Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Meriteringsanställningar

En meriteringsanställning är en tidsbegränsad läraranställning som ska ge möjlighet för lärare att meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt. Här kan du som chef läsa mer om vad som gäller för sådana anställningar.

Innehåll på sidan:


Det finns två former av tidsbegränsade anställningar för meritering, postdoktor och biträdande universitetslektor. Båda anställningarna ska ge möjlighet till pedagogisk och vetenskaplig/konstnärlig meritering.

En översikt över tidsbegränsade anställningar finns att ladda ner i högerspalten på denna sida. 

Postdoktor

Arbetsgivarverket har nyligen tecknat ett nytt kollektivavtal med Saco-S och OFR/S,P,O om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Avtalet gäller från och med den 1 februari 2022 och ersätter tidigare avtal. Avtalet innehåller även övergångsbestämmelser. Lediga anställningar enligt det nya avtalet kan utlysas före den 1 februari under förutsättning att villkoren för den nya anställningen framgår av utlysningstexten. Från och med den 1 februari kan beslut om anställning enligt det nya avtalet fattas. 

Både det nya och det gamla avtalet finns att läsa i sin helhet på Arbetsgivarverkets webbplats (se länken nedan). Informationen nedan är uppdaterad med villkoren för anställning som postdoktor enligt det nya avtalet som träder i kraft den 1 februari.

Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (Arbetsgivarverket)

Den tidsbegränsade anställningen som postdoktor regleras i ett centralt kollektivavtal. Anställningen är en del i att främja framtida kompetensförsörjning. Enligt avtalet ska den som anställs som postdoktor ha avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. En postdoktor ska under anställningstiden huvudsakligen bedriva forskning samt utveckla sin självständighet som forskare och skapa förutsättningar för vidare meritering. 

Postdoktoranställningen är vid Lunds universitet en läraranställning – läs mer om läraranställningar i Lunds universitets anställningsordning som finns att ladda ner i högerspalten på denna sida. 

Anställningen avser arbete på heltid och undervisning kan ingå med högst 20 procent under anställningstiden.

Erlagd doktorsexamen

Behörighetskravet avlagd doktorsexamen innebär att examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten för anställningsbeslutet och det är därmed viktigt att informera samtliga sökande om när sista dagen för att skicka bevis om doktorsexamen föreligger. Först därefter kan beslut om anställning fattas.

För att kunna anställas med stöd av avtalet ska främst den komma ifråga som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan, beräknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan examen ha avlagts tidigare. Särskilda skäl är sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. Vad som avses med för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag behöver klargöras i utlysningen för att kunna anses avse särskilda skäl.

Alla sökande ska bedömas utifrån förtjänst och skicklighet och sökande med äldre doktorsexamen kan därmed inte gallras bort enbart på grund av detta skäl. Att uppfylla tidsramen om högst tre år ses som en merit vid värdering av den sammanlagda skickligheten.

Anställningens längd

En postdoktor anställs tills vidare, dock längst under en tid om minst två och högst tre år. En anställning får förlängas om det krävs för att uppnå syftet med anställningen, men den totala anställningstiden får inte överstiga tre år.

Anställningen får dock förlängas utöver de tre åren om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Med särskilda skäl avses även föräldraledighet under anställningen. Vid föräldraledighet ska arbetstagaren erbjudas möjlighet till förlängning motsvarande minst ledighetens omfattning.

Observera att en person som tidigare varit anställd vid Lunds universitet som postdoktor under mer än ett år inte kan anställas som postdoktor igen inom samma eller närliggande ämnesområde vid universitetet.

Vid utlandsstationering

Om arbetsgivaren, som ett led i meriteringen, beslutar om en utlandsstationering för en postdoktor, ska denne beviljas ledighet enligt avtalet om tidsbegränsad anställning som postdoktor utan särskilt beslut. Detta är infört i avtalet mot bakgrund att det inte finns en rätt till tjänstledighet från en tidsbegränsad anställning. Observera att anställningstiden löper på och ger inte rätt till förlängning.

Övergångsregler

För den som anställts enligt det äldre avtalet (med giltighet fram till den 31 januari 2022) gäller det äldre avtalet i sin helhet. Om anställningen löper över den 1 oktober 2022 kan den förlängas så att den totala anställningen uppgår till högst tre år för att uppfylla syftet med anställningen. Under förlängningsperioden gäller det nya avtalet. 

Vid frågor, kontakta din närmaste personalfunktion.

Biträdande universitetslektor

Universitetsstyrelsen beslutade 2018-02-16 att justera Lunds universitets Anställningsordning och införlivade då den i högskoleförordningen nya tidsbegränsningsgrunden för meriteringsanställning, biträdande lektor.

Den nya meriteringsanställningen, biträdande universitetslektor, infördes i högskoleförordningen som ett steg i en nationellt erkänd karriärväg. Lunds universitet var ett av de lärosäten som redan tidigare hade en meriteringsanställning, biträdande universitetslektor med rätt till befordran (genom ett lokalt kollektivavtal).

Den stora skillnaden mot den i högskoleförordningen tidigare meriteringsanställning (som sedan Lunds universitet genom lokalt kollektivavtal gav möjligheten att ansöka om befordran) är att den nya anställningen som biträdande universitetslektor vänder sig till personer i början av en karriär som lärare och förutsätter att tiden mellan doktorsexamen och meriteringsanställningen kortas från tidigare sju år till fem år. Anställningen kan nu även tidsbegränsas mellan fyra och sex år, mot tidigare maximalt fyra år.

Anställningen får förlängas (förnyas) dock högst sammanlagt två år om det på grund av särskilda skäl såsom sjukdom, föräldraledighet krävs för att uppnå syftet med anställningen. Anställningstiden ska framgå av informationen om den lediga anställningen och utgå från vilka behörighetskrav som ställs för befordran. Det är av vikt att anställningarna är öppna och transparenta vilket innebär att de ska utlysas (informeras om) nationellt och ofta även internationellt. Externa bedömare ska liksom tidigare delta i rekryteringsprocessen i syfte att dels attrahera de bäst kvalificerade kandidaterna samt att främja mobilitet och jämställdhet.

Den biträdande universitetslektorn ska efter ansökan befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor, om den biträdande universitetslektor är behörig för en sådan anställning samt bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som framgår av Lunds universitets anställningsordning och de eventuellt kompletterade bedömningsgrunder som framgått av den förevarande utlysningen.

Läs mer om läraranställningar i Lunds universitets anställningsordning som finns att laddas ner i högerspalten på denna sida. 

För de utlysningar som skett före den 1 april 2018 gäller fortsatt de äldre bestämmelserna inklusive de avtal som Lunds universitet tecknade med de lokala parterna, se nedan.

Läs avtalet om meriteringsanställningar för biträdande lektorer (PDF 90 kB, ny flik)

Läs lokalt kollektivavtal om arbetstid för biträdande universitetslektorer (PDF 67 kB, ny flik)

Läs lokalt kollektivavtal om arbetsuppgifternas fördelning gällande biträdande universitetslektorer (PDF 66 kB, ny flik)

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.