Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medborgare från tredje land

Migrationsverket har långa handläggningstider för uppehålls- och arbetstillstånd. Se därför till att medarbetaren alltid är ute i god tid med sin ansökan och att ni tar fram den dokumentation som krävs för korrekt ansökan.

Migrationsverket har slutat att skicka beslut till oss i våra medarbetares uppehållstillståndsärenden.

Dessa beslut är viktiga för oss att ha då de klargör grunden och giltighetstiden för uppehållstillståndet, vilket vi behöver veta vid en eventuell förlängningsansökan och för att säkerställa att medarbetaren har rätt slags tillstånd för sitt arbete.

Fullmakt från sökanden

Vi kan dock fortfarande få ta del av besluten om vi har en fullmakt från sökanden.

Fyll därför gärna i nedanstående fullmakt inför att medarbetaren ansöker om uppehållstillstånd. Be sökanden göra detsamma och uppmana sedan sökanden att skicka med fullmakten i sin ansökan till Migrationsverket.

För att kunna fylla i fullmakten behöver du först ladda ner den på din dator, och därefter öppna den därifrån. För muspekaren över de ifyllbara fälten för guidning i vad som ska fyllas i.

Fullmakten finns att ladda ner på sidan HR-blanketter och mallar

Institutionen/motsvarande ska anmäla alla tredjelandsmedborgare som anställs till Skatteverket, efter att anställningen är genomförd.

Läs mer om anställning av tredjelandsmedborgare på Skatteverkets webbplats

För snabb handläggning av migrationsärende, måste ansökan vara korrekt ifylld och insänd elektroniskt. Det finns möjlighet att använda relocationföretag för att underlätta processen.

Läs mer om relocationtjänster

För arbete (exklusive forskning och undervisning) som varar i max 90 dagar måste viseringsskyldiga medborgare ha både arbetstillstånd och visum.

I detta fall lämnar sökanden in en ansökan om Schengenvisering i samband med ansökan om arbetstillstånd. Migrationsverket är beslutande myndighet i arbetstillståndsärenden.

Då lokala förhållanden och arbetssätt kan prägla arbetsgången i dessa ärenden bör sökanden kontakta närmaste svenska ambassad för mer information och vägledning om ansökningsförfarandet.

Den som får arbetstillstånd för kortare tid än 90 dagar får inget uppehållstillstånd och därmed inget uppehållstillståndskort. En sådan sökande ska i stället visa upp beslutet om arbetstillstånd tillsammans med sitt pass och visum när de reser till Sverige.

Inbjudan från Lunds universitet – letter of invitation

I de fall där visum krävs behöver den som ska anställas skicka med en inbjudan från Lunds universitet (Letter of invitation in order to obtain VISA to Sweden).

 

Doktorander som ska vara verksamma vid Lunds universitet under längre tid än 90 dagar behöver ansöka om ett uppehållstillstånd för studier.

Om doktoranden ska vistas vid Lunds universitet under max 90 dagar krävs inget uppehållstillstånd, däremot kan medborgare från vissa länder istället behöva ett visum för att besöka Sverige. 

Läs mer om uppehållstillstånd för doktorander

Personer med huvudsakligen forskning i sin anställning, som ska vara verksamma vid Lunds universitet mer än 90 dagar, ska ansöka om ett uppehållstillstånd för forskare.

Om anställningstiden är 90 dagar eller kortare krävs inget uppehållstillstånd (men eventuellt ett visum beroende på medborgarskap).

Läs mer om uppehållstillstånd för forskare

Personer som anställs vid Lunds universitet och inte har forskning eller doktorandstudier som huvudsaklig arbetsuppgift ska ansöka om arbetstillstånd. 

Läs mer om arbetstillstånd

Huvudregeln vid arbetstillstånd är att det inte får gå längre tid än 6 månader från sista utlysningsdag till första anställningsdatum.

Om den anställde ska starta senare än 6 månader efter sista utlysningsdatumet kan universitetet tvingas lysa ut anställningen en gång till. Det kan göras undantag från denna regel om ett tydligt underlag som visar på varför anställningen startar senare än 6 månader efter sista utlysningsdatumet bifogas till Migrationsverket.

När arbetstillstånd väl har beviljats måste sökanden påbörja sin anställning inom fyra månader.

