Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Företrädesrätt till återanställning

En anställd som uppfyller villkoren för företräde till återanställning ska ses som sökande till lediga anställningar. Du som chef ska ta hänsyn till dem som har anmält anspråk på företrädesrätt inför en eventuell rekrytering. Här får du veta mer om hur detta går till.

Innehåll på sidan:


När en anställd har anmält anspråk på företrädesrätt och övriga villkor enligt nedan är uppfyllda ska du som chef ta hänsyn till detta när det finns en ledig anställning som omfattas av den anställdes anspråk.

Särskilda villkor gäller för deltidsanställda och säsongsanställda.  

Villkor för företrädesrätt till återanställning

En anställd som har sagts upp på grund av arbetsbrist eller haft en tidsbegränsad anställning enligt 5 § LAS som upphört har under vissa förutsättningar företrädesrätt till återanställning. 

Förutsättningar för få företrädesrätt till återanställning är

 • uppnådd anställningstid inom myndigheten (Lunds universitet) enligt nedan
 • att den anställde begär att få bli återanställd (anspråk om företrädesrätt) samt
 • att har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. 

Kvalifikationstid

Allmän företrädesrätt

Sammanlagt mer än 12 månaders anställning de senaste tre åren.

Vid anställning enligt 5.1 § LAS (SÄVA)

Sammanlagt mer än 9 månaders SÄVA-anställning de senaste tre åren, för rätten till ny SÄVA-anställning.

Vid anställning enligt 5.3 § LAS (säsongsarbete)

Sammanlagt mer än sex månaders säsongsanställning de senaste två åren, för rätten till ny säsongsanställning . 

Observera att även anställningstid under tjänstledighet ska tillgodoräknas samt aktuella övergångsregler enligt nedan. 

Övergångsregler 

Den som anställts enligt 5.1 § LAS (ALVA) innan lagändringen och där anställning pågår efter den 1 oktober 2022 har företrädesrätt enligt följande:

 • Då anställningen pågått i mer än 12 månader ska företrädesrätten hanteras enligt tidigare – det vill säga företrädesrätt till samtliga anställningsformer.
 • Då anställningen varat i mindre än 12 månader men sammantaget mer än 9 månader (med beräkning från och med 1 oktober) har den anställda företrädesrätt till en ny SÄVA.

Anmälan

Anmälan görs via Varbi och kan göras när som helst under tiden då återanställningsrätten gäller.

För mer information kring anmälan, se information på Medarbetarwebben:

Förmåner | Medarbetarwebben (lu.se)

Ta gärna del av kortfattad information om de viktigaste ändringarna i LAS år 2022, i högerspalten.

Vid uppnådd kvalifikationstid 

Om kvalifikationstid för företrädesrätt är uppnådd ska information gällande anmälan om anspråk på företrädesrätt till återanställning lämnas till den anställde tillsammans med beskedet om att den tidsbegränsade anställningen upphör eller i samband med att en anställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Ladda ner informationsmaterial gällande anmälan om anspråk på företrädesrätt till återanställning, på sidan Blanketter och mallar

Läs mer om att avsluta tidsbegränsad anställning 

Företrädesrätt till ledig anställning gäller från den tidpunkt uppsägning sker respektive då besked enligt 15 § 1 st LAS lämnas till tidsbegränsat anställd och nio månader efter den dag då anställningen upphörde. 

Allmänt om företrädesrätt till återanställning

 • Omplaceringsskyldighet på grund av arbetsbrist eller personliga skäl (7 § 2 st LAS) gäller före samtliga företrädesrätter.
 • Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad för deltidsanställda gäller före en tidigare anställds eller en uppsagd anställds företrädesrätt till återanställning.
 • Den som avvisar ett skäligt erbjudande om återanställning hos myndigheten förlorar sin företrädesrätt.

Återanställningsrätten inom staten 

Vid nyanställningar på det statliga området har återanställningsrätten inte samma tvingande karaktär som på den övriga arbetsmarknaden. Detta beror på att reglerna i regeringsformen (12 kap 5 §) gäller framför återanställningsrätten. I regeringsformen anges att vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. 

Den företrädesberättigade anställda får därmed i första hand konkurrera med sina meriter till den statliga nyanställningen. En statlig arbetsgivare kan alltså utlysa en ledig anställning trots att företrädesberättigade personer finns för att på så sätt försöka få den sakligt sett bäst lämpade för anställningen. Företrädesrätten innebär i ett sådant fall endast att den företrädesberättigade är automatiskt medsökande, det vill säga även utan egen ansökan.

