Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tillstånd, anmälan och dispens

Här kan du som chef läsa mer om tillstånd, anmälan och dispens för hantering av vissa ämnen.

Inom Lunds universitet finnas det ibland behov av att hantera tillståndspliktiga eller förbjudna ämnen. Beroende på vilket ämne som behöver hanteras finns det möjlighet att söka tillstånd eller dispens. Tillstånd söks av enskilda forskargrupper och den kemiska produkten får endast användas till det ändamål och inom den hantering som tillståndet omfattar. Varje enskilt tillstånd är tidsbegränsat och det måste finnas en rutin inom verksamheten för att säkerställa att tillståndet förnyas i tid. Hantering av tillståndspliktiga kemiska produkter utan tillstånd/dispens kan leda till sanktionsavgifter för verksamheten.

Tillstånd eller dispens ska sökas för bland annat A- och B-ämnen, narkotikaprekursorer, hälsofarliga varor och kvicksilver.

Kemiska ämnen tillhörande grupp A och B

Kemiska ämnen tillhörande grupp A och B är klassade som mycket cancerframkallande, sensibiliserande, allergiframkallande och/eller reproduktionsstörande, och får endast hanteras efter godkänt tillstånd från Arbetsmiljöverket. Innehav av A- eller B-ämnen utan tillstånd ger sanktionsavgift på 400 000 kr respektive 150 000 kr.  

Grupp A

Samtliga ämnen i grupp A är klassificerade som cancerframkallande och får, efter tillstånd från Arbetsmiljöverket, endast hanteras undantagsvis. Ett undantag kan exempelvis vara forskning om cancerframkallande ämne. Observera att även produkter innehållande föroreningar (≥ 0,1 viktsprocent) av ett A-ämne är tillståndspliktiga.

Grupp B

Ämnen i grupp B är klassificerade som cancerframkallande, sensibiliserande eller reproduktionsstörande och får hanteras efter tillstånd från Arbetsmiljöverket. Observera att även produkter innehållande föroreningar (≥ 1 viktsprocent) av ett B-ämne är tillståndspliktiga.

Kontakta arbetsmiljöingenjörer på Företagshälsovården för ansökningsblanketter. Komplett ansökan skickas till Företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjörer för genomläsning, kontakt med Arbetsmiljöverket och diarieföring.

Kom ihåg att skicka in din ansökan i god tid då Arbetsmiljöverket har en handläggningstid på tre månader.

Narkotikaprekursorer

Narkotikaprekursorer är ämnen som kan användas vid framställning av narkotika. För att hantera narkotikaprekursorer krävs ofta tillstånd från Läkemedelsverket.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats (nytt fönster)

Tillstånd krävs för innehav av narkotikaprekursorer i kategori 1 (länken ovan). Export, import och handel med alla klasser av narkotikaprekursorer kräver oftast tillstånd.

Mer information om ansökningsförfarande och ansökningsblankett finns här (nytt fönster)

Ättiksyraanhydrid tillhör klass 2a. Skulle Lunds universitet hantera mer än 100 liter narkotikaprekursorer klass 2a under en tolvmånadersperiod krävs en registrering hos Läkemedelsverket. Kompletta ansökningar eller uppdateringar skickas till arbetsmiljöingenjör på Företagshälsovården för genomläsning, kontakt med Läkemedelsverket och diarieföring.

Hälsofarliga varor

Dessa varor är ämnen som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som kan användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats (nytt fönster)

För att hantera vissa hälsofarliga varor krävs tillstånd från Folkhälsomyndigheten.

De tillståndspliktiga varorna listas i bilagan till Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Blanketter finns att hämta här (nytt fönster)

Kompletta ansökningar eller uppdateringar skickas till arbetsmiljöingenjör på Företagshälsovården för genomläsning, kontakt med Folkhälsomyndigheten och diarieföring.

Tillstånd krävs inte för beredningar (blandningar eller lösningar som består av två eller flera ämnen) som hanteras för vetenskapligt ändamål om vissa kriterier är uppfyllda.

Undantaget regleras i Folkhälsomyndighetens föreskrift FoHMFS 2014:3

Länk till föreskrift (nytt fönster)

Kvicksilver

I Sverige gäller sedan 2009 ett generellt förbud mot kvicksilver och varor som innehåller kvicksilver. För användning av kvicksilver krävs särskild dispens från Kemikalieinspektionen.

Blankett finns att hämta här (nytt fönster)

Det finns dock en del tidsbegränsade undantag från kvicksilverförbudet som gäller till årsskiftet 2019/2020, bland annat:

  • Kvicksilverföreningar för analys enligt internationella standardmetoder inom läkemedelsområdet,
  • Kvicksilveranalyser av COD och ampuller för COD-analys,
  • Kvicksilver för analys samt forskning och utveckling inom medicinsk diagnostik.

Observera att det inte finns någon lägre gräns för hantering av kvicksilver utan tillstånd. Detta innebär att även små mängder kvicksilver, som exempelvis ingår som konserveringsmedel i olika produkter, är tillståndspliktiga. Var därför noggrann med att säkerställa att omedveten hantering av kvicksilver inte förekommer. Detta görs fördelaktigast genom att söka igenom kemikalieregistret i KLARA med avseende på kvicksilver.

Hantering av kvicksilver kräver speciella åtgärder, exempelvis omhändertagande av kvicksilver som farligt avfall. Kontaktpersoner för dispensansökningar för kvicksilver är kemikaliesäkerhetsamordnare (kvicksilverhantering i kemikaliesamanhang) och Miljöchef (annan typ av kvicksilverhantering).

Anmälan av verksamhet (C) respektive ändrad verksamhet

Verksamheter som beskrivs i 2-32 kap. i Miljöprövningsförordningen och där det anges att anmälningsplikt gäller (så kallade C-verksamheter) måste anmälas till kommunens miljönämnd. Skyldigheten att anmäla ändringar av verksamheten gäller alla verksamheter som har tillstånd, även frivilliga (omfattas av ett tillstånd utan att vara tillståndspliktig) och verksamheter som upphört att vara tillståndspliktig men bedrivs med stöd av ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken.

Ändringar av C-verksamheter ska anmälas om ändringen har betydelse från störningssynpunkt. Detta är viktigt att tänka på, inte bara då nya verksamheter planeras utan även då ändringar sker i befintlig verksamhet.

Ibland är ändringarna av sådan karaktär att ändringen kräver ett tillstånd (1 kap. 4 § miljöprövningsförordningen). En anmälan måste göras till tillsynsmyndigheten minst 6 veckor innan ändringen genomförs.

Vid anmälan av er verksamhet eller anmälan om ändring, bör du kontakta miljöchefen för att samråda om behovet av anmälan samt hjälp med själva anmälan.

Sidansvarig:

Kontakt

Johan Ohlin
Arbetsmiljöingenjör
046-222 70 26
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se

Martina Balaz
Kemikaliesäkerhetssamordnare
046-222 72 59
martina [dot] balaz [at] bygg [dot] lu [dot] se

Claes Nilén
Miljöchef
046-222 41 59
claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se