Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Brandfarlig och explosiv vara

Hantering av brandfarliga och explosiva varor inom Lunds universitet ska ske på ett säkert sätt och uppfylla tillämpliga lagkrav. Här kan du som chef läsa mer om hantering av brandfarlig och explosiv vara.

Hantering av brandfarlig och explosiv vara finns reglerat i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE. Hantering i större mängder kräver tillstånd från räddningstjänsten som utgör tillstånds- och tillsynsmyndighet.

I stort sätt all hantering av brandfarlig och explosiv vara inom Lunds universitets verksamhet kräver tillstånd från räddningstjänsten. Även om hanteringen inte är av sådan omfattning att det inte kräver tillstånd ska hanteringen ske på ett säkert sätt och uppfylla tillämpliga lagkrav.

För ytterligare information än det som är beskrivet på denna sida finns Brandskyddshandbok för brandfarlig och explosiv vara. Där finns sammanfattat vilka lagkrav som föreligger, vägledning för lagtolkningar, förslag på rutiner med mera.

Brandskyddshandbok för brandfarlig och explosiv vara (PDF 2,27 MB, nytt fönster)

Definition

Följande klassas som brandfarlig och explosiv vara och omfattas av LBE. Definitioner och gränsvärde för respektive ämneskategori finns i brandskyddshandboken.

 • Explosiva ämnen
 • Brandfarlig gas
 • Brandfarlig vätska
 • Brandreaktiv vara, som utgörs av dessa ämneskategorier:
  • Väteperoxid
  • Organiska peroxider
  • Ammoniumnitrat
  • Lågnitrerad nitrocellulosa
  • Brandfarlig biograffilm
  • Ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och –geler (ANE)

Tillståndshavare, föreståndare och samordningsansvarig för brandfarlig och explosiv vara

För att erhålla tillstånd för brandfarlig vara krävs att lagar, förordningar och föreskrifter inom området uppfylls. Det ska finnas tillståndshavare och föreståndare brandfarlig vara som säkerställer detta.

Tillståndshavaren ska utse föreståndare för brandfarlig vara och tillse att denna har befogenheter och möjligheter i övrigt för att kunna fullgöra sin uppgifter. Föreståndaren har till uppgift att se till att verksamheten bedrivs enligt aktsamhetskrav (6§ LBE) och övriga skyldigheter som följer av lagen. Mall för uppdragsbeskrivning finns som stöd:

Mall för uppdragsbeskrivning - Föreståndare brandfarlig vara (Word 89 kB, nytt fönster)

På ett arbetsställe som är gemensamt för flera verksamhetsutövare ska det finnas en samordningsansvarig med uppgift att samordna arbetet så att det bedrivs på ett säkert sätt. Mall för uppdragsbeskrivning finns som stöd:

Mall för uppdragsbeskrivning - Samordningsansvarig brandfarlig vara (Word 86 kB, nytt fönster)

Om det finns ett delat ansvar mellan föreståndare brandfarlig vara och ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet krävs samverkan och kommunikation mellan dessa funktioner för att säkerställa att brandsäkerheten är fullgod i lokalerna.

Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete

Riskutredning för brandfarlig och explosiv vara

Det finns två typer av utredningar som är centrala vid hantering av brandfarlig och explosiv vara. Dessa ligger till grund för tillståndsansökan och för hur hantering av ämnena ska ske. Dessa utredningar ska uppdateras vid förändringar i verksamheten.

1. Riskutredning

Enligt §7 LBE ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet se till att det finns tillfredställande utredning om risker och konsekvenser för olyckor och skador på liv, miljö eller egendom.

2. Klassningsplan (även kallat explosionsskyddsdokumentation) 

Verksamhet som hanterar brandfarlig eller explosiv vara, oavsett om den är tillståndspliktig eller inte, ska utreda risk för uppkomst av explosiv atmosfär, enligt SRVFS 2004:7. Detta ska redogöras i en klassningsplan med tillhörande klassningsritningar där riskområde för explosiv atmosfär redovisas.

Omfattningen av utredningarna ska spegla verksamhetens hantering. Oftast krävs extern konsulthjälp för att genomföra dessa analyser för att säkerställa att samtliga krav enligt lag, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och praxis uppfylls. Upphandlad brandkonsult för Lunds universitet kan avropas via Lupin (Skydd och säkerhet – Brandtekniska konsulttjänster).

Utbildning

Enligt LBE §8 ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ha den kompetens som behövs med hänsyn till verksamhetens omfattning och varornas egenskaper.

Föreståndare för brandfarlig vara

I Kompetensportalen finns möjlighet att anmäla sig till Lunds universitets utbildning för föreståndare brandfarlig vara. 

Brandfarlig vara – Föreståndarutbildning (nytt fönster)

I Kompetensportalen finns även ett kompetensprov som gör det möjligt för föreståndare att testa sin kompetens inom området.

Länk till Kompetensprov – Föreståndare brandfarlig vara (nytt fönster)  

Medarbetare

Föreståndaren ansvarar för att all berörd personal och studenter får den utbildning och den information de behöver för att kunna arbeta säkert med brandfarlig vara.

Rutiner och instruktioner

Föreståndaren ska säkerställa att det finns rutiner för arbete med brandfarlig och explosiv vara som tillgodoser en säker hantering. Dessa rutiner ska vara dokumenterade och kända. I brandskyddshandboken finns exempel på rutiner, anpassning och bedömningar i varje enskilt fall krävs för att säkerställa hanteringen.

Tillbud

Olyckor eller tillbud som inneburit risk för olycka ska rapporteras till tillsynsmyndigheten, dvs räddningstjänsten. Det är tillståndshavarens ansvar att detta sker, men uppgiften kan utföras av föreståndaren. Information om hur denna tillbudsrapportering ska ske finns på respektive räddningstjänst hemsida, mer information finns i brandskyddshandboken.

KLARA

I tillståndet för brandfarlig och explosiv vara finns det villkorat vilka mängder som får hanteras. I KLARA finns möjlighet att ta ut information om brandfarlig och explosiv vara för att säkerställa att mängderna inte överskrids.

Länk till Kemikaliesäkerhet – KLARA.

Kontroll och uppföljning

För att arbeta systematiskt med brandskyddsfrågorna kopplat till brandfarlig och explosiv vara krävs att det genomförs regelbundna egenkontroller, motsvarande de egenkontroller som görs i det systematiska brandskyddsarbetet. Dessa egenkontroller ska dokumenteras och brister ska följas upp.

Dokumentation av egenkontroller och uppföljning av dessa ska kunna redovisas för räddningstjänsten vid tillsyn. Som stöd finns mallar för egenkontroll och årlig uppföljning.

Mall – Brandskyddskontroll (Word 108 kB, nytt fönster)

Mall – Årlig uppföljning av brandfarlig och explosiv vara (Word 100 kB, nytt fönster)

Sidansvarig:

Kontakt

Oskar Jonsson
Brandskyddssamordnare
+46 46 222 30 87
oskar [dot] jonsson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se