Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillbud och arbetsskada

Vid ohälsa eller olycka i arbetet eller situationer som skulle ha kunnat leda till ohälsa eller olycka för medarbetare ska du som chef hantera dessa händelser. IA-systemet stöttar dig i arbetet med att utreda och hantera händelser som rapporteras.

Alla verksamheter vid Lunds universitet använder nu IA-systemet för att rapportera tillbud och arbetsskador.

Svar på vanliga frågor om IA-systemet

Innehåll på sidan:


Om IA-systemet och att rapportera händelser

IA-systemet är ett verktyg som stöttar dig som chef i ditt arbete med att utreda och hantera händelser som rapporteras, till exempel tillbud och arbetsskador. 

När en anställd rapporterar en händelse får du som chef en avisering om det via systemet. Skyddsombudet i din verksamhet får också en avisering. 

Du som är arbetsmiljöansvarig ska samverka med ditt skyddsombud och kan ta stöd av din fakultet/motsvarandes arbetsmiljösamordnare. I högerspalten ligger en länk till en utbildning för dig som vill veta mer om att rapportera och hantera händelser i IA-systemet.

Läs mer om IA-systemet (iasystemet.se)

Logga in i IA-systemet

Det är viktigt att rapportera händelser för att

 • undanröja risker som skulle kunna leda till arbetsskador eller tillbud
 • undanröja orsaken om något har hänt så att inte liknande händelser inträffar igen
 • se till att den skadade får rätt till ersättning vid olycksfall, färdolycksfall eller arbetssjukdom
 • få bra underlag för redovisning och statistik.

Studenter

Studenter använder andra rapporteringsvägar än anställda.

Läs mer om olycksfall och tillbud gällande studenter (lu.se)

Tillbud

Ett tillbud är en oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Att rapportera tillbud är en viktig del i arbetsmiljöarbetet för att identifiera risker i verksamheten. Med rapporterna som underlag kan förebyggande åtgärder vidtas både lokalt och universitetsövergripande. Det är därför viktigt att du som chef uppmuntrar dina anställda att rapportera, utreder behov av åtgärder och återkopplar till dina anställda.

En anställd rapporterar själv det som har inträffat genom att logga in i IA-systemet med sin Lucat-ID. En avisering skickas till dig som chef och till skyddsombudet.

Riskobservation

En riskobservation är en risk eller en brist som skulle kunna leda till tillbud, ohälsa eller olycka. Det kan exempelvis vara en blockerad utrymningsväg, en felaktigt placerad kemikalie eller en otydlig instruktion. Det kan också vara relaterat till återkommande stress och/eller en upplevd hög arbetsbelastning.

En anställd rapporterar själv observationen genom att logga in i IA-systemet med sin Lucat-ID. En avisering skickas till dig som chef och till skyddsombudet.

Arbetsskada

Du som är chef med personalansvar har enligt Socialförsäkringsbalken en skyldighet att anmäla arbetsskador som drabbat anställda till Försäkringskassan. Anmälan görs i samråd mellan chef, den anställda och skyddsombudet. Anmälan till Försäkringskassan görs i IA-systemet, vilket du kan läsa mer om i utbildningen som länkas i högerspalten.

Arbetsskadeanmälan ska göras vid

 • arbetsolycka
 • arbetssjukdom som beror på till exempel psykiskt påfrestande arbetsförhållanden, förslitnings- eller överbelastningsskada, bullerskada eller exponering för farligt ämne som lett till exempelvis eksem eller allergi
 • färdolycksfall (olycka som sker vid resa till och från arbetsplatsen).

En anställd rapporterar själv det som har inträffat genom att logga in i IA-systemet med sin Lucat-ID. En avisering skickas till dig som chef och till skyddsombudet.

Uppmana också den anställda att begära ersättning från AFA försäkring.

Läs mer om arbetsskadeförsäkringar på Medarbetarwebben.

Allvarlig olycka eller allvarligt tillbud

Enligt Arbetsmiljölagen ska händelser som lett till

 • dödsfall
 • allvarlig personskada
 • skador som drabbat flera anställda samtidigt
 • tillbud som kunde ha lett till allvarlig personskada

anmälas till Arbetsmiljöverket. Anmälan ska göras inom 24 timmar.

Exempel på allvarliga olyckor är

 • fraktur på ett ben i kroppen
 • stor skada på nerver, muskler eller senor
 • skada på sinnesorgan, till exempel syn eller hörsel
 • andra och tredje gradens brännskador
 • händelser som drabbat någon psykiskt, till exempel chocktillstånd vid hot om våld eller vid trafikolycka.

