Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM)

Här kan du som chef läsa mer om vad som gäller vid hantering av genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM).

All innesluten användning av GMM ska vara anmäld till Arbetsmiljöverket. Reglerna finns bland annat i miljöbalken, förordningen om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer (2000:271) och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2).

Föreskrifterna om GMM bygger på de om mikrobiologiska arbetsmiljörisker men har utökats. Förutom skadliga effekter som kan ge sjukdom hos människan beaktas även; risker för sjukdomar hos djur och växter, risker till följd av etablering i eller spridning i miljön och risker som en följd av naturlig överföring av infört genetiskt material till andra organismer.

Miljöbalken skiljer på anmälan och tillstånd

I miljöbalken är det skillnad på tillståndspliktig verksamhet och verksamhet som behöver anmälas till en myndighet. Skillnaden utgår från hur riskfylld verksamheten bedöms vara för hälsa och miljö. För GMM-verksamheter betyder det att innesluten användning på skyddsnivåerna 1 och 2 är anmälningspliktig medan innesluten användning på skyddsnivå 3 och 4 kräver tillstånd.

Innan en verksamhet ska bedrivas ska all innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM) riskbedömas. Riskbedömningen ska ligga till grund för de skyddsåtgärder som behöver vidtas för att förhindra och motverka att hälsa och miljö skadas.

Varje GMM-användning ingår i en GMM-verksamhet, vilken delas in tre verksamhetskategorier:

  • F-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med försumbar eller ingen risk för skador på människors hälsa eller miljön.
  • L-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med låg risk för skador på människors hälsa eller miljön.
  • R-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med måttlig eller hög risk för skador på människors hälsa eller miljön.

En anmäld och färdighandlagd F-verksamhet eller L-verksamhet får normalt bedrivas utan tidsgräns tills arbetsgivaren meddelar Arbetsmiljöverket att användningen eller verksamheten är nedlagd.

En tillståndspliktig R-verksamhet får inte påbörjas utan tillstånd. Tillståndet är alltid tidsbegränsat, därför måste det förnyas med jämna mellanrum. Arbetsmiljöverket ger tillstånd för tre år i taget men kan i vissa fall ge tillstånd för verksamheten under fem år.

Du ska också se till att varje år uppdatera administrativa uppgifter om dina anmälda GMM-verksamheter. Om en GMM-verksamhet har upphört, ska du anmäla det till Arbetsmiljöverket, gärna i samband med den årliga uppdateringen. 

Ifylld anmälan eller ansökan skickas till Lunds universitets bio- och kemikaliesäkerhetssamordnare för genomläsning, diarieföring och kontakt med Arbetsmiljöverket.

För mer information

Mer information om hantering av GMM, blanketter för anmälan och ansökan om tillstånd, uppdateringar av verksamhet samt vägledning vid riskbedömningar finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Kontakt

Anikó Wendler
Bio- och kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 71 05
aniko [dot] wendler [at] bygg [dot] lu [dot] se