Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetstidsavtal för lärare

Vid Lunds universitet finns ett lokalt avtal om arbetstid för lärare, som sätter ramarna för planeringen av årsarbetstiden. Avtalet specificerar även hur semestern ska förläggas och vad som gäller för lärare vid eventuell övertid, sjukledighet och liknande.

Innehåll på sidan:


Bestämmelser i de centrala kollektivavtalen Villkorsavtal/Villkorsavtal-T

I de centrala kollektivavtalen Villkorsavtal/Villkorsavtal-T finns specialbestämmelser för vissa anställda vid universitet och högskolor, om att fördelningen av årsarbetstiden ska fastställas i lokala avtal. De anställda som omfattas av avtalet är de befattningar som anges vara lärare i universitetets aktuella anställningsordning:

 • professor 
 • gästprofessor 
 • adjungerad professor 
 • universitetslektor 
 • adjungerad universitetslektor 
 • biträdande universitetslektor 
 • postdoktor 
 • universitetsadjunkt
 • adjungerad universitetsadjunkt.

Arbetstiderna i avtalet tillämpas även för följande anställningar (med de begränsningar som anges i avtalet, högskoleförordningen eller i annan författning):

 • amanuens som undervisar
 • klinisk assistent 
 • doktorand.

Arbetstidsavtalet för lärare reglerar arbetsuppgifternas fördelning, förläggning av semester, mer- och övertid, personalplaner med mera. 

En årscykel med aktuella personalplaner och utvecklingssamtal

Som chef för lärare behöver du i din roll som arbetsgivare arbeta fram en årscykel som följer kalenderåret. I årscykeln ingår att ta fram personalplaner och kompetensutvecklingsplaner samt hålla utvecklingssamtal med dina lärare varje år.

Du som chef leder och fördelar arbetet och ansvarar för att följa bestämmelserna i arbetstidsavtalet.

Utvecklingssamtal och uppföljning

Utvecklingssamtalet är en bra grund för dig som chef när du tar fram personalplanerna för dina anställda och är obligatoriskt. På utvecklingssamtalet har ni en möjlighet att föra en dialog om den anställdas uppdrag (arbetsuppgifter och hur årsarbetstiden fördelas) och hur den anställdas arbetsbelastning ser ut men även kring behovet av kompetensutveckling.

Det är bra om du som chef har någon typ av uppföljning i slutet av vårterminen, för att få en aktuell bild av lärarens arbetssituation. Uppföljningen ger dig också möjlighet att stämma av om personalplanen har fungerat och att vid behov göra en justering av personalplanen inför höstterminen.

Kom ihåg att planen ska samlas in enligt fakultetens rutiner, för att vara tillgänglig om facken begär att få se den.

Personalplaner för lärare med årsarbetstid ger stort utrymme för egen planering 

Årsarbetstid ger den enskilda läraren stor frihet att utföra sitt arbete. Med friheten kommer ett ansvar att föra dialog med sin chef om personalplanen behöver revideras.

Det är även viktigt att påminna läraren om att hen har ett ansvar att informera sin chef om det tillkommer andra arbetsuppgifter än de som planerats eller om någon planerad arbetsuppgift försvinner. Det behövs för att tillsammans säkerställa att arbetet ryms inom årsarbetstiden.

Det ingår i ditt arbetsmiljöansvar som chef med rollen arbetsgivare att se till att dina anställda har en rimlig arbetsbelastning. 

För- och efterarbete vid undervisning 

En utgångspunkt vid fördelning av undervisningsuppgifterna är att en undervisningstimme (45 minuter), inklusive för- och efterarbete, ska omräknas till 2–7 klocktimmar.

Vid föreläsning eller lektion används normalt faktorn 4, dock lägst faktorn 3. När det ingår examination används lägst faktorn 4. För det konstnärliga området kan annan omräkningsfaktor användas.

När det kommer till att fastställa vilken faktor som ska användas behöver en uppskattning av det faktiska behovet av för- och efterarbete göras för den aktuella kursen eller undervisningsuppgiften. Faktorn kan variera för olika kurser och undervisningsuppgifter eller för olika lärare.

Omständigheter som kan påverka bedömningen kan till exempel vara hur många gånger kursen har genomförts av läraren, behov av förändring och utveckling av kursens innehåll, behov av inläsningstid med mera.

Sparad semester påverkar personalplaneringen

Om en lärare vill spara semester till ett senare år ska årsarbetstiden justeras för innevarande år. En semesterdag är 8 timmar. Det innebär till exempel att en lärare som vill spara fem semesterdagar från år 1 och använda dem under år 2 får olika årsarbetstid år 1 och år 2: År 1 sparas 5x8 timmar = 40 timmar, som då ska läggas till på årsarbetstiden för år 1 i personalplanen. Om läraren har 1700 timmar enligt avtal, ska 1740 timmar planeras år 1.

Om läraren tar ut sina fem sparade semesterdagar under år 2, ska årsarbetstiden dras ner med 40 timmar i personalplanen. Om hen har 1700 timmar enligt avtal, ska 1660 timmar planeras år 2.

En lärare som vill spara semester ska alltid meddela sin chef om önskemålet senast den 30 april samma år. Personalplanen ska justeras efter det.

Personalplanerna ska vara tillgängliga på fakulteten

Inför varje nytt kalenderår ska nya personalplaner upprättas. Har ni flerårsplaner ska årets planering ses över inför det nya året. Personalplanerna ska vara upprättade i god tid före kalenderårets början. Varje fakultet bestämmer själv om personalplanerna ska samlas på fakultetsnivå eller på varje institution.

När planerna är klara skickar en utsedd kontaktperson på fakulteten ett mejl till de tre fackförbunden och meddelar att planerna är klara och kan begäras ut vid behov. I meddelandet ska det tydligt framgå vem facken ska kontakta för att få tillgång till personalplanerna.

Planerna börjar gälla tio arbetsdagar efter det att meddelandet har skickats till fackförbunden. Om en lärare har sakliga och rimliga synpunkter på sin personalplan och anser att arbetsgivaren inte har tagit hänsyn till dessa synpunkter, ska hen vända sig till sitt fackförbund.

På sidan för HR-blanketter och mallar finns en mall för hur en personalplan kan se ut. Det är viktigt att varje lärare har en egen personalplan och att hen har tillgång till den.

Gå till sidan för HR-blanketter och mallar

Semester för lärare

Semester för lärare regleras också i arbetstidsavtalet för lärare.

Läs mer om semester för lärare

Ersättning för kvälls- och helgundervisning

När en lärare enligt schema undervisar kväll eller helg utgår ett särskilt lönetillägg om 75 kr per klocktimme. Ersättning lämnas per fastställd föreläsnings-, undervisnings- eller övningstimme som är fullgjord på lördagar eller söndagar eller på annan dag som till minst hälften infaller efter kl 18:00. Detta registreras i Primula.

Mer information finns på sidan om ersättning vid obekväm arbetstid