Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Brandfarlig och explosiv vara

Hantering av brandfarliga och explosiva varor inom Lunds universitet ska ske på ett säkert sätt och uppfylla tillämpliga lagkrav. Här kan du som chef läsa mer om hantering av brandfarlig och explosiv vara.

Innehåll på sidan:


Hantering av brandfarlig och explosiv vara finns reglerat i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE. Hantering i större mängder kräver tillstånd från räddningstjänsten som utgör tillstånds- och tillsynsmyndighet. Viktigt att komma ihåg är dock att även om hanteringen är i mindre omfattning och inte kräver tillstånd ska hanteringen ske på ett säkert sätt och uppfylla tillämpliga lagkrav.

På denna sida finns inledande information till hantering av brandfarlig och explosiv vara. 

Handbok för hantering av brandfarlig och explosiv vara

För mer detaljerad information finns Handbok för hantering av brandfarlig och explosiv vara. Där finns sammanfattat vilka lagkrav som föreligger, vägledning för lagtolkningar, förslag på rutiner med mera.

Handbok för hantering av brandfarlig och explosiv vara finns att ladda ner i rutan Relaterad information i högerspalten.

Definition av brandfarlig och explosiv vara

Följande klassas som brandfarlig och explosiv vara och omfattas av LBE. Definitioner och gränsvärde för respektive ämneskategori finns i Handbok för hantering av brandfarlig och explosiv vara.

 • Explosiva ämnen
 • Brandfarlig gas
 • Brandfarlig vätska
 • Brandreaktiv vara, som utgörs av dessa ämneskategorier:
  • Väteperoxid
  • Organiska peroxider
  • Ammoniumnitrat
  • Lågnitrerad nitrocellulosa
  • Brandfarlig biograffilm
  • Ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och –geler (ANE)

Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara

I stort sett all hantering av brandfarlig och explosiv vara inom Lunds universitets kräver tillstånd från räddningstjänsten. 

För nya verksamheter ska tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara finnas på plats innan hanteringen påbörjas. För befintliga verksamheter där brandfarlig och explosiv vara har hanterats tidigare ska nytt tillstånd sökas minst tre månader innan det befintliga tillståndet går ut. 

Ansökningshandlingar

I arbetet med att ta fram ansökningshandlingar är det viktigt att i ett tidigt skede ta kontakt med upphandlad brandkonsult för upprättande av särskilda dokument. Brandkonsulten hjälper er sedan att ta fram exempelvis riskutredningar och bedömningar av explosiva atmosfärer.

Ansökningshandlingar finns att hämta på räddningstjänsten i den kommun där verksamheten bedrivs. I Lund och Malmö är det Räddningstjänsten Syd, i Helsingborg är det Räddningstjänsten Skåne Nordväst och i Ljungbyhed är det Räddningstjänsten Söderåsen. 

Vägledning

Som stöd till er när ni ska ta fram ansökan för brandfarlig vara finns en vägledning nedan som kan hjälpa er i ert arbete. Vägledningen behandlar ansökan för hantering av brandfarlig vara. Om ni ska söka tillstånd för hantering av explosiv vara, kontakta brandskyddssamordnare på LU Byggnad.

Vägledningen finns att ladda ner i högerspalten på denna sida

Föreståndare och samordningsansvarig för brandfarlig och explosiv vara

För att erhålla tillstånd för brandfarlig vara krävs att lagar, förordningar och föreskrifter inom området uppfylls. Det ska finnas tillståndshavare och föreståndare brandfarlig vara som säkerställer detta.

Den som bedriver den tillståndspliktiga verksamheten är tillståndshavare och ska utse en eller flera föreståndare och tillse att de har befogenheter och möjligheter i övrigt för att kunna fullgöra sina uppgifter.

Föreståndare

Den som bedriver den tillståndspliktiga verksamheten ska utse en eller flera föreståndare och tillse att de har befogenheter och möjligheter i övrigt för att kunna fullgöra sina uppgifter. Föreståndaren har till uppgift att se till att verksamheten bedrivs enligt aktsamhetskrav (6§ LBE) och övriga skyldigheter som följer av lagen. 

Mall för uppdragsbeskrivning

Mall för uppdragsbeskrivning för föreståndare finns som stöd och kan laddas ner från sidan Blanketter och mallar.

Samordningsansvarig

På ett arbetsställe som är gemensamt för flera verksamhetsutövare ska det finnas en samordningsansvarig med uppgift att samordna arbetet så att det bedrivs på ett säkert sätt. 

Mall för uppdragsbeskrivning

Mall för uppdragsbeskrivning för samordningsansvarig finns som stöd och kan laddas ner från sidan Blanketter och mallar.

Om det finns ett delat ansvar mellan föreståndare brandfarlig vara och ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet krävs samverkan och kommunikation mellan dessa funktioner för att säkerställa att brandsäkerheten är fullgod i lokalerna.

Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete

Riskutredning för brandfarlig och explosiv vara

Det finns två typer av utredningar som är centrala vid hantering av brandfarlig och explosiv vara. Dessa ligger till grund för tillståndsansökan och för hur hantering av ämnena ska ske. Dessa utredningar ska uppdateras vid förändringar i verksamheten.

1. Riskutredning

Enligt §7 LBE ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet se till att det finns tillfredställande utredning om risker och konsekvenser för olyckor och skador på liv, miljö eller egendom.

