Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsställe

Arbetsställenummer ska anges för samtliga personer som utfört arbete och där arbetsgivare har betalat kontant bruttolön eller annan ekonomisk ersättning.

Enligt Statistikmyndigheten SCB:s definition är ett arbetsställe en adress, fastighet eller grupp av närliggande fastigheter där företag bedriver stadigvarande verksamhet och har anställd personal, även om det bara är på deltid.

Arbetsgivarrepresentant från verksamheten ansvarar för bedömning av arbetsställe. Vid registrering av en ny anställning i Primula ska ett arbetsställe anges som anställningen knyts till. Enbart ett arbetsställe ska väljas per anställning och det ska vara platsen där den anställda utför huvuddelen av sitt arbete.

Det finns idag över 80 olika arbetsställen för Lunds universitet att välja på i Primula med geografisk placering i Lund, Malmö, Helsingborg och Ljungbyhed.

Varför registreras arbetsställe?


SCB:s företagsregister är ursprungskällan till många andra företagsregister. Registret är urvalsram för statistiska undersökningar och ger underlag för sammanställningar av uppgifter om företag och arbetsställen i Sverige.


Denna data kommer till användning i en rad olika syften, exempelvis till Skatteverket avseende avdragsrätt för resor till och från arbetet, tjänsteresor etc eller för samhällsplanering avseende kollektivtrafik.

Bedömning av arbetsställe

Generellt sett kan nedanstående huvudregeln uteslutande användas för anställningar vid Lunds universitet. Något annat är väldigt avvikande. För arvodister används alternativet Lund (arvodist).

Huvudregel

Det följer att huvudregeln är att arbetsstället är platsen där den anställda utför huvuddelen av sitt arbete. Därför är arbetsgivarens lokaler normalt det arbetsställe som ska redovisas för anställda på kontor, i fabrik, verkstad, butik och liknande.

Det har blivit vanligt att arbeta på distans, från bostaden eller någon annan plats, som inte är i arbetsgivarens lokaler. Om en anställd har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler antas den anställda ha sitt arbetsställe där. Det gäller även om det finns möjlighet att arbeta på andra platser mer än 50 procent av arbetstiden.

Alternativregel

Om en anställd utför arbete under förflyttning eller på arbetsplatser som hela tiden växlar, men utgår från något av arbetsgivarens arbetsställen, väljs det arbetsställe där den anställda hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter.

Undantagsregel

Om varken huvudregeln eller alternativregeln stämmer med den anställdas sätt att arbeta kan undantagsregeln bli aktuell. Det gäller när det inte är möjligt att peka ut något naturligt arbetsställe hos arbetsgivaren därför att den anställda arbetar på skiftande arbetsplatser och sällan besöker arbetsgivarens lokaler. Det kan exempelvis röra sig om företrädesvis arbete i hemmet och då ska alternativet Bostaden användas. Om Bostaden används, avgör verksamheten för anställningen, vilken placeringsort som ska anges.

Utlandsarbete (URA)

Enligt rutin för 2024 kommer SSC att registrera URA-anställning som 99993 Anställda som är stationerade och arbetar utomlands enligt SCB:s riktlinjer, registrera tjänstgöringsorten som utlandsstationerad och fylla i den utländska tjänsteadressen. 

Uppgifterna ändras tillbaka enligt grundanställningen när URA-anställningen löper ut.

Ändring av Arbetsställe-alternativen i Primula

Det kan vara så att alternativen för arbetsställe i Primula behöver justeras med tiden – ett nytt arbetsställe kan behöva läggas till eller ett annat blir föråldrat och behöver tas bort. 

Tänk på att för varje förändring av arbetsställe:

  • Behöver en justering göras i Företagsregistret som sköts av SCB.
  • Behöver databasen med alternativ för Primula uppdateras.
  • Behöver anställningsuppgifterna i Primula ändras för berörda anställda.

Efter att ett ärende om nytt arbetsställe upprättas kommer punkterna 1-2 att hanteras av sektionen HR. Verksamheten behöver sedan genomföra punkt 3.

Använd detta formulär med obligatoriska uppgifter när du vill göra en justering

Har du några ytterligare frågor kan du ställa dem i sektionen HRs ärendehanteringssystem

Hanteringsordning för olika momentUtförareBeställningsmottagare
Rapportera förändringar till SCB för statistisk bearbetning i Företagsregistret.Sektionen HRSCB
Revidering av alternativen i Primula.Sektionen HRSSC
Knyta an eller ändra arbetsställe för en anställning.Fakultet/institutionSSC

Snarlika begrepp 

Det förekommer vissa snarlika begrepp kopplade till arbetsställe som förklaras närmare i följande tabell. 

BegreppKontextFörklaringHänvisning
ArbetsställeSCBEn adress, fastighet eller grupp av närliggande fastigheter där företag bedriver stadigvarande verksamhet och har anställd personal.Arbetsställenummer till arbetsgivardeklaration på individnivå (scb.se)
HuvudarbetsplatsDistansarbeteFysisk arbetsplats i byggnad på Lunds universitet.Distansarbete | HR-webben (lu.se)
Placeringsort AllmänDen ort där arbetsstället ligger. 
Tjänsteställe SkatteverketPlatsen där den anställda utför huvuddelen av sitt arbete.Vad är tjänsteställe? | Skatteverket
DriftsenhetLASDel av en verksamhet som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade område t.ex. en fabrik, en butik, en restaurang etc.Lag (1982:80) om anställningsskydd | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

*****          Informationen är under utveckling  ******

Lediga jobb och rekryteringsbehov (LOR) är en ny undersökning som:

  • beskriver arbetskrafts- och kompetensbehov på den svenska arbetsmarknaden
  • riktar sig till arbetsställen inom näringslivet, kommuner, regioner och statlig förvaltning, oavsett storlek  
  • ersätter undersökningarna Konjunkturstatistik över vakanser, Arbetskraftsbarometern och Arbetsförmedlingens prognosundersökning
  • är obligatorisk att besvara för de företag och organisationer som väljs ut.

Läs mer om undersökningen hos SCB