Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lönerevision

Med lönerevision menas översyn av lönen. När och hur lönerna ska ses över är fastslaget i vårt centrala ramavtal om löner (RALS). Här får du som lönesättande chef veta rutinerna kring lönerevision.

Lönerevision 1 oktober 2022

  • De nya lönerna betalas ut i februari 2023. För anställda som varit lediga med föräldra- eller sjukpenning under den gångna lönerevisionsperioden kan det finnas möjlighet till kompensation för skillnaden mellan den ersättning man skulle ha fått om Försäkringskassan beräknat ersättningen på den nya lönen, och den ersättning som den anställda faktiskt fått till dess att den nya lönen fastställdes. Mer information finns på Medarbetarwebben/Staff pages
  • Under perioden 25 november-31 december sker förhandlingar mellan verksamheterna och arbetstagarorganisationerna OFR och Seko, gällande löner för de medarbetare som är medlemmar i dessa organisationer.
  • Lönesättande samtal ska hållas med medlemmar i Saco-S och oorganiserade medarbetare ska hållas under perioden 11 november-11 december.    
  • Doktorandernas lönehöjning på 800 kr betalas ut med novemberlönen. Den nya lönen gäller från och med den 1 oktober 2022.
  • Blankett för lönesättande samtal finns att ladda ner här, både på svenska och engelska.
  • Från och med 5/10 har chefer tillgång till lönerevisionsmodulen i Primula, att registrera lönebud i.
  • Höstens lönerevision påverkas inte av inflationstakten i Sverige. Läs mer!
  • Revisionsdatumet för ny lön är den 1 oktober 2022. En preliminär tidplan för lönerevisionsarbetet är framtagen och verksamheternas HR-funktioner ger chefer löpande information och stöd i processen. 

Vid frågor om lönerevisionen uppmanas anställda att kontakta sin närmaste chef. Information förmedlas även på Medarbetarwebben/Staff pages, på sidan om Lönerevision, i nyheter på startsidan samt i nyhetsbrevet LU Nytt/LU News.

Som kollektivavtalsbunden arbetsgivare är universitetet skyldigt att göra återkommande översyn av lönerna. Tidpunkten för denna översyn beslutas i förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna och praxis är att översyn görs årligen.

Lönerevision sker för medlemmar i Seko och OFR/S genom förhandling mellan arbetsgivare och respektive arbetstagarorganisation. För medlemmar i Saco-S och anställda som inte är medlem i någon av de avtalsbärande arbetstagarorganisationerna sker lönerevisionen genom lönesättande samtal.

Vikten av dialog med den anställde

Oavsett om lönerevision sker genom förhandling eller genom lönesättande samtal är det viktigt att du som chef har haft en god dialog med dina anställda. Lönesättningen i lönerevisionen baserar sig på den prestation och resultat enskild anställd uppvisat under verksamhetsåret. Därför är det viktigt att den anställda från början vet vad han eller hon förväntas prestera och uppnå och vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön.

I anslutning till lönerevisionen ska du som chef bjuda in dina anställda till att under ordnade former diskutera årets prestationer och resultat varpå du gör en helhetsbedömning och lämnar förslag till ny lön. Förslaget ska grunda sig på universitetets lönepolitik och det du och din anställd kommit överens om i utvecklingssamtalet.

Läs mer om Lunds universitets lönepolitiska program och lönepåverkande faktorer

Läs mer om utvecklingssamtal

Särskilda bestämmelser

För doktorander fastställs ny lön i lönerevision genom förhandling mellan sektionen HR och arbetstagarorganisationerna.

Läs lokalt avtal om lönesättning av doktorander (PDF 41 kB, ny flik)

Anställda som är föräldralediga eller sjukskrivna i samband med lönerevisionen omfattas ändå av lönerevisionen. Skulle det på grund av frånvaron saknas bedömningsbar arbetsinsats ska dessa arbetstagare antas ha presterat som tidigare år och ny lön baseras således på senast kända prestation och resultat. Som arbetsgivare ska vi inte missgynna de anställda som är frånvarande på dessa grunder.

Övrigt helt tjänstlediga anställda omfattas inte av lönerevisionen. För dessa anställda ska en översyn av lön göras i anslutning till återgång i arbete.

Löneförhandlingar

Lönerevisionen sker i förhandlingar för hela universitetet mellan universitetets förhandlingsansvarig och företrädare för arbetstagarorganisationerna. Utgångspunkten i dessa förhandlingar är de centrala nationella avtalen och övergripande riktlinjer från universitetets ledning men även på synpunkter från de olika fakulteterna. Förhandlingarna resulterar i lokala avtal om förhandlingsordning där avtalsperiod, tidpunkt för lönehöjning, särskilda satsningar etc fastställs.

De individuella löneförhandlingarna genomförs i enlighet med de anvisningar som sektionen HR meddelar i förhandlingsinstruktioner. Varje löneförhandlare lämnar i samband med aktuell lönerevision närmare information till respektive chef om hur det konkreta förhandlingsarbetet ska gå till.

Se även information om lönerevision på Medarbetarwebben 

Fortlöpande dialog

En fortlöpande dialog hålls mellan lönesättande chef och förhandlare både före och under förhandlingarnas gång. Lönesättande chefer ska delta i de direkta förhandlingarna för OFR/Seko-medlemmar eller om det inte är möjligt finnas tillgängliga för frågor. Förhandlarna håller kontakt med berörda chefer för att diskutera fördelning och lönesättning innan förhandlingarna påbörjas och innan de slutförs. För Saco-medlemmar och oorganiserade anställda genomförs istället lönesättande samtal. 

Respektive löneförhandlare kommer inför varje lönerevision att närmare informera om tillvägagångssättet och tidpunkt för individförhandlingarna.

Efter förhandlingar träffas kollektivavtal om individuella löner där universitetet åtar sig att höja berörda anställdas löner från och med överenskommen tidpunkt. Universitetet fattar vid samma tidpunkt också beslut om lönerevision för oorganiserade anställda, som inte omfattas av de kollektivavtal som sluts.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.

Avtalsdatum för lönerevision 1 okt 2022

För medarbetares som behöver rapportera in förändrad inkomstuppgift till Försäkringskassan gäller nedanstående avtalsdatum efter den senaste lönerevisionen (221001). Försäkringskassan kan behöva dessa uppgifter för att fastställa sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 

MEDARBETARE:
Medlemmar i Saco-S 
Avtalsdatum: 2022-10-04

Medlemmar i OFR/S
Avtalsdatum: 2022-12-23

Medlemmar i Seko
Avtalsdatum: 23-01-13

Ej fackligt anslutna medarbetare
Avtalsdatum: 2022-10-04 


DOKTORANDER:
Medlemmar i Saco-S
Avtalsdatum: 2022-10-04 

Medlemmar i OFR/S 
Avtalsdatum: 2022-09-23 

Medlemmar i Seko 
Avtalsdatum: 2022-09-19

Ej fackligt anslutna doktorander
Avtalsdatum: 2022-10-04