Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Produkter som kräver varudeklaration vid inköp

Vid inköp av vissa kemiska produkter finns det krav på att fylla i en slutanvändardeklaration (End-User-Declarations, EUD). Dessa krav gäller för inköp av reglerade ämnen såsom sprängämnesprekursorer, SVHC* ämnen samt REACH**-reglerade kemikalier.

Innehåll på sidan:


Regler och lagkrav

Regler om sprängämnesprekursorer finns i EU-förordning 2019/1148. De kompletteras av den svenska lagen (2014:799) och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer.

Professionella användare måste enligt lagstiftning fylla i en varudeklaration vid beställning av sprängämnesprekursorer samt rapportera betydande stölder och försvinnande av produkter som innehåller sprängämnesprekursorer. Lunds universitet betraktas som professionell användare och omfattas av lagkravet ovan.

Varudeklaration vid inköp av vissa sprängämnesprekursorer

Från den 1 februari 2021 krävs varudeklaration vid inköp av sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner. Denna varudeklaration skickas från leverantören vid beställning av sprängämnesprekursorer och ska antingen föras över på Lunds universitets brevpapper eller stämplas med Lunds universitets stämpel.

Brevmallar finns att ladda ner på Medarbetarwebben

Sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner är produkter som innehåller nedan förtecknade ämnen i halter över de angivna mängderna:

 • Ammoniumnitrat: mer än 45,7 vikt% (motsvarar mer än 16 vikt% kväve från ammoniumnitrat).
 • Natrium- eller Kaliumklorat: mer än 40 vikt%.
 • Natrium- eller Kaliumperklorat: mer än 40 vikt%.
 • Nitrometan: mer än 16 vikt% (motsvarar mer än 12 volym% i bränslen för modellfarkoster).
 • Salpetersyra: mer än 3 vikt%.
 • Svavelsyra: mer än 15 vikt%. 
 • Väteperoxid: mer än 12 vikt%.

Ekonomiska aktörer, det vill säga de som säljer sprängämnesprekursorer, måste begära uppgifter om köparen och spara dessa i 18 månader. Lunds universitet som är professionell användare behöver lämna bland annat följande information i en varudeklaration till säljaren vid inköp av ovanstående sprängämnesprekursorer:

 • Identitetsbevis för personen som företräder LU:s institution/avdelning. 
 • Företagsnamn: Lunds universitet samt institutionens/avdelningens namn. 
 • VAT nummer: Lunds universitets organisationsnummer (202100–3211). 
 • Företagets verksamhet: Forskning och undervisning vid Lunds universitet.

I varudeklarationen krävs det även en kort beskrivning, en eller två meningar, av vad produkten kommer att användas till. 

Gällande identitetsbevis för personen som företräder institutionen eller avdelningen, ska något av två följande alternativ uppges:

 1. Personnumret utan de fyra sista siffrorna, tillsammans med körkortets referensnummer (står under punkt 4d på körkortet), samt skriva utfärdande myndighets namn ”Transportstyrelsen”. 
 2. Personnumret utan de fyra sista siffrorna, tillsammans med passnummer, följt av utfärdande myndighets namn ”Polismyndigheten”.

En ifylld varudeklaration är giltigt under 1 år, förutsatt att ordern och användningsområde är detsamma varje gång.

Rapporteringskrav av misstänkta transaktioner

Enligt lag (2014:799) och förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer måste ekonomiska aktörer och professionella användare rapportera betydande stölder och försvinnanden av produkter som innehåller sprängämnesprekursorer.

Generellt gäller att ju renare en sprängämnesprekursor är, eller ju högre halt av en aktuell sprängämnesprekursor som ingår i en blandning, desto angelägnare är det att produkten inte kommer på avvägar. Rapporteringskravet gäller för ämnen listade i tabellen nedan.

