Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Omtankesamtal – vid oro för riskbruk och skadligt bruk

Rutin för chefer med ansvar för anställdas arbetsmiljö

På denna sida finns en beskrivning av hur du som chef ska agera när du ser signaler som kan vara tecken på riskbruk eller skadligt bruk.

 • Humörsvängningar
 • Trött och nedstämd
 • Irriterad eller aggressiv
 • Orolig, rastlös
 • Oro i arbetsgruppen
 • Drar sig undan gruppen
 • Ökad stresskänslighet
 • Långa toalettbesök
 • Ekonomiska problem

 • Bristande eller förändrad kapacitet
 • Bristande eller förändrad kvalitet
 • Koncentrationssvårigheter 
 • Likgiltig 
 • Ignorerar säkerhetsinstruktioner

 • Ökad sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro
 • Tänjer på flextiden
 • Oförklarlig frånvaro
 • Glömmer tider/avtal

 • Påverkad
 • Bakrus
 • Slö och avtrubbad
 • Gör bort sig på fester, kurser, vid representation eller liknande
 • Spritlukt
 • Hyperaktivitet
 • Pupillförändringar

 • Spelande på arbetstid
 • Trötthet 
 • Koncentrationssvårigheter
 • Ber om förskottsbetalning eller att få låna pengar av kollegor

Omtankesamtal vid oro för riskbruk och skadligt bruk

För att tidigt kunna erbjuda hjälp och stöd är det viktigt att du som chef uppmärksammar och agerar på signaler som skulle kunna vara tecken på riskbruk eller skadligt bruk. Det gör du genom att boka in ett omtankesamtal med berörd anställd. 

Vänta inte på bevis eller erkännande för att initiera ett omtankesamtal. Så fort ett agerande går ut över arbetet eller när du känner oro för en anställd behöver du följa upp det. 

Att tänka på inför samtalet

Vid oro och när du som chef inte är helt säker på vad som orsakar din anställdas beteende ska du som chef utgå från vilka tecken på ohälsa du ser och vilken effekt det har på arbetet. Tala om att du är orolig för din anställdas hälsa och att du värnar om arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen. Ta stöd från din HR-partner eller Företagshälsovården inför samtalet.

Det är viktigt att tänka på att tecken som föranlett oro kan ha sina orsaker i annat än till exempel alkohol-, spel-, eller drogrelaterad ohälsa. Det är inte heller ovanligt med samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och riskbruk eller skadligt bruk. 

Oavsett är det viktigt att du som chef agerar, men kom ihåg att det är vården som ska bedöma om orsaken är relaterad till riskbruk eller skadligt bruk och att ställa eventuella diagnoser.

Ett omtankesamtal kan leda till olika åtgärder

Omtankesamtalet kan ge dig som chef tillräckligt med information för att avfärda oro för riskbruk eller skadligt bruk. Kanske kommer ni fram till att det finns behov för andra arbetsanpassningar, till exempel hjälp med prioritering av arbete eller att din anställda själv tar tag i livsstilsfaktorer som påverkar arbetshälsa eller förmåga att utföra arbetsuppgifterna tillfredsställande. 

Anpassning och rehabilitering

Om omtankesamtalet visar att det finns ett riskbruk eller skadligt bruk påbörjas insatser för anpassning och rehabilitering. Du som chef ska kontakta din HR-partner och Företagshälsovården för stöd och vägledning. Informera din anställda tidigt och kontinuerligt om rätten att ha med fackligt ombud under den tid insatser pågår.

Medicinsk bedömning

Om samtalet med medarbetaren inte leder till några anpassnings- eller rehabiliteringsåtgärder men din oro för riskbruk eller skadligt bruk eller annan ohälsa finns kvar, kan du som chef kontakta Företagshälsovården för en medicinsk bedömning. 

Uppföljningssamtal

Så länge du känner oro för din anställda eller om du ser en påverkan på hur arbetet utförs behöver du som chef ha fortsatta regelbundna uppföljningssamtal med din anställda. Stäm av med din HR-partner om hur du går vidare.

Läs mer i avsnittet Beställningsrutiner på sidan om stöd från Företagshälsovården

Läs mer om orosanmälan

Riskbruk och skadligt bruk är ett folkhälsoproblem som drabbar individ, arbetsplats, familj och samhälle. De individuella konsekvenserna är bland annat fysisk och psykisk ohälsa, olyckor, dödsfall, våld och annan brottslighet samt familje- och relationsproblem. Även anhöriga och närstående påverkas, varav barn och unga är särskilt utsatta.

Alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa uppmanas att göra en orosanmälan till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Uppmaningen gäller även de anställda vid Lunds universitet som inte har en skyldighet enligt lag att anmäla.

Ibland kan det kännas svårt som anmälare att veta om situationen är sådan att en anmälan ska göras eller inte. Det är inte anmälarens, utan socialtjänstens sak att utreda och avgöra allvaret i barnets situation. Den som inte har anmälningsskyldighet enligt lag har möjlighet att vara anonym. Det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Relaterad information

Kontakt

Kontakta din HR-partner på fakultetsnivå/motsvarande. Din HR-partner kan i sin tur få vägledning från sektionen HR via sektionen HR:s ärendehanteringssystem.

Relaterad information

I Lunds universitets anpassnings- och rehabiliteringsprocess kan du läsa om fler signaler på ohälsa samt rutiner för omtankesamtal.