Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Brandfarlig och explosiv vara

Hantering av brandfarliga och explosiva varor inom Lunds universitet ska ske på ett säkert sätt och uppfylla tillämpliga lagkrav. Här kan du som chef läsa mer om hantering av brandfarlig och explosiv vara.

Innehåll på sidan:


Hantering av brandfarlig och explosiv vara finns reglerat i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE. Hantering i större mängder kräver tillstånd från räddningstjänsten som utgör tillstånds- och tillsynsmyndighet. Viktigt att komma ihåg är dock att även om hanteringen är i mindre omfattning och inte kräver tillstånd ska hanteringen ske på ett säkert sätt och uppfylla tillämpliga lagkrav.

På denna sida finns inledande information till hantering av brandfarlig och explosiv vara. För mer detaljerad information finns Brandskyddshandbok för brandfarlig och explosiv vara. Där finns sammanfattat vilka lagkrav som föreligger, vägledning för lagtolkningar, förslag på rutiner med mera.

Brandskyddshandbok för brandfarlig och explosiv vara (PDF 1,3 MB, ny flik)

Definition

Följande klassas som brandfarlig och explosiv vara och omfattas av LBE. Definitioner och gränsvärde för respektive ämneskategori finns i Brandskyddshandboken.

 • Explosiva ämnen
 • Brandfarlig gas
 • Brandfarlig vätska
 • Brandreaktiv vara, som utgörs av dessa ämneskategorier:
  • Väteperoxid
  • Organiska peroxider
  • Ammoniumnitrat
  • Lågnitrerad nitrocellulosa
  • Brandfarlig biograffilm
  • Ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och –geler (ANE)

Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara

I stort sett all hantering av brandfarlig och explosiv vara inom Lunds universitets kräver tillstånd från räddningstjänsten. För nya verksamheter ska tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara finnas på plats innan hanteringen påbörjas. För befintliga verksamheter där brandfarlig och explosiv vara har hanterats tidigare ska nytt tillstånd sökas minst tre månader innan det befintliga tillståndet går ut. I arbetet med att ta fram ansökningshandlingar är det viktigt att i ett tidigt skede ta kontakt med upphandlad brandkonsult för upprättande av särskilda dokument. Brandkonsulten hjälper er sedan att ta fram exempelvis riskutredningar och bedömningar av explosiva atmosfärer.

Ansökningshandlingar finns att hämta på räddningstjänsten i den kommun där verksamheten bedrivs. Som stöd till er när ni ska ta fram ansökan för brandfarlig vara finns en vägledning nedan som kan hjälpa er i ert arbete. Vägledningen behandlar ansökan för hantering av brandfarlig vara. Om ni ska söka tillstånd för hantering av explosiv vara, kontakt brandskyddssamordnare på LU Byggnad.

Vägledning för ansökan om tillstånd för brandfarlig vara (PDF 497 kB, ny flik)

Tillståndshavare, föreståndare och samordningsansvarig för brandfarlig och explosiv vara

För att erhålla tillstånd för brandfarlig vara krävs att lagar, förordningar och föreskrifter inom området uppfylls. Det ska finnas tillståndshavare och föreståndare brandfarlig vara som säkerställer detta.

Tillståndshavaren ska utse föreståndare för brandfarlig vara och tillse att denna har befogenheter och möjligheter i övrigt för att kunna fullgöra sin uppgifter. Föreståndaren har till uppgift att se till att verksamheten bedrivs enligt aktsamhetskrav (6§ LBE) och övriga skyldigheter som följer av lagen. Mall för uppdragsbeskrivning finns som stöd:

Mall för uppdragsbeskrivning - Föreståndare brandfarlig vara (Word 89 kB, ny flik)

På ett arbetsställe som är gemensamt för flera verksamhetsutövare ska det finnas en samordningsansvarig med uppgift att samordna arbetet så att det bedrivs på ett säkert sätt. Mall för uppdragsbeskrivning finns som stöd:

Mall för uppdragsbeskrivning - Samordningsansvarig brandfarlig vara (Word 86 kB, ny flik)

Om det finns ett delat ansvar mellan föreståndare brandfarlig vara och ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet krävs samverkan och kommunikation mellan dessa funktioner för att säkerställa att brandsäkerheten är fullgod i lokalerna.

Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete

Riskutredning för brandfarlig och explosiv vara

Det finns två typer av utredningar som är centrala vid hantering av brandfarlig och explosiv vara. Dessa ligger till grund för tillståndsansökan och för hur hantering av ämnena ska ske. Dessa utredningar ska uppdateras vid förändringar i verksamheten.

1. Riskutredning

Enligt §7 LBE ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet se till att det finns tillfredställande utredning om risker och konsekvenser för olyckor och skador på liv, miljö eller egendom.

2. Explosionsskyddsdokumentation med klassningsplan 

Verksamhet som hanterar brandfarlig eller explosiv vara, oavsett om den är tillståndspliktig eller inte, ska utreda risk för uppkomst av explosiv atmosfär, enligt SRVFS 2004:7. Detta ska redogöras i en klassningsplan med tillhörande klassningsritningar där riskområde för explosiv atmosfär redovisas.

Omfattningen av utredningarna ska spegla verksamhetens hantering. Oftast krävs extern konsulthjälp för att genomföra dessa analyser för att säkerställa att samtliga krav enligt lag, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och praxis uppfylls. Upphandlad brandkonsult för Lunds universitet kan avropas via Lupin (Skydd och säkerhet – Brandtekniska konsulttjänster).

Utbildning

Enligt LBE §8 ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ha den kompetens som behövs med hänsyn till verksamhetens omfattning och varornas egenskaper.

Föreståndare för brandfarlig vara

I Kompetensportalen finns möjlighet att anmäla sig till Lunds universitets utbildning för föreståndare brandfarlig vara. 

Brandfarlig vara – Föreståndarutbildning (ny flik)

I Kompetensportalen finns även ett kompetensprov som gör det möjligt för föreståndare att testa sin kompetens inom området.

Länk till Kompetensprov – Föreståndare brandfarlig vara (ny flik)  

Medarbetare

Föreståndaren ansvarar för att all berörd personal och studenter får den utbildning och den information de behöver för att kunna arbeta säkert med brandfarlig vara.

Rutiner och instruktioner

Föreståndaren ska säkerställa att det finns rutiner för hantering av brandfarlig och explosiv vara som tillgodoser en säker hantering. Dessa rutiner ska vara dokumenterade och kända. I Brandskyddshandboken finns några exempel på rutiner men anpassning och bedömningar krävs i varje enskilt fall för att tillgodose en säker hantering.

Tillbud

Olyckor eller tillbud som inneburit risk för olycka ska rapporteras till tillsynsmyndigheten, det vill säga räddningstjänsten. Det är tillståndshavarens ansvar att detta sker, men uppgiften kan utföras av föreståndaren. Information om hur denna tillbudsrapportering ska ske finns på respektive räddningstjänst hemsida, mer information finns i Brandskyddshandboken.

KLARA

I tillståndet för brandfarlig och explosiv vara finns det villkorat vilka mängder som får hanteras. I KLARA finns möjlighet att ta ut information om brandfarlig och explosiv vara för att säkerställa att mängderna inte överskrids.

Länk till Kemikaliesäkerhet – KLARA.

Kontroll och uppföljning

För att arbeta systematiskt med brandskyddsfrågorna kopplat till brandfarlig och explosiv vara krävs att det genomförs regelbundna egenkontroller, motsvarande de egenkontroller som görs i det systematiska brandskyddsarbetet. Dessa egenkontroller ska dokumenteras och brister ska följas upp.

Dokumentation av egenkontroller och uppföljning av dessa ska kunna redovisas för räddningstjänsten vid tillsyn. Som stöd finns mallar för egenkontroll och årlig uppföljning.

Mall – Brandskyddskontroll (Word 110 kB, ny flik)

Mall – Årlig uppföljning av brandfarlig och explosiv vara (Word 100 kB, ny flik)

Kontakt

Tobias Ullmark
Brandskyddssamordnare
+46 46 222 30 87
tobias [dot] ullmark [at] bygg [dot] lu [dot] se

Isabel Hedvall
Brandskyddshandläggare
+46 46 222 37 48
isabel [dot] hedvall [at] bygg [dot] lu [dot] se