Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningsanordnarens checklista

Du som verksamhetsansvarig för utbildning har ett ansvar och en skyldighet att agera när du får reda på något som skulle kunna vara någon form av kränkning. Här får du reda på hur du ska gå tillväga för att utreda händelsen och vad som är viktigt att tänka på.

Innehåll på sidan: 


Agera så fort du får kännedom

När du som chef i din roll som verksamhetsansvarig för utbildning får reda på att något hänt som skulle kunna vara trakasserier eller sexuella trakasserier (benämns hädanefter kränkningar), ska du så fort som möjligt ta reda på vad som har hänt. Du och den lärare som ansvarar för kursen där berörda studenter går behöver samarbeta.

Beroende på hur din fakultet eller institution är organiserad finns det stöd att få genom hela hanteringen av händelsen. På den här webbsidan nämns huvudsakligen utbildningsanordnarens stöd eller ditt stöd som stödfunktion. Du kan även få stöd från SFAD-samordnaren, arbetsmiljösamordnaren och andra liknande stödfunktioner på fakulteten eller institutionen. Om det är oklart hur stödet för utbildningsanordnaren ser ut på din fakultet eller institution, stäm av med SFAD-samordnaren.

Utredningen av kränkningar kan se olika ut beroende på vad som hänt. Ibland kan händelsen enkelt redas ut genom att du eller ansvarig lärare pratar med berörda personer och reder ut missförstånd eller liknande. I en undervisningssituation kan det räcka med att läraren tydliggör att beteendet inte är okej och att studenten som uppfört sig illa upphör med beteendet. I sådana fall ska läraren alltid dokumentera att hen haft samtalen och vad händelsen har handlat om samt en notering om vilka åtgärder hen satt in. Läraren behöver då inte göra någon mer omfattande utredning.

Ibland är det som hänt av allvarligare eller mer komplex karaktär och då behövs en mer strukturerad utredning. 

Läs mer om strukturerade utredningar

Checklista vid händelse av kränkning

  1. Utred händelsen: Ta reda på vad som har hänt så fort du får reda på något som skulle kunna vara någon form av kränkning. Prata med de berörda, tillsätt vid behov en opartisk och kunnig utredare och starta ett trakasseriärende (även kallat diskrimineringsärende) i diariet.
  2. Dokumentera arbetsgången: Skriv ner det som händer och spara i ärendet. Vad har hänt? När hände det? Vilka var involverade? Vilka insatser har du gjort, när och med vem? Tänk på att skriva sakligt. Spara minnesanteckningar från samtal och annan dokumentation som inkommer under ärendets gång. Om du tillsätter en strukturerad utredning ska all dokumentation som är relevant för utredningen diarieföras i ett utredningsärende.
  3. Vidta åtgärder: Se till att det kränkande beteendet upphör. Som utbildningsanordnare är det ibland begränsat med åtgärder som är möjliga att vidta, men du kan alltid samtala med den som betett sig illa. Medvetandegör hen om att beteendet inte är tillåtet och att händelsen kan bli ett ärende för disciplinnämnden om den skulle inträffa igen. Läraren kan också vara tydlig gentemot hela studentgruppen om vilken typ av beteenden som inte är tillåtna och varför.
  4. Följ upp händelsen: Försäkra dig om att det kränkande beteendet har upphört genom att prata med de berörda. Om åtgärderna har varit otillräckliga måste du vidta ytterligare åtgärder för att förhindra beteendet. Prata med SFAD-samordnaren eller andra stödfunktioner för att få hjälp. Fundera över att anmäla ärendet till disciplinnämnden.
  5. Förebygg liknande händelser: Som chef med verksamhetsansvar för utbildning ansvarar du för att det finns ett aktivt förebyggande arbete mot trakasserier på utbildningen. Du har flera stödfunktioner till din hjälp. Viktiga sådana är fakultetens SFAD-samordnare och arbetsmiljösamordnare. Du ansvarar för att det finns lokala rutiner för att hantera kränkningar som rör studenter. Rutinerna ska bland annat klargöra var en student ska vända sig om hen känner sig kränkt.

Det får inte förekomma någon form av kränkningar på Lunds universitet. Det finns förtydligat i både Lika villkorsplan för Lunds universitet 2022–2027 och i arbetsmiljöpolicyn. Du ansvarar för att alla studenter på utbildningen känner till och förstår det.

Om du behöver mer stöd i hanteringen av en student som stör undervisningen eller fuskar finns det ytterligare information om Disciplinnämnden på Medarbetarwebben. I extrema fall kan en händelse vara så allvarlig att du behöver kontakta Avdelningen för säkerhet och miljö för hjälp att hantera situationen.

Kontakta avdelningen för säkerhet och miljö (Medarbetarwebben)

Läs mer om Disciplinnämnden (Medarbetarwebben)

Starta en utredning

Din utrednings- och åtgärdsskyldighet som chef med verksamhetsansvar för utbildning gäller för alla former av trakasserier eller sexuella trakasserier som uppstår i eller i nära anknytning till studiemiljön på universitetet. Det innebär att skyldigheten – beroende på situation – kan gälla även i de fall händelser uppstår utanför universitetet, till exempel händelser på fritiden som leder till att det förekommer kränkningar i studiemiljön på universitetet. Det kan handla om något som händer på vägen till eller från utbildningen, i studentlivet eller på sociala medier, som ger följder som påverkar studierna och studiemiljön negativt.