2. Explosionsskyddsdokumentation med klassningsplan 

Verksamhet som hanterar brandfarlig eller explosiv vara, oavsett om den är tillståndspliktig eller inte, ska utreda risk för uppkomst av explosiv atmosfär, enligt SRVFS 2004:7. Detta ska redogöras i en klassningsplan med tillhörande klassningsritningar där riskområde för explosiv atmosfär redovisas.

Omfattningen av utredningarna ska spegla verksamhetens hantering. Oftast krävs extern konsulthjälp för att genomföra dessa analyser för att säkerställa att samtliga krav enligt lag, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och praxis uppfylls.

Upphandlad brandkonsult för Lunds universitet kan avropas via Lupin (Skydd och säkerhet – Brandtekniska konsulttjänster).

Riskbedömning vid laborationer

Hantering av brandfarlig vara inom forskning och laboratorieverksamhet är ofta föränderlig eftersom nya experimentuppställningar, metoder och utrustningar är nödvändiga för verksamheten. Krav om säker hantering samt riskutredning enligt 7§ LBE eller riskbedömning av explosiv atmosfär enligt SRVFS 2004:7 finns dock fortfarande kvar. Det är därför viktigt att i samband med nya eller justerade experimentuppställningar genomföra en riskbedömning som behandlar riskerna vid laborationen.

Mallar

Mallar, på svenska och engelska, att använda som stöd vid sådan riskbedömning finns att ladda ner på sidan Blanketter och mallar.

Utbildning

Enligt LBE §8 ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ha den kompetens som behövs med hänsyn till verksamhetens omfattning och varornas egenskaper.

Föreståndare för brandfarlig vara

I Kompetensportalen finns möjlighet att anmäla sig till Lunds universitets utbildning för föreståndare brandfarlig vara. 

Brandfarlig vara – Föreståndarutbildning

I Kompetensportalen finns även ett kompetensprov som gör det möjligt för föreståndare att testa sin kompetens inom området.

Kompetensprov – Föreståndare brandfarlig vara  

Medarbetare

Föreståndaren ansvarar för att all berörd personal och studenter får den utbildning och den information de behöver för att kunna arbeta säkert med brandfarlig vara.

Rutiner och instruktioner

Föreståndaren ska säkerställa att det finns rutiner för hantering av brandfarlig och explosiv vara som tillgodoser en säker hantering. Dessa rutiner ska vara dokumenterade och kända. I Handbok för hantering av brandfarlig och explosiv vara finns några exempel på rutiner men anpassning och bedömningar krävs i varje enskilt fall för att tillgodose en säker hantering.

Tillbud och olycka

Vid tillbud eller olycka som involverar brandfarlig och explosiv vara ska händelsen rapporteras till olika instanser. Det är tillståndshavarens ansvar att rapportering sker men föreståndare för brandfarlig vara kan utföra uppgiften.

Tillbudet eller olyckan ska i första hand rapporteras som tillbud eller arbetsskada enligt Lunds universitets rutin för tillbud och arbetsskador inom arbetsmiljön. Blankett för anmälan samt instruktion för anmälan inom universitetet finns att hitta på sidan ”Tillbud och arbetsskada”. 

Gå till sidan Tillbud och arbetsskada

Eftersom tillbudet eller olyckan involverat brandfarlig och explosiv vara gäller också bestämmelser enligt Förordningen om brandfarliga och explosiva varor. Olyckor och tillbud som kunnat leda till olyckor ska rapporteras till berörd räddningstjänst inom verksamhetsområdet. Blankett för rapport till berörd räddningstjänst finns på den aktuella räddningstjänstens hemsida.

Det är viktigt att rapporteringen sker skyndsamt och samordnat för att information om händelsen inte ska gå förlorade. Kom ihåg att handlingarna ska diarieföras. Samordning sker mellan arbetsmiljöansvarig, tillståndshavare, föreståndare för brandfarlig vara eller andra berörda parter så att anmälan skickas till rätt instanser.

Kontakta den centrala brandskyddsfunktionen vid LU Byggnad eller Företagshälsovården för dialog vid behov.

KLARA

I tillståndet för brandfarlig och explosiv vara finns det villkorat vilka mängder som får hanteras. I KLARA finns möjlighet att ta ut information om brandfarlig och explosiv vara för att säkerställa att mängderna inte överskrids.

Länk till Kemikaliesäkerhet – KLARA.

Kontroll och uppföljning

För att arbeta systematiskt med brandskyddsfrågorna kopplat till brandfarlig och explosiv vara krävs att det genomförs regelbundna egenkontroller, motsvarande de egenkontroller som görs i det systematiska brandskyddsarbetet. Dessa egenkontroller ska dokumenteras och brister ska följas upp.

Dokumentation av egenkontroller och uppföljning av dessa ska kunna redovisas för räddningstjänsten vid tillsyn. 

Mallar

Som stöd finns mallar för egenkontroll och årlig uppföljning att ladda ner på sidan Blanketter och mallar.

Kontakt

Martin Åberg
Brandskyddssamordnare
+46 46 222 70 54
martin [dot] aberg [at] bygg [dot] lu [dot] se (martin[dot]aberg[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Isabel Hedvall
Brandskyddshandläggare
+46 46 222 37 48
isabel [dot] hedvall [at] bygg [dot] lu [dot] se (isabel[dot]hedvall[at]bygg[dot]lu[dot]se)