Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD) på Lunds universitet

På denna sida finns information om diskrimineringslagen och om universitetets systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD).

Innehåll på sidan:


Om diskrimineringslagen och SFAD

Diskrimineringslagen (2008:567) finns för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Detta är de sju diskrimineringsgrunder som finns i diskrimineringslagen. 

SFAD står för systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering och är den benämning för aktiva åtgärder (3 kap. DL) som används på Lunds universitet. Aktiva åtgärder, eller SFAD, innebär att arbetet ska vara systematiskt, kontinuerligt och genomföras i de fyra steg som diskrimineringslagen definierar. 

Det finns sex former av diskriminering som definierar de olika sätt en person kan bli missgynnad eller kränkt. Trakasserier och sexuella trakasserier är två former av diskriminering som handlar om att en persons värdighet blivit kränkt. Universitetet ska både arbeta förebyggande mot och utreda trakasserier och sexuella trakasserier. 

Övriga former av diskriminering (direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet och instruktion att diskriminera) ska universitetet arbeta förebyggande mot.

Läs mer om utredning av kränkningar och trakasserier

Ett av syftena med SFAD-arbetet är att undersöka om det finns risk för diskriminering, innan den har uppstått. SFAD är en del av universitetets lika villkorsarbete.  

Gäller för arbetsgivare och utbildningsanordnare

Diskrimineringslagen och kravet att arbeta med SFAD gäller för både arbetsgivare och för utbildningsanordnare. Utifrån rollen som arbetsgivare ska universitetet arbeta med SFAD för alla anställda och andra som arbetar eller utför uppdrag på universitetet. Med arbetsgivare menas här den chef som i sin roll som arbetsgivare har personalansvar för anställda lokalt. 

Utifrån rollen som utbildningsanordnare ska universitetet arbeta med SFAD för alla studenter som finns eller söker sig till universitetet. Med utbildningsanordnaren menas den chef som i sin roll som verksamhetsansvarig ansvarar för utbildningsverksamheten lokalt.

SFAD i fyra steg 

Det systematiskt förebyggande arbetet mot diskriminering i fyra steg innebär alltså att arbetsgivaren och utbildningsanordnaren kontinuerligt ska arbeta med de fyra stegen, på motsvarande sätt som i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). 

Arbetet ska vara ständigt pågående, det vill säga arbetet avslutas inte när man slutfört steg 4 utan fortsätter vidare till steg 1 igen. Alla fyra steg ska genomföras inom en tolvmånadersperiod. 

De fyra stegen är:

 1. Undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.
 2. Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder.
 3. Vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
 4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3.

Alla fyra steg i arbetet ska dokumenteras. Arbetet ska även ske i samverkan med arbetstagarorganisationer eller anställda och studenter, beroende på om arbetet görs utifrån rollen som arbetsgivare eller rollen som utbildningsanordnare. 

De fem områdena utifrån rollen som arbetsgivare

I samverkan med arbetstagarorganisationer ska du som chef undersöka risker för diskriminering inom följande fem områden:

 • Arbetsförhållanden.
 • Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor.
 • Rekrytering och befordran.
 • Utbildning och övrig kompetensutveckling.
 • Möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

Arbetsgivare ska även genom utbildning, annan kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika befattningskategorier och på ledande positioner.

De fem områdena utifrån rollen som utbildningsanordnare

I samverkan med studenter och anställda ska du som verksamhetsansvarig för utbildning undersöka risker för diskriminering inom följande fem områden:

 • Antagning och rekrytering.
 • Undervisningsformer och organisering av utbildningen.
 • Examinationer och bedömningar.
 • Studiemiljö.
 • Möjligheter att förena studier med föräldraskap.

Processkartor

SFAD-cirkeln webb
Processkarta: SFAD-cirkeln. Klicka på bilden för att ladda ner bilden i PDF-format.

 

SFAD circle
Process map: SFAD circle. Click on the image to download it in PDF format.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion eller SFAD-samordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida

Vad är diskriminering?

På Diskrimineringsombudsmannens webbplats finns bl a information om diskrimineringsgrunderna, diskrimineringsformerna och var man kan bli diskriminerad. 

Vad är diskriminering? | DO