En myndighet kan å andra sidan anställa en person med företrädesrätt utan att utlysa den lediga anställningen eftersom företrädesrätt anses vara ett särskilt skäl att inte utlysa enligt 6§ anställningsförordningen (AF). Här kan det föreligga en förhandlingsskyldighet. Oavsett om man väljer att utlysa eller inte ska det alltid finnas en kravprofil upprättad för den lediga anställningen.

Handläggning av företrädesrätt vid rekrytering

En lista över de som anmält anspråk på företrädesrätt finns i rekryteringssystemet och uppdateras varje vecka. Varje verksamhet som beslutar om anställning ansvarar för att beakta de som åberopat företrädesrätt på listan och som har tillräckliga kvalifikationer för aktuell ledig anställning. 

Logga in i rekryteringssystemet Varbi (varbi.com)

I anmälan om anspråk på företrädesrätt till återanställning kan en anställd begränsa sin anmälan exempelvis till en viss fakultet. Om en anmälan är begränsad ska den anställda ses som sökande endast till de anställningar som omfattas av anmälan. Denna begränsning framgår av företrädesrättslistan.

Företrädesrätt till ledig anställning gäller från den tidpunkt uppsägning sker respektive då besked enligt 15 § 1 st LAS lämnas till tidsbegränsat anställd och nio månader efter den dag då anställningen upphörde.

Om en myndighet informerar om en ledig anställning innan nio månader har gått, har den anställda återanställningsrätt till den anställningen även om beslut om anställningen meddelas efter niomånaderstidens utgång.

Du som chef ska alltså beakta om det finns någon företrädesberättigad person både inför utlysning av ledig anställning och innan beslut om anställning fattas. I yttrandet som skrivs inför beslut om anställning ska anges att företrädesrätten har beaktats.

För att hålla företrädeslistan uppdaterad är det viktigt att

 • den som återanställer någon på listan meddelar detta till sektionen HR så att den anställda plockas bort från listan,
 • den som inte vill vara kvar på listan kontaktar själv sektionen HR via detta formulär och meddelar att hen vill ta bort sin anmälan.
 • den som tackar nej till ett skäligt erbjudande om återanställning ska tas bort från företrädeslistan. Detta kan dock endast göras om personen fått information om att företrädesrätten förfaller om de tackar nej.

Både informationen och svaret ska vara skriftligt och det ska finnas skälig tid för den företrädesberättigade att svara.

Underlaget skickas till sektionen HR som sedan tar bort vederbörande från listan.

Kontakta sektionen HR via sektionens ärendehanteringssystem

Förhandlingsskyldighet vid företrädesrätt 

Det är viktigt att du som chef tänker på att det finns en förhandlingsskyldighet med samtliga fackliga organisationer, enligt 32 § LAS, om annan än företrädesberättigad anställs eller om fråga uppkommer om vem av flera företrädesberättigade som ska få återanställning. I sådant fall ska du använda dig av ett snabbprotokoll och bifoga utlysning och yttrandet för aktuell anställning. 

Ladda ner rutinbeskrivning och mallar för snabbprotokoll på sidan för Blanketter och mallar.

Om det finns flera företrädesberättigade till samma anställning kan det bli aktuellt att fastställa en turordningskrets. 

Vid tvist vid påstått brott mot återanställningsreglerna sker prövning i förvaltningsrättslig ordning genom överklagande av beslut om anställning.

Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad för deltidsanställda

En deltidsanställd kan enligt 25a§ LAS ha rätt till högre sysselsättningsgrad.

Som förutsättning för denna företrädesrätt gäller att

 • arbetsgivarens behov av ytterligare arbetskraft tillgodoses genom att den anställde får högre sysselsättningsgrad,
 • den deltidsanställda har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna,
 • den deltidsanställda har anmält önskemål om högre sysselsättningsgrad.

Anställda ansöker om företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad via rekryteringssystemet Varbi.

Information till anställda: Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad (Medarbetarwebben)

Det är viktigt att tänka på att det för deltidsanställda som önskar högre sysselsättningsgrad inte finns en bortre gräns för hur länge företrädesrätten gäller.

Däremot gäller företrädesrätten endast under anställningsperioden för deltidsanställda med tidsbegränsad anställning. Även här kan det föreligga förhandlingsskyldighet  enligt 32 § LAS.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.