Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillstånd, anmälan och dispens

Här kan du som chef läsa mer om tillstånd, anmälan och dispens för hantering av vissa ämnen.

Innehåll på sidan:


Inom Lunds universitet finns det ibland behov av att hantera tillståndspliktiga eller förbjudna ämnen. Beroende på vilket ämne som behöver hanteras finns det möjlighet att söka tillstånd eller dispens.

Tillstånd söks av enskilda forskargrupper och den kemiska produkten får endast användas till det ändamål och inom den hantering som tillståndet omfattar. Varje enskilt tillstånd är tidsbegränsat och det måste finnas en rutin inom verksamheten för att säkerställa att tillståndet förnyas i tid. Hantering av tillståndspliktiga kemiska produkter utan tillstånd/dispens kan leda till sanktionsavgifter för verksamheten.

Tillstånd eller dispens ska sökas för bland annat A- och B-ämnen, narkotikaprekursorer, hälsofarliga varor och kvicksilver.

Kemiska ämnen tillhörande grupp A och B

Kemiska ämnen tillhörande grupp A och B är klassade som mycket cancerframkallande, sensibiliserande, allergiframkallande och/eller reproduktionsstörande, och får endast hanteras efter godkänt tillstånd från Arbetsmiljöverket. Innehav av A- eller B-ämnen utan tillstånd ger sanktionsavgift på 400 000 kr respektive 150 000 kr.  

Grupp A

Samtliga ämnen i grupp A är klassificerade som cancerframkallande och får, efter tillstånd från Arbetsmiljöverket, endast hanteras undantagsvis. Ett undantag kan exempelvis vara forskning om cancerframkallande ämne. Observera att även produkter innehållande föroreningar (≥ 0,1 viktsprocent) av ett A-ämne är tillståndspliktiga.

Grupp B

Ämnen i grupp B är klassificerade som cancerframkallande, sensibiliserande eller reproduktionsstörande och får hanteras efter tillstånd från Arbetsmiljöverket. Observera att även produkter innehållande föroreningar (≥ 1 viktsprocent) av ett B-ämne är tillståndspliktiga.

Kontakta kemikaliesäkerhetssamordnare på LU Byggnad för ansökningsblanketter. Komplett ansökan skickas till LU Byggnads kemikaliesäkerhetssamordnare för genomläsning, kontakt med Arbetsmiljöverket och diarieföring.

Kom ihåg att skicka in din ansökan i god tid då Arbetsmiljöverket har en handläggningstid på tre månader.

Narkotikaprekursorer

Narkotikaprekursorer är ämnen som kan användas vid framställning av narkotika. För att hantera narkotikaprekursorer krävs ofta tillstånd från Läkemedelsverket.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats

Tillstånd krävs för innehav av narkotikaprekursorer i kategori 1 (länken ovan). Export, import och handel med alla klasser av narkotikaprekursorer kräver oftast tillstånd.

Mer information om ansökningsförfarande samt ansökningsblankett, på Läkemedelsverkets webbplats

Ättiksyraanhydrid tillhör klass 2a. Skulle Lunds universitet hantera mer än 100 liter narkotikaprekursorer klass 2a under en tolvmånadersperiod krävs en registrering hos Läkemedelsverket. Kompletta ansökningar eller uppdateringar skickas till arbetsmiljöingenjör på Företagshälsovården för genomläsning, kontakt med Läkemedelsverket och diarieföring.

Hälsofarliga varor

Dessa varor är ämnen som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som kan användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

De tillståndspliktiga varorna listas i bilagan till Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

För att hantera vissa hälsofarliga varor krävs tillstånd från Folkhälsomyndigheten. Observera att det krävs tillstånd även för att inneha hälsofarliga varor som tidigare har köpts in med stöd av ett giltigt tillstånd men som inte har förbrukats.

Behöver du söka nytt tillstånd eller förnya ett befintligt?

Så här går det till:

 • Hämta hem ansökningsblanketten från Folkhälsomyndighetens webbplats eller kontakta kemikaliesäkerhetssamordnarna på chemsafety [at] bygg [dot] lu [dot] se (chemsafety[at]bygg[dot]lu[dot]se) för att få ansökningsblanketten skickad till dig via e-post.
 • Fyll i blanketten med den information som efterfrågas.
 • Tips: bifoga den utförliga beskrivningen som bilaga, då det efterfrågas information som kräver mer plats än det finns i rutan under rubriken ”Användningsområde”.
 • Bifoga verksamhetens rutin för inköp, införsel, transport samt avfallshantering för den hälsofarliga varan.
 • Observera att det är kemikaliesäkerhetssamordnarna som ska signera ansökan, då de har rätt att företräda Lunds universitet via fullmakt från rektor (som är firmatecknare).
 • Efter att du har fyllt i blanketten, skicka den tillsammans med bilagorna till kemikaliesamordnarna på chemsafety [at] bygg [dot] lu [dot] se (chemsafety[at]bygg[dot]lu[dot]se) .
 • Kemikaliesamordnaren läser genom ansökan, tar ut ett diarienummer, signerar och skickar in ansökan via e-post till Folkhälsomyndigheten.

Vid inskickandet av ansökan kommer du få kopia på mejlet och kännedom om att ärendet är under behandling.

Tillstånd krävs inte för beredningar (blandningar eller lösningar som består av två eller flera ämnen) som hanteras för vetenskapligt ändamål om vissa kriterier är uppfyllda. Undantaget regleras i Folkhälsomyndighetens föreskrift FoHMFS 2014:3.

Kvicksilver

I Sverige gäller sedan 2009 ett generellt förbud mot kvicksilver och varor som innehåller kvicksilver. För användning av kvicksilver krävs särskild dispens från Kemikalieinspektionen.

