Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Övertid och mertid för lärare

Mertid eller övertid ska normalt sett inte förekomma för lärare men kan undantagsvis bli aktuellt.

Innehåll på sidan: 


Alla arbetsuppgifter ska rymmas inom årsarbetstiden, som huvudregel

Huvudregeln är att en lärares arbetsuppgifter ska planeras så att alla arbetsuppgifter ryms inom årsarbetstiden. Normalt sett ska lärare inte arbeta mer än sin årsarbetstid. Chef med arbetsgivarroll kan beordra eller i efterhand godkänna arbetstid som går utöver årsarbetstiden, om det uppstår särskilda behov av att utföra oplanerade arbetsuppgifter. I sådana fall ska rutinen nedan följas. 

Dokumentera löpande hur mycket faktisk arbetstid utöver årsarbetstiden som beordras/godkänns i efterhand för att du som chef ska veta i vilken omfattningen en eventuell omfördelning som krävs för att arbetstiden ska kunna rymmas inom årsarbetstiden.

För att arbetstid ska räknas som mertid eller övertid ska den alltid vara beordrad eller godkänd i efterhand av prefekt eller motsvarande och vara utöver årsarbetstiden enligt Villkorsavtalen. 

Observera att det finns gränser för hur mycket mertid och övertid som kan begäras av läraren. Prefekten har rätt att begära mertid med högst 175 klocktimmar eller övertid med högst 150 klocktimmar per kalenderår, men den sammanlagda mertiden och övertiden får för ett kalenderår uppgå till högst 200 timmar. 

Lärare som är delvis sjukskriven, delvis ledig med stöd av lag eller för vård av barn är inte skyldig att arbeta mertid eller övertid. Lärare som är delpensionsledig är skyldig att arbeta högst 25 timmar mertid och högst 25 timmar övertid per kalenderår.

Läs mer om lokalt kollektivavtal om arbetstid för lärare via länken i högerspalten.

1 En omfördelning av arbetsuppgifterna ska göras

En omfördelning av den kvarvarande delen av årsarbetstiden ska göras om en lärare utför beordrade eller i efterhand godkända oplanerade arbetsuppgifter utöver personalplanens planering. Den arbetstid som är kvar för resten av kalenderåret ska minskas med den tid som läraren har lagt på icke-planerade arbetsuppgifter. Det kan betyda att sedan tidigare planerade arbetsuppgifter behöver tas bort eller flyttas till ett annat år.

Omfördelning ska göras så snart det uppkommer ett behov av att utföra oplanerade arbetsuppgifter. Allra senast ska omfördelningen stämmas av vid vårterminens slut för eventuella åtgärder inför höstterminen.

2 Om det inte är möjligt att omfördela arbetstid uppkommer mer- eller övertid

Mer- eller övertid regleras normalt en gång per kalenderår i samband med årsbokslutet. Ersättning för övertid ges i form av ledighet (kompensationsledighet) senast inom nästföljande kalenderår, eller i form av pengar (övertidstillägg). 

Mer- eller övertidstillägg som kompensationsledighet

Ska kompensationsledighet tas ut under det nästföljande kalenderåret ska årsarbetstiden minskas med motsvarande antal timmar i personalplanen för det kalenderåret och tas upp i dialog när den personalplanen upprättas. 

Exempel:

  • Läraren har 1700 timmar i årsarbetstid. Under år 1 uppkommer 20 timmars övertid (enkel övertid).  Lärare och prefekt överenskommer om att kompensationsledighet under år 2 ska beviljas. 
  • 20 timmars arbetad enkel övertid motsvarar 30 timmars kompensationsledighet (vid enkel övertid en och en halv gång så lång tid som övertidsarbetet). 
  • I personalplanen för år 2 ska årsarbetstiden minskas med 30 timmar och 1670 timmar planeras ut. 

Mer- eller övertid som ekonomisk kompensation

Ska mertids- eller övertidsersättning betalas ut, ska arbetstiden registreras i Primula samma kalenderår som arbetet utförts, det går inte att göra året efter. Tiden ska registreras på de datum och i det antal timmar som arbetet har utförts. Eftersom arbetstiden ska registreras i Primula i efterhand, måste det finnas nertecknat vilka datum och tid arbetet utförts så rätt information läggs in. Det är inte tillåtet att ”registrera arbetstid i klump”. 

Vissa lärarkategorier får inte arbeta övertid

Doktorander, amanuenser och kliniska assistenter kan inte beordras arbeta övertid.

Professorer har inte rätt till övertidsersättning

Professorer omfattas enligt Lunds universitets lokala professorsavtal inte av bestämmelserna om obekvämtillägg, mertidstillägg eller ersättning för övertidstjänstgöring och har inte rätt till ersättning för arbete på övertid. 

Lokalt professorsavtal vid Lunds universitet finns att ladda ner i högerspalten på sidan.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.