en grundläggande metod för att identifiera brister i arbetsmiljöarbetet.

Läs mer om årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

OSA-spel

Inom LU finns ett så kallat OSA-spel som är ett sätt att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i en arbetsgrupp.

Läs mer under Risker i arbetsmiljön

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida