Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Avsluta tidsbegränsad anställning

När en tidsbegränsad anställning upphör ska den anställde under vissa förutsättningar få besked om detta minst en månad före anställningstidens utgång. Om den anställde är medlem i en facklig organisation ska denna varslas och eventuellt ska Trygghetsstiftelsen meddelas. Här kan du som chef läsa mer om vad som gäller.

Innehåll på sidan:


Det är vanligast att tidsbegränsade anställningar är så kallade längstanställningar, det vill säga tillsvidare dock längst till och med en viss tidpunkt. Då gäller samma uppsägningstider som för tillsvidareanställning för det fall arbetstagaren eller arbetsgivaren vill avsluta anställningen i förtid.

Vill arbetsgivaren avsluta anställningen innan anställningstidens utgång måste det dock finnas saklig grund för anställningens upphörande på samma sätt som vid avslutande av en tillsvidareanställning. Kontakta alltid din närmaste personalfunktion i de fall en anställd grovt åsidosatt sina åtaganden i anställningen. 

Här får du som chef reda på vad som ska göras när en tidsbegränsad anställning löper ut.

Ta gärna del av processkartan i högerspalten.

Besked om att tidsbegränsad anställning upphör enligt LAS

Inför att en anställning som har tidsbegränsats enligt 5§ LAS upphör, ska den anställde enligt 15 § LAS få skriftligt besked om detta minst en månad före anställningstidens utgång. En förutsättning för rätt till sådant besked är att den anställde, när anställningen upphör, har varit anställd inom myndigheten (Lunds universitet) mer än tolv månader under de senaste tre åren.

Reglerna om besked och varsel enligt lagen om anställningsskydd ska även tillämpas på läraranställningar som tidsbegränsats enligt 4 kapitlet i Högskoleförordningen. Detta innebär samma skyldighet både att lämna besked på det sätt som anges i 15 § anställningsskyddslagen och att varsla den anställdes lokala arbetstagarorganisation på det sätt som anges i 30 a § i LAS samt att arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig på det sätt som anges i 38 § LAS om inte detta görs. Reglerna om besked och varsel i LAS ska även tillämpas på tidsbegränsade anställningar som adjungerade lärare och postdoktorer.

Beskedet ska lämnas till den anställde personligen eller om detta inte är möjligt i rekommenderat brev till den anställdes senast kända adress (16 § LAS).

Tänk på att besked även ska lämnas om en anställd får fortsatt anställning på lägre omfattning. 

Ladda ner blanketter för besked till anställd om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta under rubriken Varsla och avsluta tidsbegränsad anställning på sidan HR-blanketter och mallar

Företrädesrätt till återanställning

Det är viktigt att i beskedet om att den tidsbegränsade anställningen upphör ange om den anställde har företrädesrätt till återanställning (återanställningsrätt) eller inte i enlighet med 16 § LAS.

Läs mer om företrädesrätt till återanställning

Om företrädesrätt föreligger ska även ”Information gällande anmälan om anspråk på företrädesrätt till återanställning” bifogas beskedet. Dokumentet finns på sidan om företrädesrätt till återanställning, via ovanstående länk.

Tänk på att vid tidsbegränsad anställning med stöd av annan författning eller kollektivavtal föreligger inte företrädesrätt till återanställning. Observera att vid en efterföljande anställning som tidsbegränsats enligt LAS räknas anställningar som tidsbegränsats med stöd av annan författning eller kollektivavtal in i den sammanlagda anställningstiden.

Anställd som fyllt 69 år har inte återanställningsrätt enligt 33 b § LAS. 

Information om att tidsbegränsad anställning upphör för doktorander med flera 

Det finns inget lagkrav på besked till anställda vars anställning har sin tidsbegränsningsgrund i högskoleförordningen såsom doktorand, amanuens och klinisk assistent.

Det får dock anses vara god personalpolitik att lämna ett sådant besked och vid Lunds universitet lämnas därför normalt information till doktorander, amanuenser och kliniska assistenter vars anställning kommer att upphöra i de fall de har uppnått mer än tolv månaders anställningstid under de senaste tre åren vid universitetet.

Då denna information inte har sin grund i LAS används istället blankett med hänvisning till Högskoleförordningen.

Ladda ner blankett med hänvisning till Högskoleförordningen under rubriken Varsla och avsluta tidsbegränsad anställning på sidan Blanketter och mallar

Anställningstiden behöver även kontrolleras för att avgöra om den anställde har rätt att bli anmäld till Trygghetsstiftelsen. 

Vid Lunds universitet finns även en överenskommelse om att skicka ett varsel för kännedom till den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör enligt nedan.

Varsel till berörd arbetstagarorganisation (facklig organisation)

Samtidigt som beskedet lämnas till den anställde ska arbetsgivaren även varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör (30 a § LAS). 

Ladda ner blankett för varsel till berörd facklig organisation under rubriken Varsla och avsluta tidsbegränsad anställning på sidan Blanketter och mallar

Varslet ska skickas minst en månad före anställningstidens utgång till berörd facklig organisation (hämtställe 29) eller via e-post till respektive funktionsadress med ärendemening: Varsel. Det ska framgå av varslet om arbetstagaren uppfyller villkoren för att omfattas av avtal om omställning. Denna uppgift innebär att den anställde uppfyller villkoren vid varseltidpunkten och kommer att anmälas till Trygghetsstiftelsen om inte fortsatt anställning kommer att erbjudas. 

Kontaktuppgifter till de fackliga organisationerna (Medarbetarwebben)

Kvalificering till avtal om omställning

Avtal om omställning reglerar vad som gäller när en statligt anställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist respektive när en tidsbegränsad anställning upphör. 

För att omfattas av avtalet om omställning är kvalifikationstiden för tidsbegränsade anställda minst två års anställning i följd hos en och samma statliga arbetsgivare. Kortare anställningsavbrott om högst åtta arbetsdagar får förekomma. En anställd som uppnår minst två, tre eller sex års kvalifikationstid får delvis olika stöd enligt avtalet.

Med hjälp av din närmaste personalfunktion fastställer du om en anställd som slutar uppfyller villkoren för att omfattas av avtalet om omställning och gör anmälan till Trygghetsstiftelsen.

Anmälan till Trygghetsstiftelsen enligt avtal om omställning

Anmälan gör du med hjälp av din närmaste personalfunktion en månad före anställningen upphör och endast om ingen ny anställning kan erbjudas i direkt anslutning till den som upphör. Anmälan ska göras senast i samband med att anställningen upphör.

Anmälan av arbetstagare till avtal om omställning görs via Trygghetsstiftelsens webbplats.

Länk till elektronisk anmälan till Avtal om omställning på Trygghetsstiftelsens webbplats, finns under rubriken Varsla och avsluta tidsbegränsas anställning på sidan Blanketter och mallar 

Observera att underskriftsblanketten till Avtal om omställning ska skrivas under av både chef och anställd och bifogas anmälan.

Trygghetsstiftelsens underskriftsblanketter till avtal om omställning finns att ladda ner under rubriken Varsla och avsluta tidsbegränsas anställning på sidan Blanketter och mallar

Du som chef ska se till att den anställde får information om sina rättigheter och skyldigheter enligt avtal om omställning. 

Ladda ner information om avtal om omställning till anställd vars tidsbegränsade anställning upphör, under rubriken Varsla och avsluta tidsbegränsad anställning på sidan Blanketter och mallar

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.