Blankett finns att hämta på Kemikalieinspektionens webbplats

Det finns dock en del tidsbegränsade undantag från kvicksilverförbudet. Undantag som gäller till 31 december 2023 är:

 • kvicksilver för analys samt forskning och utveckling inom medicinsk diagnostik.

Undantag som gäller till 31 december 2025 är:

 • kvicksilverföreningar för analys av COD och i ampuller för COD-analys
 • kvicksilverföreningar för analys enligt internationella standardmetoder inom läkemedelsområdet.

Observera att det inte finns någon lägre gräns för hantering av kvicksilver utan tillstånd. Detta innebär att även små mängder kvicksilver, som exempelvis ingår som konserveringsmedel i olika produkter, är tillståndspliktiga. Var därför noggrann med att säkerställa att omedveten hantering av kvicksilver inte förekommer. Detta görs fördelaktigast genom att söka igenom kemikalieregistret i KLARA med avseende på kvicksilver.

Hantering av kvicksilver kräver speciella åtgärder, exempelvis omhändertagande av kvicksilver som farligt avfall. Kontaktpersoner för dispensansökningar för kvicksilver är kemikaliesäkerhetssamordnare (kvicksilverhantering i kemikaliesammanhang) och Miljöchef (annan typ av kvicksilverhantering).

Användning av ozonnedbrytande ämnen i laborativ verksamhet

Ozonnedbrytande ämnen samt fluorerande växthusgaser regleras på EU-nivå genom ozonförordning respektive f-gasförordning. EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen (EU) 2024/590 samt om f-gaser (EU) 2024/573 tillämpas från och med 11 mars 2024.

Grundbestämmelsen är att all användning av ozonnedbrytande ämnen är förbjuden. Dock finns vissa undantag.

Genom undantag från artikel 4.1 i förordning (EU) 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, får ozonnedbrytande ämnen trots förbud släppas ut på marknaden och användas för viktiga laboratorie- och analysändamål (eur-lex.europa.eu)*. 

Enligt den nya förordningen (EU) 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, ska verksamheten/forskargruppen föra register över de ozonnedbrytande ämnen som finns förtecknade i bilaga 1 till förordningen. Dessa ämnen tillåts enbart för användning av nödvändiga laboratorie- och analysändamål* .

Sammanfattningsvis gäller följande:

 • Från och med 11 mars 2024 behöver du inte längre registrera varje enskild användning i den Europeiska unionens databas LabODS och erhålla ett LabODS-nummer. I stället ska verksamheten/forskargruppen föra register över varje ozonnedbrytande ämne i kemikaliehanteringssystemet KLARA.

Detta register ska bevaras i minst 5 år och på begäran göras tillgängligt för behörig myndighet.

Nedan beskrivs förfarandet för registrering av ozonnedbrytande ämnen:

 • Kontrollera i KLARA om det finns ozonnedbrytande ämnen i din verksamhet. Till hjälp i detta arbete finns en lista över ozonuttunnande ämnen upprättad i KLARA.
 • Kontrollera ditt kemikalieförråd. Är registreringen korrekt? Finns ämnet i ditt lager och är det inlagt mot rätt ämne och säkerhetsdatablad i KLARA? 

Tänk på, om ni innehar ozonnedbrytande ämnen som inte är registrerade vid verksamheten i KLARA, finns risk för miljösanktionsavgift och straffsanktion vid tillsyn.

Om ni innehar ozonnedbrytande ämnen:

För varje ozonnedbrytande ämne som registreras ange följande uppgifter i KLARA:

 • Namn på chef med arbetsmiljöansvar exempelvis avdelningschef, forskargruppschef med flera. Detta anges under ”beställare” under ”transaktioner” i KLARA. 
 • Mängd som köpts in.
 • Leverantör.

Informera även verksamhetsansvariga och övriga berörda gällande denna registrering samt användning av ozonnedbrytande ämne.

*Förordningen (EU) 291/2011 om viktiga användningsområden för andra kontrollerade ämnen än klorfluorkolväten för laboratorie- och analysändamål.

Anmälan av verksamhet (C) respektive ändrad verksamhet

Verksamheter som beskrivs i 2-32 kap. i Miljöprövningsförordningen och där det anges att anmälningsplikt gäller (så kallade C-verksamheter) måste anmälas till kommunens miljönämnd. Skyldigheten att anmäla ändringar av verksamheten gäller alla verksamheter som har tillstånd, även frivilliga (omfattas av ett tillstånd utan att vara tillståndspliktig) och verksamheter som upphört att vara tillståndspliktig men bedrivs med stöd av ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken.

Ändringar av C-verksamheter ska anmälas om ändringen har betydelse från störningssynpunkt. Detta är viktigt att tänka på, inte bara då nya verksamheter planeras utan även då ändringar sker i befintlig verksamhet.

Ibland är ändringarna av sådan karaktär att ändringen kräver ett tillstånd (1 kap. 4 § miljöprövningsförordningen). En anmälan måste göras till tillsynsmyndigheten minst 6 veckor innan ändringen genomförs.

Vid anmälan av er verksamhet eller anmälan om ändring, bör du kontakta miljöchefen för att samråda om behovet av anmälan samt hjälp med själva anmälan.

Kontakt

Claes Nilén
Miljöchef
+46 46 222 41 59
claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se (claes[dot]nilen[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Martina Balaz
Kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 72 59

Anikó Wendler
Bio- och kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 71 05

chemsafety [at] bygg [dot] lu [dot] se (chemsafety[at]bygg[dot]lu[dot]se)