Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lönepolitiskt program och lönepåverkande faktorer

Här får du som lönesättande chef veta mer om lönepolitiken genom ett lönepolitiskt program, mål och lönepåverkande faktorer som styr lönebildningen vid Lunds universitet. Du förankrar lönepolitiken hos dina anställda bland annat genom utvecklingssamtal och lönesamtal.

Innehåll på sidan:


Lönebildning

Vid Lunds universitet har vi stora möjligheter att lokalt utveckla lönebildningen för att passa våra förutsättningar och verksamhetsbehov.

Dock har vi att beakta vissa samhällsekonomiska överväganden som påverkar hur lönebildningen vid universitetet ser ut från år till år: de löneökningsnivåer som anges i centrala avtal, ramanslagsersättning och den statliga lönepolitiken att statliga myndigheter som arbetsgivare inte ska vara löneledande.

Hur den lokala lönebildningen fungerar är fastställd i Lunds universitets lönepolitiska program, som finns att ladda ner i högerspalten.

Lönepolitiskt ansvar

Lönepolitiken har ett grundläggande syfte att medverka till att universitetet kan nå sina mål. Motiverade, engagerade och kunniga medarbetare är en förutsättning för en hög kvalitet i universitetets verksamhet. Därför ska universitetet vara en arbetsplats där människor trivs och erbjuds möjligheter att utveckla sin potential samt där de anställdas vilja till personlig utveckling och personligt ansvarstagande stimuleras.

Rektor ansvarar för lönebildningen och för lönepolitikens genomförande. Chefer på alla nivåer ansvarar för att lönepolitiken och intentionerna i den strategiska planen samt andra policydokument blir omsatta i praktiken och kända av de anställda.

Genom bedömningsgrunderna för lönesättning av den enskilde individen främjas en målinriktad, öppen och tydlig lönesättning av universitetets personal.

Lönepolitiska mål

Universitetets lönepolitiska mål är att:

  • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad samt oberoende av kön och etnisk tillhörighet.
  • Lönesättningen ska användas så att medarbetarna stimuleras till goda insatser och ansvarstagande. Den ska också leda till att universitetet kan rekrytera och behålla den personal som behövs för att verksamheten ska kunna hålla en hög standard och bedrivas på ett effektivt sätt.
  • Lönesättningen ska vara resultatinriktad så att den påverkas av individens uppnådda resultat och dess betydelse för universitetet.
  • Lönesättningen ska dessutom vara individorienterad så att det ska löna sig att göra en bättre prestation och utvecklas i arbetet.
  • Marknadskänsligheten inom olika områden ska beaktas.
  • Lönepolitiken ska vara känd och förankrad inom universitetet.

Övergripande lönepåverkande faktorer

Lönesättningen ska vara resultatinriktad så att den påverkas av individens uppnådda resultat och dess betydelse för universitetet.

  • Befattningens svårighetsgrad och ansvar.
  • Den enskildes personliga skicklighet.
  • Den enskildes betydelse för verksamhetens resultat.
  • Marknadskänslighet.

Det finns särskilda lönepåverkande faktorer vid lönesättning av lärare och teknisk/administrativ personal.

Läs mer om lönepåverkande faktorer för lärare och för teknisk och administrativ personal, på Medarbetarwebben

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.