Tabell över sprängämnesprekusorer
Tabell över sprängämnesprekusorer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har mer information på sin webbplats

Rutiner för rapportering av misstänkta avvikelser, försvinnande och stölder

 • Informera forskningsgruppledaren/avdelningsföreståndaren om avvikelsen.
 • Forskningsgruppledaren/avdelningsföreståndare rapporterar händelsen till polisen inom 24 timmar.
  • Rapportering sker i första hand genom e-post till prekursor [at] polisen [dot] se
  • Det är även möjligt att ringa 114 14 eller rapportera via polisens webbplats.
 • Anmäl incidenten i händelserapporteringssystemet (logga in med Lucat-ID) och ange händelsetyp: ”Stöld: Brott mot myndighet”. Anmälan används enbart för central kännedom och statistik. Den drabbade verksamheten är ansvarig för åtgärd och dokumentation av åtgärdshanteringen.

Hur kan vi förhindra betydande försvinnanden och stölder?

 • Identifiera vilka av ovanstående ämnen som finns hos er, inklusive produkter som de ingår i. 
 • Informera personalen i gruppen/enheten om att de behöver vara observanta på stölder och försvinnanden av dessa och till vem de ska rapportera händelserna.
 • Fundera på om aktuella ämnen och blandningar kan förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem, till exempel i låsta utrymmen/skåp.
 • Inventera regelbundet och logga mängder så att avvikelser kan upptäckas.
 • Begränsa inköpta mängder.
 • Vara uppmärksam på misstänkta beteenden kring produkterna.

Varudeklaration vid inköp av SVHC* ämnen och kemiska produkter som finns med i bilaga XIV i Reach** förordningen

När ett ämne identifieras som SVHC-ämne eller finns med i tillståndsförteckningen, bilaga XIV till REACH förordningen kan det innebära att importörer, producenter och leverantörer av en vara som innehåller ett sådant ämne får vissa rättsliga skyldigheter.

Ämnen listade i REACH-förordningen (bilaga XIV) kräver inte tillstånd för användning i vetenskaplig forskning och utveckling.

Leverantörer av kemiska produkter som innehåller SVHC-ämne eller ämne från bilaga XIV till REACH, begär i samband med beställningen en slutanvändardeklaration (end-user-declaration).

I slutanvändardeklarationen ska man förutom att fylla i namn på institution och dess adress göra följande:

 • Klistra in Lunds universitets logo i sidhuvudet. Logotypen finns på Medarbetarwebben
 • Kryssa i första rutan som avser användningen av kemiska produkten; 
 • ”Use in scientific research and development as defined in Article 3 (23) of the REACH Regulation. Authorisation exemption based on Article 56 (3), also apply to analytical activities such as monitoring and quality control, according to ECHA Q&A 585 and 1030.” 
 • Och avslutningsvis ska chef med arbetsmiljöansvar signera slutanvändardeklarationen. Observera att ingen stämpel behövs då Lunds universitets logo finns med i sidhuvudet.

*SVHC = Substances of very high concern
**Reach = Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals.

Slutanvändardeklaration vid inköp av kemiska substanser klassade som dopningsmedel

Dopningsklassade kemiska substanser är hormonpreparat och andra typer av läkemedel som missbrukas för att till exempel öka muskelmassans styrka och volym.

På grund av att dessa substanser missbrukas är deras hantering strikt reglerad enligt Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. Det är dock tillåtet att köpa in och hantera kemiska substanser klassade som dopningsmedel (Förteckning över dopningsmedel) för medicinska och vetenskapliga ändamål.

Leverantörer av kemiska produkter som klassas som dopningsmedel begär i samband med beställningen en slutanvändardeklaration (end-user-declaration).

I slutanvändardeklarationen ska du, förutom att fylla i namn på institution och dess adress, göra följande:

 • Klistra in Lunds universitets logo i sidhuvudet. Logotypen finns på Medarbetarwebben
 • Kort beskriva vad den kemiska produkten ska användas till.
 • Fylla i uppgifter för närmaste chef med arbetsmiljöansvar. 
 • Avslutningsvis ska chef med arbetsmiljöansvar signera slutanvändardeklarationen. Observera att ingen stämpel behövs då Lunds universitets logo finns med i sidhuvudet.

Se exempel på ifylld slutanvändardeklaration för dopningsmedel till höger i grön ruta.

Kontakt

Martina Balaz
Kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 72 59 

Anikó Wendler
Bio- och kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 71 05

chemsafety [at] bygg [dot] lu [dot] se (chemsafety[at]bygg[dot]lu[dot]se)