Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Policy för akademiskt ledarskap på Lunds universitet

Universitetet beslutade om Lunds universitets policy för akademiskt ledarskap den 11 januari 2024.

Chefer och ledare behöver rätt kompetens och förmåga att prioritera och leda verksamheten och att genomföra förändringar som utvecklar verksamheten. Policyn är en avsiktsförklaring och ett stöd för ledarskapsutveckling. 

Ett världsledande universitet förutsätter ett välutvecklat chef- och ledarskap. I en föränderlig omvärld behöver både ledarskapet och medarbetarskapet kontinuerligt vidareutvecklas för att universitetet ska vara en attraktiv arbetsplats.

Policyn innehåller universitetets förväntningar på de kompetenser som bör känneteckna ett välutvecklat ledarskap. Policyn beskriver också förutsättningar som våra chefer och ledare verkar inom.  
 
Policyn ska användas som ett stöd för att utveckla och inspirera ledare vid Lunds universitet. Den ska användas vid framtagning av ledarutvecklingsinsatser och ledarskapsutbildningar, men även fungera som ett stöd vid på- och avstigning för ledningsuppdrag, rekrytering samt löne- och utvecklingssamtal. 

Policyn är framtagen på uppdrag av vicerektor Jimmie Kristensson och HR-direktör Marie Härstedt. Arbetet initierades i början av 2023 och har letts av Maria Flores som är gruppchef vid Lund University Commissioned Education (LUCE) tillsammans med Annica Ollerstam, HR-specialist vid sektionen HR.

Under året har olika utkast till policyn diskuterats och omarbetats i dialog med flera delar av universitetets verksamheter inklusive LUs referensgrupp för akademiskt ledarskap samt även med arbetstagarparterna. 

Arbetet med policyn för akademiskt ledarskap har tagit sin utgångspunkt i de rekommendationer som framkom i utredningen Framtidens ledarskapsutveckling vid Lunds universitet som blev klar hösten 2022.  

Läs mer om utredningen Framtidens ledarutveckling vid Lunds universitet (Medarbetarwebben) 

Akademiskt ledarskap ska inkludera alla med ledningsuppdrag vid Lunds universitet, oavsett om man är rekryterad eller kollegialt utsedd. 

Policyn ska stärka identiteten av att universitetet drivs genom en annan typ av ledarskap, det vill säga ett akademiskt ledarskap. Tillsammans värnar vi akademisk frihet, som är hela verksamhetens kärna oavsett om du arbetar inom det administrativa stödet eller med forskning.  

Det som är unikt för vår komplexa verksamhet är den akademiska friheten. 

Akademisk frihet är tätt sammanlänkat till den kollegiala styrningen. Den akademiska friheten utgår från att det är lärosätena själva, inom sin kollegiala krets, som ska definiera vilken verksamhet som ska bedrivas och hur den ska genomföras och förmedlas. Kollegialitet är lika mycket en arbetsform och en kultur som en styrform. 

I policyn används begreppet akademiskt ledarskap för att förstärka och värna det som är unikt med ledarskapet i vår typ av verksamhet. Policyns definition av akademiskt ledarskap är alltså universitets viljeriktning.

Policyn omfattar alla med ledningsuppdrag inom universitet oavsett om de utförs inom forskning, utbildning, samverkan, administration eller förvaltning, och oavsett om de sker genom kollegialt ledarskap eller linjestyrning. 

De båda styrdokumenten kompletterar varandra. 

I riktlinjerna för chefsuppdrag beskrivs ansvarsområden för chefsuppdrag och i policyn för akademiskt ledarskap beskrivs vilka kompetenser som ledare behöver. 

Båda styrdokumenten utgör grunden för arbetet med de universitetsgemensamma chef- och ledarutvecklingsinsatserna.

Questions and answers about Lund University's policy for academic leadership

On 11 January 2024, the University adopted Lund University's policy for academic leadership.

Managers and leaders need the right skills and ability to prioritize and lead the business and to implement changes that develop the business. 

The policy is a declaration of intent and a support for leadership development.  

A world-leading university requires well-developed management and leadership skills. In a changing world, both leadership and employeeship need to be continuously developed in order for the university to be an attractive workplace.

The policy contains the University's expectations of the competencies that should characterise well-developed leadership. The policy also describes the conditions within which our managers and leaders operate.  
 
The policy will be used as a support for developing and inspiring leaders at Lund University. It will be used in the development of leadership development initiatives and leadership training, but also serve as a support during boarding and disembarking for management assignments, recruitment, and salary and development discussions.

The policy has been developed on behalf of Deputy Vice-Chancellor Jimmie Kristensson and HR Director Marie Härstedt. 

The work was initiated at the beginning of 2023 and has been led by Maria Flores, group manager at Lund University Commissioned Education (LUCE) together with Annica Ollerstam, HR specialist at the Division of Human Resources. 

During the year, various drafts of the policy have been discussed and revised in dialogue with several parts of the University's operations, including LU's reference group for academic leadership, as well as with the employee parties.  

The work on the policy for academic leadership has been based on the recommendations that emerged in the investigation Future Leadership Development at Lund University, which was completed in the autumn of 2022. 

Academic leadership shall include everyone with management assignments at Lund University, regardless of whether they are recruited or collegially appointed.  

The policy is intended to strengthen the identity of the university being run through a different type of leadership, i.e. academic leadership. 

Together, we safeguard academic freedom, which is the core of the entire business, regardless of whether you work in administrative support or with research.

What is unique to our complex business is the academic freedom.  

Academic freedom is closely linked to collegial governance. Academic freedom is based on the premise that it is the higher education institutions themselves, within their collegial circles, that should define what activities are to be conducted and how they are to be implemented and disseminated. 

Collegiality is as much a form of work and a culture as it is a form of governance.  In the policy, the concept of academic leadership is used to strengthen and safeguard what is unique about leadership in our type of business. 

The policy's definition of academic leadership is thus the university's direction of intent.

The policy applies to everyone with management assignments within the university, regardless of whether they are carried out in research, education, collaboration, administration or management, and regardless of whether they take place through collegial leadership or line management.

The two governing documents complement each other.  

The guidelines for managerial assignments describe areas of responsibility for managerial assignments and the policy for academic leadership describes the competencies that leaders need.  Both governing documents form the basis for the work on the university-wide management and leadership development initiatives.

Självreflektion och självskattning

Reflektera och skatta dig själv i ditt ledarskap utifrån förväntade kompetenser och önskvärda färdigheter i policyn för akademiskt ledarskap vid Lunds universitet. 

Ladda ner och skriv ut nedanstående självskattningsdokument:

Självskattning Policy för akademiskt ledarskap LU (PDF 272 kB, ny flik)