Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lönerevision

Med lönerevision menas översyn av lönen. När och hur lönerna ska ses över är fastslaget i centrala ramavtal om löner (RALS). Här får du som chef mer information om rutinerna kring lönerevision.

Chefens lönerevisionsprocess

För dig som är chef finns det speciellt stöd i lönerevisionsprocessen (med bland annat preliminär tidplan), på sidan Chefens lönerevisionsprocess.


Utbildning: Lönesättande samtal – introduktion för chefer 2024

  • 17 september på engelska
  • 2, 9, 16 samt 23 oktober på svenska

För mer information och anmälan, logga in i Kompetensportalen

Innehåll på sidan:

Via vänstermenyn når du information om:

  • Chefens lönerevisionsprocess
  • Förändra lön vid annan tidpunkt än lönerevision
  • Ordlista för lönerevision

Information på engelska, för internationella chefer, nås genom att klicka på This page in English i högerspalten på respektive sida.


Återkommande översyn av lönerna

Som kollektivavtalsbunden arbetsgivare är universitetet skyldigt att göra återkommande översyn av lönerna. Tidpunkten för denna översyn beslutas i förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna. Praxis är att översyn görs årligen.

Kollektivavtal med tre arbetstagarorganisationer

Vid Lunds universitet finns tre arbetstagarorganisationer som Arbetsgivarverket har tecknat kollektivavtal med: Saco-S, OFR/S och Seko.

Läs mer om arbetstagarorganisationer på Medarbetarwebben

Förhandlingar

Lönerevisionen sker i förhandlingar för hela universitetet, mellan universitetets förhandlingsansvariga på sektionen HR och företrädare för arbetstagarorganisationerna.

Utgångspunkten i förhandlingarna är de centrala nationella avtalen och övergripande riktlinjer från universitetets ledning, men även synpunkter från de olika fakulteterna.

Lokala avtal om förhandlingsordning

Förhandlingarna resulterar i lokala avtal om förhandlingsordning där avtalsperiod, tidpunkt för lönehöjning, särskilda satsningar med mera fastställs.

Fakultetsförhandlingar med OFR/S och Seko 

Under lönerevisionen förväntas chefer delta i förhandlingar med OFR/S och Seko om medlemmarnas individuella löner, tillsammans med utsedd representant från verksamhetens HR-funktion. Dessa förhandlingar kallas även kollektiva förhandlingar. 

Kollektivavtal om individuella löner

Efter förhandlingar träffas kollektivavtal om individuella löner där universitetet åtar sig att höja berörda anställdas löner från och med överenskommen tidpunkt. Universitetet beslutar samtidigt också om lönerevision för oorganiserade anställda som inte omfattas av de kollektivavtal som sluts.

Dessa omfattas av lönerevisionen

  • Alla som är anställda dagen innan lönerevisionsdatumet samt lönerevisionsdatumet omfattas av lönerevisionen.
  • Anställda som är föräldralediga eller sjukskrivna i samband med lönerevisionen. 

Skulle det på grund av frånvaron saknas bedömningsbar arbetsinsats ska dessa anställda antas ha presterat som tidigare år och ny lön baseras således på senast kända prestation och resultat. 

Dessa omfattas inte av lönerevisionen

  • Anställda som är helt tjänstlediga. För dessa anställda ska en översyn av lön göras i anslutning till återgång i arbete.
  • Intermittent anställda.
  • Studentmedarbetare.

Doktorandernas löner hanteras i ett eget spår

Doktorandernas löneökning hanteras i ett eget spår, enligt principerna i lokala avtal om lönesättning av doktorander.

För anställda doktorander som påbörjat sin forskarutbildning innan 1 augusti 2023 gäller detta avtal:

Lokalt avtal om lönesättning av doktorander (PDF 41 kB, ny flik) 

För anställda doktorander som påbörjat sin forskarutbildning den 1 augusti 2023 eller senare gäller detta avtal: 

Olika förfaranden beroende på vilken arbetstagarorganisation de anställda är medlemmar i

Anställda som är medlemmar i Saco-S 

För medarbetare som är medlemmar i Saco-S sker lönerevisionen genom ett så kallat lönesättande samtal mellan chef och anställd.

I det lönesättande samtalet fastställer, meddelar och motiverar chefen den nya lönen.

Anställda som är medlemmar i OFR/S och Seko

För anställda som är medlemmar i Seko och OFR/S sker lönerevision genom så kallad kollektiv förhandling mellan arbetsgivare och respektive arbetstagarorganisation, i vilken varje enskild medlems ny lön förhandlas fram. 

När förhandlingarna är klara ger chefen respektive anställd besked om, och motiverar, den anställdas nya lön i ett så kallat lönesamtal. 

Anställda som är oorganiserade 

För de medarbetare som inte är medlemmar i Saco-S, OFR/S eller Seko sker lönerevisionen genom samma förfarande som för medlemmar i Saco-S, det vill säga genom lönesättande samtal. 

Kompensation för föräldralediga och sjukskrivna i samband med lönerevision

För anställda som varit lediga med föräldra- eller sjukpenning under den gångna lönerevisionsperioden kan det finnas möjlighet till kompensation för skillnaden mellan den ersättning den anställda skulle ha fått om Försäkringskassan beräknat ersättningen på den nya lönen, och den ersättning som den anställda faktiskt fått till dess att hans eller hennes nya lön fastställdes.

Läs mer om kompensation för föräldralediga och sjukskrivna i samband med lönerevision, på Medarbetarwebben

Avtalsdatum för lönerevision 2023

Avtalsdatum för lönerevisionen 2023

För anställda som behöver rapportera in förändrad inkomstuppgift till Försäkringskassan gäller nedanstående avtalsdatum efter den senaste lönerevisionen (231001). Försäkringskassan kan behöva dessa uppgifter för att fastställa sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 

Informationen finns även på Medarbetarwebben och Staff pages.

ANSTÄLLDA:
Medlemmar i Saco-S 
Avtalsdatum: 2023-10-13

Medlemmar i OFR/S
Avtalsdatum: Ej klart, inväntar kollektivavtalsförhandlingar under december och januari.

Medlemmar i Seko
Avtalsdatum: 2024-02-15

Oorganiserade (ej fackligt anslutna)
Avtalsdatum: 2023-10-13 


DOKTORANDER:
Medlemmar i Saco-S
Avtalsdatum: 2023-10-13 

Medlemmar i OFR/S 
Avtalsdatum: 2023-10-20  

Medlemmar i Seko 
Avtalsdatum: 2023-10-27

Oorganiserade (ej fackligt anslutna)
Avtalsdatum: 2023-10-13