Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lönerevision

Med lönerevision menas översyn av lönen. När och hur lönerna ska ses över är fastslaget i vårt centrala ramavtal om löner (RALS). Här får du som lönesättande chef veta rutinerna kring lönerevision.

Det går framåt i förhandlingarna 

Ny lokal förhandlingsordning klar för Saco-S

Den 15 oktober tecknade Lunds universitet ett lokalt avtal med arbetstagarorganisationen Saco-S, om principer för hur lönerevision ska genomföras för medlemmarna. Parterna har kommit överens om en förlängd revisionsperiod där förhandlingsordningen gäller fr o m 1/10 2020 t o m 30/9 2022. Det innebär att nya löner kommer att betalas ut retroaktivt från 1/10 2020, och gälla t o m 30/9 2022.

Universitetet och Saco-S har därmed valt att frångå sin tidigare överenskommelse om att ha 1/4 som årligt lönerevisionsdatum, och återgår till strukturen i det centrala avtalet där 1/10 är norm för årligt revisionsdatum (om inget annat är överenskommet). I och med Saco-S återgång till lönerevisionsdatumet 1/10 så har samtliga arbetstagarorganisationer nu samma utgångspunkt när det gäller lönerevisionsdatum, vilket universitetet anser ger bättre förutsättningar för en sammanhållen lönepolitik och struktur för lönerevisionsarbetet. 

Universitetet och Saco-S planerar nu för genomförandet av lönesättningsprocessen och en uppskattad tidplan kommer inom kort. Förutsättningarna för den faktiska hanteringen kommuniceras efterhand, bland annat på universitetets lönerevisionsblogg

Förhandlingsstatus för OFR/S och Seko

Förhandlingar pågår fortsatt med både OFR/S och Seko om att överenskomma om principer för genomförande av lönerevision. 

Lunds universitet och Seko överväger i dagsläget att begära stöd av centrala parter (Arbetsgivarverket och Seko centralt) för att komma framåt i det lokala förhandlingsarbetet.

Informationen är uppdaterad 211022

Som kollektivavtalsbunden arbetsgivare är universitetet skyldigt att göra återkommande översyn av lönerna. Tidpunkten för denna översyn beslutas i förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna och praxis är att översyn görs årligen.

Lönerevision sker för medlemmar i Seko och OFR/S genom förhandling mellan arbetsgivare och respektive arbetstagarorganisation. För medlemmar i Saco-S och anställda som inte är medlem i någon av de avtalsbärande arbetstagarorganisationerna sker lönerevisionen genom lönesättande samtal.

Vikten av dialog med den anställde

Oavsett om lönerevision sker genom förhandling eller genom lönesättande samtal är det viktigt att du som chef har haft en god dialog med dina anställda. Lönesättningen i lönerevisionen baserar sig på den prestation och resultat enskild anställd uppvisat under verksamhetsåret. Därför är det viktigt att den anställda från början vet vad han eller hon förväntas prestera och uppnå och vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön.

I anslutning till lönerevisionen ska du som chef bjuda in dina anställda till att under ordnade former diskutera årets prestationer och resultat varpå du gör en helhetsbedömning och lämnar förslag till ny lön. Förslaget ska grunda sig på universitetets lönepolitik och det du och din anställd kommit överens om i utvecklingssamtalet.

Läs mer om Lunds universitets lönepolitiska program och lönepåverkande faktorer

Läs mer om utvecklingssamtal

Särskilda bestämmelser

För doktorander fastställs ny lön i lönerevision genom förhandling mellan sektionen personal och arbetstagarorganisationerna.

Läs lokalt avtal om lönesättning av doktorander (PDF 41 kB, ny flik)

Anställda som är föräldralediga eller sjukskrivna i samband med lönerevisionen omfattas ändå av lönerevisionen. Skulle det på grund av frånvaron saknas bedömningsbar arbetsinsats ska dessa arbetstagare antas ha presterat som tidigare år och ny lön baseras således på senast kända prestation och resultat. Som arbetsgivare ska vi inte missgynna de anställda som är frånvarande på dessa grunder.

Övrigt helt tjänstlediga anställda omfattas inte av lönerevisionen. För dessa anställda ska en översyn av lön göras i anslutning till återgång i arbete.

Löneförhandlingar

Lönerevisionen sker i förhandlingar för hela universitetet mellan universitetets förhandlingsansvarig och företrädare för arbetstagarorganisationerna. Utgångspunkten i dessa förhandlingar är de centrala nationella avtalen och övergripande riktlinjer från universitetets ledning men även på synpunkter från de olika fakulteterna. Förhandlingarna resulterar i lokala avtal om förhandlingsordning där avtalsperiod, tidpunkt för lönehöjning, särskilda satsningar etc fastställs.

De individuella löneförhandlingarna genomförs i enlighet med de anvisningar som sektionen HR meddelar i förhandlingsinstruktioner. Varje löneförhandlare lämnar i samband med aktuell lönerevision närmare information till respektive chef om hur det konkreta förhandlingsarbetet ska gå till.

Se även information om lönerevision på Medarbetarwebben 

Fortlöpande dialog

En fortlöpande dialog hålls mellan lönesättande chef och förhandlare både före och under förhandlingarnas gång. Lönesättande chefer ska delta i de direkta förhandlingarna för OFR/Seko-medlemmar eller om det inte är möjligt finnas tillgängliga för frågor. Förhandlarna håller kontakt med berörda chefer för att diskutera fördelning och lönesättning innan förhandlingarna påbörjas och innan de slutförs. För Saco-medlemmar och oorganiserade anställda genomförs istället lönesättande samtal. 

Respektive löneförhandlare kommer inför varje lönerevision att närmare informera om tillvägagångssättet och tidpunkt för individförhandlingarna.

Efter förhandlingar träffas kollektivavtal om individuella löner där universitetet åtar sig att höja berörda anställdas löner från och med överenskommen tidpunkt. Universitetet fattar vid samma tidpunkt också beslut om lönerevision för oorganiserade anställda, som inte omfattas av de kollektivavtal som sluts.

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion på din fakultet/motsvarande.

Avtalsdatum 2020

För anställda som ska rapportera in förändrad inkomstuppgift till Försäkringskassan gäller nedanstående avtalsdatum efter lönerevisionen 2020. 

Medlemmar i Saco-S
2020-01-22 (även doktorander)

Medlemmar i OFR/S
2020-05-15 (doktorander 2020-02-17)

Medlemmar i Seko
2020-05-15

Ej organiserade medarbetare
2020-01-22 (även doktorander)