För doktorander och forskare som har färdigställd sina studier respektive forskning och som vill vara kvar i Sverige finns ett uppehållstillstånd för att söka arbete i Sverige. Detta tillstånd brukar kallas för ”jobbsökartillstånd” alternativt ”after studies/ research permit”. Detta tillstånd kan vara en bra brygga mellan studier/ forskning och ett annat arbete.

Tillståndet ges för ett år, varken mer eller mindre, och kräver att sökanden har tillräckligt med pengar på banken för att försörja sig under detta år. Man behöver söka om detta tillstånd medan man har ett giltigt tillstånd för studier eller forskning, men efter att studierna respektive forskningen är färdigställd.

Följa sin studieplan

Detta innebär att det oftast finns ett mycket snävt fönster att söka tillståndet på. Det innebär också att det blir svårt att ansöka om detta tillstånd för personer vars studier har fördröjts och som väntar på beslut i ett eventuellt förlängningsärende när studierna är på väg att slutföras, eftersom dessa då behöver ansöka om ett nytt tillstånd vid en tid då de faktiskt inte har ett giltigt uppehållstillstånd.

Därav ska vi så långt som det bara går uppmana doktorander till att följa sin studieplan.

Om man har ansökt om jobbsökartillståndet korrekt (medan man har ett giltigt tillstånd för studier/ forskning) så får man lov att arbeta under handläggningstiden av det nya ärendet, samt efter att tillståndet har beviljats.

Att notera

Det finns vissa baksidor av jobbsökartillståndet som ska noteras. Dessa är bland annat viss statusbytesproblematik, vilket beskrivs nedan.

Jobbsökartillståndet nollställer vidare din kvalificeringsperiod till en eventuell ställning som varaktigt bosatt, vilket är en av vägarna (den mindre vanliga) till ett permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om jobbsökartillstånden:

Från och med november 2022 kräver Migrationsverket att sökanden personligen ska uppvisa pass i original vid en diplomatiskt beskickning med migrationssektion innan uppehållstillstånd kan ges. Detta gäller alla typer av uppehållstillstånd.

Det är inte alla territorier som har en sådan beskickning och det kan vara långt till närmsta beskickning, även i de fall beskickning finns i landet.

Den sökande blir kontaktad

Migrationsverket/relevant beskickning kommer att kontakta sökanden om hur ett besök på beskickningen kommer att gå till. Det är viktigt att sökanden har nära kontakt med beskickningen i fråga rörande detta.

Regeringen undersöker i detta nu hur denna process kan effektiviseras och på vissa ställen kan det vara möjligt att uppvisa sitt hemlandspass vid en ambulerande verksamhet.

Som sagt, flitig kontroll av eventuella besked av Migrationsverket/beskickningen och en nära kontakt med utlandsmyndigheterna påkallas hos den inkommande medarbetaren!

Statusbyte är när någon byter grund för sitt uppehållstillstånd.

I vissa fall går detta utmärkt att göra inifrån landet, i andra tillåts det inte. Regelverket härom saknar logik och kräver att man känner till vad som gäller.

Bland annat går det bra att gå från ett jobbsökartillstånd till ett arbetstillstånd, men inte till ett forskningstillstånd. Det går oftast också bra att gå från studietillstånd till familjemedlem till arbetstagare, men inte vice versa.

Huruvida ett statusbyte tillåts inifrån landet eller inte avgör också om individen har rätt att arbeta vidare i väntan på beslut; det vill säga om ett otillåtet statusbyte genomförs så måste vi pausa anställningen till dess att nytt tillstånd finns på plats och arbetstagaren måste lämna landet.

Det tillstånd som är mest sant för vistelsen

Överlag är rådet att man ska vara här på tillståndet som är mest sann för vistelsen, det vill säga doktorander ska vara här på tillstånd för doktorandstudier.

Det kan dock finnas personliga omständigheter som bör beaktas i det fall en person med uppehålls- och arbetstillstånd på annan grund än studier/forskning är aktuell för doktorand- /forskningsanställning. Ett sådant fall kan exempelvis handla om en person som har skyddsskäl (asyl) eller som är här på grund av familjeåterförening, i vilka fall vederbörande har rätt att ingå anställning och vi ska vara ytterst försiktiga med att förespråka att vederbörande ändrar sin migrationsrättsliga ställning i landet.