Du och ditt stöd får tillsammans försöka bedöma i vilken grad det inträffade påverkar studiemiljön på universitetet och om det är något som behöver utredas. Tänk på att det inte är någon brottsutredning du ska göra; det är polisen som utreder brott. Du ska inte heller döma eller skuldbelägga någon, utan du ska stoppa det som sker och förhindra att det händer igen.

Det kan vara svårt att utreda händelser som du får kännedom om långt i efterhand. De berörda och eventuella vittnen kommer oftast inte ihåg exakt vad som hände och det är även svårt att samla information på andra sätt. Du måste ändå göra vad du kan för att samla den information som finns. Då kan du avgöra om det inträffade är något som du kan förebygga i framtiden. Om något har hänt flera år tillbaka i tiden är det inte rimligt att utreda. Du behöver fokusera på det som hänt och händer i närtid och vad du kan göra åt det.

Det sista du gör i ärendet är att skriva ett beslut där du sammanfattar din bedömning av om det inträffade är trakasserier eller sexuella trakasserier eller inget av det. Du måste också tydliggöra att du oavsett din bedömning kommer att vidta åtgärder för att studiemiljön för de berörda ska bli god. Beslutet stänger ärendet. Om du behöver anmäla till Disciplinnämnden öppnar de ett nytt ärende för den hanteringen.

Läs mer om resultat, åtgärder och förebyggande arbete

Illustration över händelserna i utbildningsanordnarens hanteringen av en eventuell kränkning
Illustration över utredningsprocessen för utbildningsanordnare vid händelse av kränkning. Klicka på bilden för att göra den större (pdf 413 kB, ny flik)

Hantera förväntningar från de berörda

En utredning om kränkningar som en utbildningsanordnare gör handlar om att få underlag för att kunna få stopp på händelsen och förhindra att den inträffar igen. Förväntningarna hos den som känner sig utsatt kan ibland vara starkt känslomässiga, där personen gärna vill ha snabba och drastiska åtgärder mot den som hen upplever sig utsatt av. Du behöver vara tydlig med att det oftast handlar om att den som pekas ut – om utredningen ger underlag för det – får ett tillrättavisande samtal och sedan möjlighet att visa att hen kan bättra sig.

Den som pekas ut kan bli starkt berörd och stressad av att bli utpekad och av att utredas. Även då måste du berätta vilka åtgärder som är vanligast. Det är sällan en händelse är så allvarlig att andra åtgärder än ett tillrättavisande samtal behövs.

Ta stöd av din närmaste stödfunktion som kan mer om Disciplinnämnden och om vilka åtgärder du kan vidta för att förbättra studiemiljön för studenter.

Skillnader mellan hanteringen av studenter och anställda

Hur en kränkning hanteras kan bero på om det är en anställd eller student som upplevs ha utsatt någon annan. Det beror framför allt på att relationen mellan arbetsgivare och anställd ofta är både närmare och mer långvarig än den mellan utbildningsanordnare och student.

Som arbetsgivare har universitetet möjlighet att sätta in betydligt fler och mer kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med en dålig arbetsmiljö än vad universitetet har möjlighet till för att hantera studenter som påverkar studiemiljön negativt. Nedan ser du ett schema över vem som hanterar vad vid en upplevd kränkning.

Figurer som illustrerar de olika processerna i händelse av kränkning.
Kränkningar hanteras av olika personer med olika stöd beroende på om den utsatta är en anställd eller student.

Om det är en student som upplevs ha utsatt en annan student, en lärare eller annan anställd ska du följa instruktionerna på den här sidan. Om det är en anställd som upplevs ha utsatt en annan anställd eller student ska du följa checklistan för arbetsgivaren.

Läs mer om arbetsgivarens checklista

Repressalier är förbjudna

Det är förbjudet att utsätta en student eller anställd för repressalier på grund av att hen varit del i en utredning, blivit kränkt eller påtalat kränkningar. Repressalier innebär att någon blir bestraffad eller dåligt behandlad som en reaktion på att hen påtalat eller rapporterat en händelse som kan vara någon form av kränkning.

Repressalier kan vara handlingar eller uttalanden som ger skada eller obehag för den som rapporterat eller påtalat händelsen. Det kan också vara handlingar som försämrar individens villkor eller förhållanden i studiemiljön.

Det ligger i ditt ansvar som verksamhetsansvarig för utbildningen att alla lärare vet om att repressalier är förbjudna. Att bryta mot förbudet kan klassas som misskötsamhet och innebära ett brott mot anställningsavtalet.

Du ansvarar också för att alla studenter vet om att repressalier är förbjudna. Om en student bidrar till en dålig studiemiljö kan hen bli föremål för disciplinnämnden.