Exempel på allvarliga tillbud är

 • svårare fall av mobbning, kränkningar och trakasserier
 • om någon under en längre tid varit utsatt för skadlig stress och reagerat starkt på det
 • hot om våld mot person
 • om någon fallit från några meters höjd utan att skada sig
 • hängande last eller annat som rasat ner i närheten av någon eller där någon kunde ha befunnit sig
 • stick- eller skärskada av en kanyl eller liknande där det är känt eller starkt misstänkt att patientens eller den andra personens blod är smittat
 • rök-, gas- eller kemikalieutsläpp utan att någon arbetstagare skadats
 • explosion i en lokal där det vid tillfället inte fanns några personer.

Anmäl allvarliga händelser till Arbetsmiljöverket

Gör så här för att rapportera allvarliga händelser till Arbetsmiljöverket:

 1. Rapportera händelsen på www.anmalarbetsskada.se (länk finns även i IA-systemet).
 2. Spara det pdf-kvitto som genereras och ladda upp det som bilaga i ärendet i IA-systemet.
 3. Under fliken ”Anmälningar” i IA-systemet, välj sedan ”Arbetsmiljöverket” och markera i kryssrutan.

Konsultera gärna din lokala arbetsmiljösamordnare eller arbetsmiljöingenjör på Företagshälsovården om du är osäker på om händelsen definieras som allvarlig eller ej.

Roller i IA-systemet

Olika roller (till exempel rapportör, chef och skyddsombud) har olika behörigheter i IA-systemet. Du behöver söka behörighet via Lucat för alla roller utom rapportör. Kontakta arbetsmiljösamordnaren på din fakultet/motsvarande om du är osäker på vilken roll du ska söka behörighet för eller om du behöver information om hur du ansöker.

Säkerhetsrelaterade och strålningsrelaterade incidenter

Säkerhetsincidenter som exempelvis skadegörelse, inbrott och stöld ska anmälas i systemet KeyConcept.

Läs mer om vad du ska göra om något händer (Medarbetarwebben)

Alla avvikelser som är strålningsrelaterade ska anmälas i systemet KeyConcept.

Läs mer om strålning

Dokumentation/diarieföring

IA-systemet fungerar som ett diariesystem för de händelser som rapporteras. All dokumentation som hör till ett ärende ska förvaras i IA-systemet och behöver inte registreras någon annanstans.

Utredning, åtgärder och uppföljning

Utredning av arbetsskador och tillbud ska utföras av dig som chef tillsammans med den drabbade och skyddsombud för att undersöka varför det hände och vad som kan göras för att något liknande inte ska hända igen. Det är viktigt att försöka komma fram till grundorsakerna till händelsen och utifrån det besluta om förebyggande åtgärder. De aktiviteter som inte kan åtgärdas omedelbart ska föras in i en handlingsplan och ska följas upp av dig som chef.

Mall för riskbedömning och handlingsplan finns i högerspalten här på sidan.

Arbetsskadeförsäkringar

Som anställd är du försäkrad genom AFA-försäkring och som student genom Kammarkollegiets personskadeförsäkring. Du kan även vara berättigad ersättning från Försäkringskassan. Den anställde/studenten ansöker själv om ersättning i samband med arbetsskada.

Kontakt

Anne Link
Sektionschef Företagshälsovården
+46 46 222 32 88
anne [dot] link [at] fhv [dot] lu [dot] se

Johan Ohlin
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 70 26
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se (johan[dot]ohlin[at]fhv[dot]lu[dot]se)

Webbutbildning om IA-systemet

Afa Försäkrings snabbkurs om att rapportera och hantera händelser i IA-systemet. Det går att skifta mellan olika delar av utbildningen som i sin helhet är cirka 25 minuter lång. 

Gå till utbildningen (imagineab.se)


Online-kurs

Att rapportera tillbud och arbetsskador i IA-systemet (Kompetensportalen)

Hot och våld

Checklista för chefer


Filmad föreläsning om hat, hot och våld

Grundläggande utbildning gällande rutiner för hat, hot och våld. 

Målgrupper: anställda, chefer, HR, arbetsmiljösamordnare och skyddsombud på LU.

Föreläsningen är cirka 20 minuter lång och finns även textad på engelska. 

Logga in i Kompetensportalen för att ta del av utbildningen.