Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Personallån

På denna sida finns information om personallån och om universitetets rutiner för personallån.

Innehåll på sidan:


Vad är personallån?

Med personallån menas en situation där en inlånande myndighet lånar personal från en annan myndighet på hel- eller deltid och för en viss tidsperiod, normalt högst sex månader. 

Den inlånande myndigheten ersätter vanligen den utlånande myndigheten ekonomiskt för den inlånade arbetstagaren, som inom ramen för sin arbetsskyldighet utför arbete hos den inlånande myndigheten. 

Personallån bygger på att myndigheterna har en överenskommelse om samarbete, och på frivillighet.

Personallån är ett samarbete med stöd av myndighetsförordningen (2017:515) och förordningen om statliga myndigheters beredskap (2022:524).

Inte tjänstledig, konsult eller uthyrd – eller bisyssla

Den utlånade arbetstagaren är alltså inte tjänstledig för en tidsbegränsad anställning på en annan myndighet, inte heller konsult eller att anse som uthyrd arbetskraft. Det är inte heller fråga om sysselsättning som utgör en bisyssla. 

Bygger på frivillighet

Huvudprincipen för alla typer av personallån är att det bygger på frivillighet och ska ske inom ramen för arbetsskyldigheten.

Möjligheter med personallån

  • Underlätta kompetensförsörjningen.
  • Kompetensutveckla anställda.
  • Öka samverkan mellan myndigheter.

Hur går det till på Lunds universitet? 

Personallån kan initieras utifrån verksamhetens tillfälliga behov (högst sex månader heltid) av en viss kompetens. Det kan också initieras utifrån förfrågan från en annan myndighet. 

Övergripande överenskommelse med andra myndigheter

För att universitetets verksamheter ska kunna låna ut eller låna in arbetstagare från en annan myndighet krävs att Lunds universitet (LU), som myndighet, har ingått en överenskommelse om personallån med den aktuella myndigheten. 

På LU är det HR-direktören som tecknar och ingår överenskommelser om personallån mellan universitetet och andra myndigheter. Arbetstagarorganisationerna informeras. 

I nuläget har Lunds universitet ingångna överenskommelser med följande myndigheter:

Överenskommelse med berörd arbetstagare innan beslut

Berörd chef i verksamheten fattar, med stöd av lokal HR-funktion, beslut om att låna ut eller låna in en anställd. En överenskommelse ska tecknas med den berörda arbetstagaren.

Mall för beslut om utlån av arbetstagare finns på sidan Blanketter och mallar. 

Information till arbetstagarorganisationerna

Samtliga arbetstagarorganisationer informeras via snabbprotokoll. I underlaget bör bakgrunden till in- eller utlånet framgå. Vidare bör en förenklad risk- och konsekvensbedömning utifrån ett arbetsmiljöperspektiv bifogas.  

Efter personallånet ska berörd chef göra en uppföljning. Synpunkter på rutinerna lämnas via lokal HR-funktion. 

Introduktion av inlånad personal

På nedanstående sida finns checklistor, förslag på välkomstmejl och en processbeskrivning för introduktion av nyanställda på Lunds universitet, vilket även kan användas vid introduktion av inlånad personal. 

Introduktion av nya medarbetare | HR-webben (lu.se)