Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Meriteringsanställningar

En meriteringsanställning är en tidsbegränsad läraranställning som ska ge möjlighet för lärare att meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt. Här kan du som chef läsa mer om vad som gäller för sådana anställningar.

Innehåll på sidan:


Det finns idag två former av tidsbegränsade anställningar för meritering vid Lunds universitet, postdoktor och biträdande universitetslektor. Båda anställningarna ska ge möjlighet till pedagogisk och vetenskaplig/konstnärlig meritering.

En översikt över tidsbegränsade anställningar finns att ladda ner i högerspalten på denna sida. 

Postdoktor

Postdoktor är en läraranställning som regleras i ett centralt kollektivavtal för anställning av postdoktor. Enligt avtalet ska den som anställs ha avlagt doktorsexamen. Detta krav är uppfyllt om examen finns senast vid ansökningstidens utgång det vill säga examensfordringarna ska vara uppfyllda vid ansökningstidens utgång (godkänd disputation samt godkända kurser och övriga utbildningsmoment som anges i den allmänna studieplanen) och examensbeviset ska ha inkommit innan universitetet beslutar om anställningen.

En postdoktor ska enligt detta avtal anställas i två år.

Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl, det vill säga ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, till exempel uppdrag som skyddsombud. Tjänstledighet för annan anställning utgör dock inte särskilt skäl att förlänga en anställning som postdoktor. Observera att en person som tidigare varit anställd vid Lunds universitet som postdoktor under mer än ett år inte kan anställas som postdoktor igen inom samma eller närliggande ämnesområde vid universitetet.

Läs kollektivavtalet om tidsbegränsad anställning som postdoktor på Arbetsgivarverkets webbplats

Läs mer om läraranställningar i Lunds universitets anställningsordning som finns att laddas ner i högerspalten på denna sida. 

Vid frågor kontakta din närmaste personalfunktion.

Biträdande universitetslektor

Universitetsstyrelsen beslutade 2018-02-16 att justera Lunds universitets Anställningsordning och införlivade då den i högskoleförordningen nya tidsbegränsningsgrunden för meriteringsanställning, biträdande lektor.

Den nya meriteringsanställningen, biträdande universitetslektor, infördes i högskoleförordningen som ett steg i en nationellt erkänd karriärväg. Lunds universitet var ett av de lärosäten som redan tidigare hade en meriteringsanställning, biträdande universitetslektor med rätt till befordran (genom ett lokalt kollektivavtal).

Den stora skillnaden mot den i högskoleförordningen tidigare meriteringsanställning (som sedan Lunds universitet genom lokalt kollektivavtal gav möjligheten att ansöka om befordran) är att den nya anställningen som biträdande universitetslektor vänder sig till personer i början av en karriär som lärare och förutsätter att tiden mellan doktorsexamen och meriteringsanställningen kortas från tidigare sju år till fem år. Anställningen kan nu även tidsbegränsas mellan fyra och sex år, mot tidigare maximalt fyra år.

Anställningen får förlängas (förnyas) dock högst sammanlagt två år om det på grund av särskilda skäl såsom sjukdom, föräldraledighet krävs för att uppnå syftet med anställningen. Anställningstiden ska framgå av informationen om den lediga anställningen och utgå från vilka behörighetskrav som ställs för befordran. Det är av vikt att anställningarna är öppna och transparenta vilket innebär att de ska utlysas (informeras om) nationellt och ofta även internationellt. Externa bedömare ska liksom tidigare delta i rekryteringsprocessen i syfte att dels attrahera de bäst kvalificerade kandidaterna samt att främja mobilitet och jämställdhet.

Den biträdande universitetslektorn ska efter ansökan befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor, om den biträdande universitetslektor är behörig för en sådan anställning samt bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som framgår av Lunds universitets anställningsordning och de eventuellt kompletterade bedömningsgrunder som framgått av den förevarande utlysningen.

Läs mer om läraranställningar i Lunds universitets anställningsordning som finns att laddas ner i högerspalten på denna sida. 

För de utlysningar som skett före den 1 april 2018 gäller fortsatt de äldre bestämmelserna inklusive de avtal som Lunds universitet tecknade med de lokala parterna, se nedan.

Läs avtalet om meriteringsanställningar för biträdande lektorer (PDF 90 kB, ny flik)

Läs lokalt kollektivavtal om arbetstid för biträdande universitetslektorer (PDF 67 kB, ny flik)

Läs lokalt kollektivavtal om arbetsuppgifternas fördelning gällande biträdande universitetslektorer (PDF 66 kB, ny flik)