Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillbud och arbetsskada

Vid ohälsa eller olycka i arbetet eller situationer som skulle ha kunnat leda till ohälsa eller olycka för medarbetare eller studenter ska du som chef hantera dessa händelser. Detta ska ske i samverkan med skyddsombud.

Nytt system för att rapportera händelser

Senast vid halvårsskiftet 2023 ska alla verksamheter vid Lunds universitet använda IA-systemet för att rapportera tillbud och arbetsskador. Under implementeringsfasen får du reda på om du ska rapportera den händelse som inträffat i IA-systemet eller på annat sätt här.

Följande verksamheter rapporterar i IA-systemet enligt instruktioner på sidan om IA-systemet:

 • Gemensam förvaltning, Juridiska fakulteten, Konstnärliga fakulteten, MAX IV, Medicinska fakulteten, Universitetsbiblioteket, USV/LUKOM.

Övriga verksamheter rapporterar enligt instruktioner på den här sidan.

Innehåll på sidan


Tillbud

Tillbud är en oönskad händelse eller situation som skulle kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Tillbudsrapportering är en viktig del i arbetsmiljöarbetet för att identifiera risker i verksamheten. Med rapporterna som underlag kan förebyggande åtgärder vidtas både lokalt och universitetsövergripande. Det är därför viktigt att du som chef uppmuntrar rapportering från dina medarbetare, utreder behov av åtgärder och återkopplar till dina medarbetare.

Kopiera ifylld tillbudsblankett och distribuera till närmsta chef, prefekt, skyddsombud och lokal arbetsmiljösamordnare. Kopia sparas av chef med personalansvar.

Anmälan i original skickas till: Registrator, hämtställe 62, Box 117, 221 00 Lund

Registraturen diarieför ärendet.

Arbetsskador

Du som är chef med personalansvar har en skyldighet att anmäla arbetsskador som drabbat medarbetare och/eller studenter som har kommit till din kännedom. Anmälan görs i samråd med den drabbade och skyddsombudet.

Arbetsskadeanmälan ska göras vid:

 • arbetsolycka
 • arbetssjukdom som beror på till exempel psykiskt påfrestande arbetsförhållanden, förslitnings- eller överbelastningsskada, bullerskada eller exponering för farligt ämne som lett till till exempel eksem eller allergi
 • färdolycksfall (olycka som sker vid resa till och från arbetsplatsen)

Anmälan

Anmäl arbetsskada på www.anmalarbetsskada.se

Det PDF-kvitto som genereras av anmälan skrivs under och skickas till: Registrator, Hämtställes 62, Box 117, 221 00 Lund

Registraturen diarieför ärendet.

Ta kopia till den skadade, skyddsombudet, arbetsmiljösamordnaren och prefekt. Kopia sparas av chef med personalansvar för den skadade.

Uppmana den skadade att begära ersättning från AFA försäkring, för student gäller Kammarkollegiets personskadeförsäkring. Skicka ifylld blankett till Registrator.

Allvarlig olycka eller tillbud

Enligt Arbetsmiljölagen ska händelser som lett till dödsfall, allvarlig personskada samt skador som drabbat flera arbetstagare samtidigt eller tillbud som kunde ha lett till allvarlig personskada anmälas till Arbetsmiljöverket. Anmälan ska göras inom 24 timmar.

Exempel på allvarliga olyckor är:

 • fraktur på ett ben i kroppen
 • stor skada på nerver, muskler eller senor
 • skada på sinnesorgan, till exempel syn eller hörsel
 • andra och tredje gradens brännskador
 • händelser som drabbat någon psykiskt till exempel chocktillstånd vid hot om våld eller vid trafikolycka

Exempel på allvarliga tillbud är:

 • svårare fall av mobbning, kränkningar och trakasserier
 • om någon under en längre tid varit utsatt för skadlig stress och reagerat starkt på det
 • hot om våld mot person
 • någon fallit från några meters höjd utan att skada sig
 • hängande last eller något annat rasat ner i närheten av någon eller där någon skulle kunna ha befunnit sig
 • någon fick en stick- eller skärskada av en kanyl eller liknande, där det är känt eller starkt misstänkt att patientens eller den andra personens blod är smittat
 • det skett ett rök-, gas- eller kemikalieutsläpp utan att någon arbetstagare skadats
 • det skett en explosion i en lokal där det vid tillfället inte fanns några personer

Anmälan

Anmälan görs på www.anmalarbetsskada.se 

Välj alternativen 'Allvarlig olycka' eller 'Allvarligt tillbud utan personskada'.

I övrigt följs instruktionen för arbetsskador (se ovan).

Konsultera gärna din lokala arbetsmiljösamordnare eller en arbetsmiljöingenjör på Företagshälsovården om du är osäker på om händelsen definieras som allvarlig eller ej.

Utredning, åtgärder och uppföljning

Utredning av arbetsskador och tillbud ska utföras av dig som chef tillsammans med den drabbade och skyddsombud för att undersöka varför det hände och vad som kan göras för att något liknande inte ska hända igen. Det är viktigt att försöka komma fram till grundorsakerna till händelsen och utifrån det besluta om förebyggande åtgärder. De aktiviteter som inte kan åtgärdas omedelbart ska föras in i en handlingsplan och ska följas upp av dig som chef.

Mall för riskbedömning och handlingsplan finns i högerspalten här på sidan.

Arbetsskadeförsäkringar

Som anställd är du försäkrad genom AFA-försäkring och som student genom Kammarkollegiets personskadeförsäkring. Du kan även vara berättigad ersättning från Försäkringskassan. Den anställde/studenten ansöker själv om ersättning i samband med arbetsskada.

Kontakt

Anne Link
Sektionschef Företagshälsovården
+46 46 222 32 88
anne [dot] link [at] fhv [dot] lu [dot] se

Johan Ohlin
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 70 26
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se

Robert Howe
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 01 80
robert [dot] howe [at] fhv [dot] lu [dot] se

Hot och våld

Checklista för chefer


Filmad föreläsning om hat, hot och våld

Grundläggande utbildning gällande rutiner för hat, hot och våld. 

Målgrupper: anställda, chefer, HR, arbetsmiljösamordnare och skyddsombud på LU.

Föreläsningen är 25 minuter lång och erbjuds även på engelska. 

Logga in i Kompetensportalen för att ta del av utbildningen.

Information från Folkhälsomyndigheten

Information om hur arbetsgivare kan underlätta för anställda att följa allmänna råd och minska risken för spridning av Covid-19. 

Information för arbetsgivare (Folkhälsomyndigheten)