Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Information om utbildnings- och postdoktorsstipendier

Denna sida innehåller information relaterad till stipendier på utbildnings- och postdoktornivå, och även viss annan relevant information om stipendier.

Innehåll på sidan:

Sidan innehåller inte information om:  


Vad är ett utbildnings- och postdoktorsstipendium?

Utmärkande för ett stipendium är att det ligger välvilliga motiv bakom och att det inte är fråga om en ersättning för en prestation eller ett arbete. Ett stipendium brukar vara avsett för att bekosta framtida utgifter av något särskilt slag, till exempel levnadsomkostnader, studier och resor. Stipendier är i regel skattefria, både för givaren och för mottagaren.

Definitioner

Inrätta stipendium

Besluta att stipendium ska ges ut.

Utlysa stipendium

Informera om att stipendium finns att söka, med information om ansökningsförfarande.

Tilldela stipendium

Besluta om vilken/vilka personer som ska få stipendium.

Interna, administrerade eller externa stipendier

De stipendier som hanteras vid Lunds universitet kan omfatta alla, några eller inga av momenten inrätta, utlysa, tilldela och betala ut.

Om universitetet hanterar alla delar benämns det i dessa föreskrifter som interna stipendier.

Om stipendierna redan inrättats av annan part men universitetet hanterar alla eller några av resterande moment benämns de som administrerade stipendier.

Det förekommer även att Lunds universitet tar emot stipendiater som får stipendium utbetalt direkt från extern finansiär, vilket benämns externa stipendier.

Utbildningsstipendier

Stipendier till försörjning för studenter på grundnivå och avancerad nivå (avser interna stipendier)

Syftet med utbildningsstipendier är att ge studenter på grundnivå eller avancerad nivå tidig praktisk erfarenhet av forskningsarbete för att stärka kopplingen mellan utbildning och forskning samt uppmuntra till framtida studier på forskarnivå.

Stipendierna kan antingen ges för studier inom en befintlig kurs, eller för en kortare period av praktisk forskningserfarenhet.

Utbildningsstipendier kan även ges inom centralt inrättade utvecklingsprogram för att skapa möjlighet för studenter att under handledning utveckla idéer av samhällsfrämjande/innovativ karaktär.

Stipendiebeloppet för utbildningsstipendier rekommenderas motsvara den nivå som kan erhållas från CSN i form av studielån inklusive bidragsdel för stipendieperioden.

Postdoktorsstipendier

Stipendier för försörjning under förkovran efter avlagd doktorsexamen (avser interna stipendier)

Förkovran inom forskning efter avlagd doktorsexamen ska i första hand finansieras genom tidsbegränsad anställning som postdoktor enligt centralt kollektivavtal. Stipendiefinansiering ska undvikas så långt det är möjligt. Vid kontakter med finansiären ska fördelarna med anställning påtalas för att förmå denne att istället ge bidrag som får användas för att finansiera anställning som postdoktor.

Särskild vaksamhet ska iakttas vid inrättandet av interna stipendier för postdoktoral förkovran då det kan vara svårt att särskilja postdoktoral förkovran från utfört arbete. Sådana stipendier ska endast i undantagsfall inrättas och då främst i form av tilläggsstipendier till externa postdoktorsstipendier där nivån på stipendiet, trots påverkansförsök, inte når upp till rekommenderat stipendiebelopp för inrättade stipendier.

Syftet med postdoktoral förkovran, oavsett finansieringsform, är att främja internationalisering och bidra till forskningsmeritering efter doktorsexamen.

Behörig är den som avlagt doktorsexamen, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Stipendiebeloppet för postdoktorsstipendier rekommenderas motsvara ingångslön efter skatt, vid tiden för stipendiets inrättande, för vid Lunds universitet anställda postdoktorer inom det aktuella ämnesområdet. Vid fastställande av stipendiebeloppet kan hänsyn tas till eventuella kostnader för resa till och från stipendieorten vid stipendieperiodens start och slut. För eventuella familjemedlemmar utgår inget tilläggsbelopp. Inför inrättande av postdoktorsstipendier ska även tas med i beräkningarna att institutionen behöver bidra med resurser eftersom värdinstitutionen förutsätts tillhandahålla till exempel arbetsplats och viss utrustning.

Föreskrifter för hantering av stipendier

I Lunds universitets föreskrifter för utbildnings- och postdoktorsstipendier kan du läsa mer om universitetets regler för hantering av stipendier för huvudsaklig försörjning, dels för studenter på grundnivå och avancerad nivå (utbildningsstipendier), dels för postdoktoral förkovran inom forskning (postdoktorsstipendier). 

Där finns, utöver ovan underlag, bland annat information om inrättande och utlysning, tilldelning och utbetalning, skattefrihet, finansiering och generella regler i föreskrifterna.

Läs mer i Lunds universitets föreskrifter för utbildnings- och postdoktorsstipendier (PDF, ny flik)  

Att ta emot en stipendiat - checklista

När man tar emot en stipendiat finns det en del information som är viktig att förmedla. Ett stipendium är inte en anställning, utan stipendiet är till för stipendiatens egen förkovran. En stipendiat har därför inte rätt till några sociala förmåner (sjukersättning, föräldraledighet, pension eller semester).

Checklista: Viktig för information till stipendiater

Försäkringar för stipendiater på Lunds universitet 

Stipendiater är inte anställda vid Lunds universitet och omfattas därmed av speciella försäkringsregler.

Läs mer om försäkringar för stipendiater (Medarbetarwebben)