Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Undersökning av arbetsmiljön

En grundläggande del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är att undersöka arbetsförhållandena vid arbetsplatsen för att identifiera eventuella risker för ohälsa eller olycksfall. Här kan du som chef läsa mer om hur du kan undersöka arbetsmiljön.

Innehåll på sidan:


Undersökning av såväl den fysiska som den sociala och organisatoriska arbetsmiljön behöver göras regelbundet och ska göras i samverkan med medarbetarna. Arbetsplatsen ska ha rutiner som beskriver när, hur och av vem undersökningar ska göras. Rutinerna ska tas fram av den ansvariga chefen i samråd med arbetstagare och skyddsombud.

Olika undersökningsmetoder ger olika perspektiv på arbetsförhållanden. Genom att använda flera olika metoder ökar möjligheten att skaffa en allsidig bild av arbetsmiljön.

Exempel på undersökningsmetoder

Skyddsronder

Skyddsronder är en viktig del i undersökningen av arbetsmiljön och genomförs genom att arbetsmiljöansvarig chef, skyddsombud och berörda medarbetare systematiskt går igenom arbetslokalerna eller genom en enkätundersökning bland medarbetarna. Skyddsrond ska genomföras regelbundet. Minst en fysisk skyddsrond och en med inriktning på organisatorisk och social arbetsmiljö ska årligen genomföras på varje arbetsplats.

Om specifika frågeställningar behöver belysas till exempel vid förändringar i verksamheten, efter tillbud eller när risker har uppmärksammats i andra slags undersökningar är det motiverat att genomföra skyddsrond med tätare intervall eller med ett särskilt fokus, så kallad riktad skyddsrond. Riktad skyddsrond används för att ta upp ett särskilt tema, till exempel hot och våld, kemikaliehantering eller ergonomi. 

Vid riktad skyddsrond är det lämpligt att involvera sakkunnigt stöd från Företagshälsovården eller avdelningen Säkerhet och miljö vid sektionen LU Byggnad.

Läs mer om skyddsronder

Undersök den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Utvecklingssamtal

Vid det årliga utvecklingssamtalet ska medarbetaren ges möjlighet att diskutera sin arbetsmiljö.

Läs mer om utvecklingssamtal

Arbetsplatsträffar och personalmöten

På arbetsplatsträffar ska arbetsmiljö finnas på agendan dels som en informationspunkt kring till exempel skyddsronder och inträffade tillbud men också för att medarbetarna skall ges möjlighet att lyfta arbetsmiljörelaterade problem och frågeställningar.

Fysisk arbetsmiljömätning

Ibland kan det vara nödvändigt att genomföra mätningar i arbetsmiljön för att undersöka förhållanden. Det kan gälla till exempel kemiska eller biologiska ämnen, inomhusmiljö, buller eller belysning.

Kontakta arbetsmiljöingenjör på Företagshälsovården för rådgivning kring arbetsmiljömätning.

Medicinska kontroller

Arbetsmiljöverkets föreskrifter ställer ibland krav på medicinska kontroller, exempelvis i arbete där det förekommer asbest eller härdplaster.

Läs mer om medicinska kontroller

Tillbuds- och arbetsskaderapportering

Utredning av tillbud, arbetsskador och sjukfrånvaro är en metod för att identifiera brister i arbetsmiljön.

Risk- och konsekvensbedömning

Risk‐ och konsekvensbedömning är en metod för att identifiera brister i arbetsmiljön.

Läs  mer om risker i arbetsmiljön

Medarbetarundersökning

Intervju- eller enkätundersökningar kan användas för att undersöka såväl generella som specifika problem.

Uppföljningar

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är en grundläggande metod för att identifiera brister i arbetsmiljöarbetet.

Läs mer om årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

OSA-spel

Inom LU finns ett så kallat OSA-spel som är ett sätt att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i en arbetsgrupp.

Läs mer under Risker i arbetsmiljön

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida