Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tillbud och arbetsskada

Vid ohälsa eller olycka i arbetet eller situationer som skulle ha kunnat leda till ohälsa eller olycka för medarbetare eller studenter ska du som chef hantera dessa händelser. Detta ska ske i samverkan med skyddsombud.

Tillbud

Tillbud är en oönskad händelse eller situation som skulle kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Tillbudsrapportering är en viktig del i arbetsmiljöarbetet för att identifiera risker i verksamheten. Med rapporterna som underlag kan förebyggande åtgärder vidtas både lokalt och universitetsövergripande. Det är därför viktigt att du som chef uppmuntrar rapportering från dina medarbetare, utreder behov av åtgärder och återkopplar till dina medarbetare.

Kopiera ifylld tillbudsblankett och distribuera till närmsta chef, prefekt, skyddsombud och lokal arbetsmiljösamordnare. Kopia sparas av chef med personalansvar.

Anmälan i original skickas till: Registrator, hämtställe 62, Box 117, 221 00 Lund

Arbetsskador

Du som är chef med personalansvar har en skyldighet att anmäla arbetsskador som drabbat medarbetare och/eller studenter som har kommit till din kännedom. Anmälan görs i samråd med den drabbade och skyddsombudet.

Arbetsskadeanmälan ska göras vid:

 • arbetsolycka
 • arbetssjukdom som beror på till exempel psykiskt påfrestande arbetsförhållanden (stress, mobbing, kränkningar), förslitnings- eller överbelastningsskada, bullerskada eller exponering för farligt ämne som lett till till exempel eksem eller allergi
 • färdolycksfall (olycka som sker vid resa till och från arbetsplatsen)

Anmäl arbetsskada på www.anmalarbetsskada.se

Underskriven kopia på PDF-kvittot skickas till: Registrator, Hämtställes 62, Box 117, 221 00 Lund

Ta kopia till den skadade, skyddsombudet, arbetsmiljösamordnaren och prefekt. Kopia sparas av chef med personalansvar för den skadade.

Uppmana den skadade att begära ersättning från AFA försäkring, för student gäller Kammarkollegiets personskadeförsäkring. Skicka ifylld blankett till Registrator

Här hittar du instruktion om hur du som chef ska anmäla tillbud och arbetsskador (PDF 122 kB, nytt fönster)

Allvarlig olycka eller tillbud

Enligt Arbetsmiljölagen ska händelser som lett till dödsfall, allvarlig personskada samt skador som drabbat flera arbetstagare samtidigt eller tillbud som kunde ha lett till allvarlig personskada anmälas till Arbetsmiljöverket. Anmälan ska göras inom 24 timmar.

Exempel på allvarliga olyckor är:

 • fraktur på ett ben i kroppen
 • stor skada på nerver, muskler eller senor
 • skada på sinnesorgan, till exempel syn eller hörsel
 • andra och tredje gradens brännskador
 • händelser som drabbat någon psykiskt till exempel chocktillstånd vid hot om våld eller vid trafikolycka

Exempel på allvarliga tillbud är:

 • svårare fall av mobbning, kränkningar och trakasserier
 • om någon under en längre tid varit utsatt för skadlig stress och reagerat starkt på det
 • hot om våld mot person
 • någon fallit från några meters höjd utan att skada sig
 • hängande last eller något annat rasat ner i närheten av någon eller där någon skulle kunna ha befunnit sig
 • någon fick en stick- eller skärskada av en kanyl eller liknande, där det är känt eller starkt misstänkt att patientens eller den andra personens blod är smittat
 • det skett ett rök-, gas- eller kemikalieutsläpp utan att någon arbetstagare skadats
 • det skett en explosion i en lokal där det vid tillfället inte fanns några personer

Anmälan görs på www.anmalarbetsskada.se (nytt fönster) (välj alternativen 'Allvarlig olycka' eller 'Allvarligt tillbud utan personskada')

I övrigt följs instruktionen för arbetsskador (se ovan).

Konsultera gärna din lokala arbetsmiljösamordnare eller en arbetsmiljöingenjör på Företagshälsovården om du är osäker på om händelsen definieras som allvarlig eller ej.

Utredning, åtgärder och uppföljning

Utredning av arbetsskador och tillbud ska utföras av dig som chef tillsammans med den drabbade och skyddsombud för att undersöka varför det hände och vad som kan göras för att något liknande inte ska hända igen. Det är viktigt att försöka komma fram till grundorsakerna till händelsen och utifrån det besluta om förebyggande åtgärder. De aktiviteter som inte kan åtgärdas omedelbart ska föras in i en handlingsplan och ska följas upp av dig som chef.

Länk till mall för riskbedömning och handlingsplan (PDF 65 kB, nytt fönster)

Arbetsskadeförsäkringar

Som anställd är du försäkrad genom AFA-försäkring och som student genom Kammarkollegiets personskadeförsäkring. Du kan även vara berättigad ersättning från Försäkringskassan. Den anställde/studenten ansöker själv om ersättning i samband med arbetsskada.

Här hittar du som chef den information som ges till medarbetare angående arbetsskadeförsäkringar (nytt fönster)

Här hittar du som chef den information som ges till studenter angående arbetsskadeförsäkringar (nytt fönster)

Sidansvarig:

Kontakt

Johan Ohlin
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 70 26
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se

Robert Howe
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 01 80
robert [dot] howe [at] fhv [dot] lu [dot] se

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se