Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsgång gällande årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) vid Lunds universitet

RUTIN

(180521, reviderad 220804)

Metod

Uppföljning på institutionsnivå/motsvarande ska göras årligen under perioden september till december. Stöd för uppföljning av SAM ska finnas i form av ett universitetsgemensamt verktyg med standardiserade frågor.

En rapport i form av den ifyllda enkäten och en sammanfattande bedömning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska lämnas till den lokala skyddskommittén för vidare analys ur ett fakultetsperspektiv. Fakulteten ska i sin tur sammanställa sin analys över institutionernas uppföljningar i en rapport som lämnas till den centrala skyddskommittén. I detta arbete är arbetsmiljösamordnaren på fakultetsnivå behjälplig. 

Instruktion

 • Uppföljningen genomförs med det universitetsgemensamma verktyg som beslutats av den centrala skyddskommittén. 
 • Uppföljning på institution ska göras årligen under perioden september till december. 
 • Fakultetens arbetsmiljösamordnare initierar uppföljningen genom att tidsplanera när uppföljningen ska genomföras, samt möten på institutionerna, skapa enkät och förbereda underlag till prefekter/motsvarande.
 • Prefekt/motsvarande ansvarar för uppföljningen på institutionsnivå. 
 • Deltagare vid uppföljningen ska förutom prefekt/arbetsmiljöansvarig chef minst vara skyddsombud och arbetsmiljösamordnare, men även husprefekt, brandskyddsansvarig och övriga med tilldelade arbetsmiljöuppgifter kan behöva delta vid uppföljningen.
 • Studerandeskyddsombud ska erbjudas möjlighet att delta vid frågor som rör arbetsmiljö för studenter. 
 • Frågorna är obligatoriska att besvara. 
 • Med den ifyllda enkäten som grund ska en sammanställning göras och en handlingsplan utformas. 
 • Med stöd av institutionernas enkätresultat och handlingsplaner gör fakultetens arbetsmiljösamordnare en sammanställning av utfallet till den lokala skyddskommittén. Kommitténs ledamöter bör även ha tillgång till de enskilda institutionernas enkäter. 
 • Den lokala skyddskommitténs uppgift är att göra en samlad bedömning av styrkor och svagheter i arbetsmiljöarbetet och att föreslå fakultetsövergripande åtgärder. Senast vid datum som bestäms av det universitetsgemensamma SAM-teamet ska fakultetens analys i form av en rapport lämnas som bidrag till en universitetsövergripande sammanställning till den centrala skyddskommittén. 
 • Dekan/motsvarande ansvarar för att fakultetens rapport lämnas till den centrala skyddskommittén. Arbetsmiljösamordnaren på fakultetsnivå/motsvarande är ett stöd i detta. 
 • Den centrala skyddskommittén behandlar den universitetsövergripande SAM-uppföljningen i samband med sammanträde i mars eller april.