Håll en nära dialog med den som ni har tänkt erbjuda en anställning och kontakta migrationskoordinatorn vid behov av konsultation.

Statusbyten möjliga att göra inifrån landet

Se nedanstående länk till Migrationsverket (under rubriken ”om du redan befinner dig i Sverige”) för att ta reda på vilka statusbyten som är möjliga att göra inifrån landet. Observera att snurran också är tillämplig på förlängningar.

Uppe­hålls­till­stånd för dokto­rand­stu­dier - Migrationsverket

Det finns två vägar till permanent uppehållstillstånd:


1) Den ”normala” vägen enligt inhemsk lagstiftning

För denna krävs att du har levt i Sverige i minst fyra av de sju senaste åren med ett studietillstånd för doktorandstudier, forskning eller arbete som har använts för sitt ändamål under denna tid.

Detta innebär att om du som doktorand fick ditt uppehållstillstånd i augusti, men studierna började i september, så markerar september starten på den fyra år långa kvalifikationsperioden.

Tryggad försörjning i form av anställning

När du har uppfyllt detta krav så krävs det vidare att du har tryggad försörjning i form av anställning (inte A-kassa, kapital, familjemedlems inkomster eller liknande; föräldrapenning bör dock gå bra) i minst 12 månader från dess att Migrationsverket prövar ansökan.

Detta innebär, med tanke på Migrationsverkets långa handläggningstider, att sökanden bör räkna med att behöva ha åtminstone 18 månaders kvarvarande anställning vid ansökningstillfället för att kunna kvalificera sig. 

Rådet är att inte ansöka om permanent uppehållstillstånd om man inte åtminstone har en kvalificerad tro på att man uppfyller dessa krav.

Individuellt försörjningskrav

Försörjningskravet är helt individuellt, vilket innebär att varje familjemedlem enskilt måste uppfylla det (förutom barn). Därmed kan det mycket väl bli så att en familjemedlem får permanent uppehållstillstånd, men inte den andra.

Sökanden bör inkludera ett andrahandsyrkande i sin ansökan. Migrationsverket tar då ställning till om ett tillfälligt uppehållstillstånd kan ges i det fall ett permanent inte kan utgå.

Ansöka i slutet av pågående tillstånd

Man bör ansöka om permanent uppehållstillstånd i slutet av pågående tillstånd.

Om man ansöker medan man har lång giltighetstid kvar riskerar man avslag på grund av Migrationsverkets hållning att man inte kan ha två giltiga tillstånd samtidigt.

Läs mer om denna process på Migrationsverkets webbplats: 

Särskilda krav för permanent uppehållstillstånd - Migrationsverket

2) Ställning som varaktigt bosatt enligt EU-rätten

Detta handlar mer om ett erkännande av en rättslig status än en ansökan om uppehållstillstånd (därav kan ansökan om detta inges när som helst på ett giltigt tillstånd, till skillnad från ovanstående process), men om man klassas som ”varaktigt bosatt” får man också per automatik ett permanent uppehållstillstånd.

Enbart tillgodoräkna sig vissa tillståndstyper 

Kvalificeringsperioden till denna process är fem, inte fyra, år. Men observera att det bara är vissa tillståndstyper som man får tillgodoräkna sig i denna process (till exempel forskningstillstånd, studietillstånd för doktorandstudier (inte på grund- eller avancerad nivå) och arbetstillstånd, men INTE jobbsökartillstånden).

Detta innebär att om man har forskat i fyra år och får ett jobbsökartillstånd så nollställs kvalificeringsperioden.

Krävs långvarig försörjning men mer flexibelt försörjningskrav

Även i denna process krävs långvarig försörjning, helst i form av anställning, men även A-kassa kan tillgodoräknas.

Försörjningskravet här är mer flexibelt och tillerkänner i större utsträckning avkastning på kapital och familjemedlemmars inkomster. Det görs även en historisk prövning av sökandens försörjningsförmåga.

Migrationsverket har inte vidare specificerat vad ”långvarig” försörjning innebär.

Ansöka om tidsbegränsat tillstånd samtidigt

Om man ansöker om detta korrekt får man lov att arbeta under prövningstiden, men det är värt att notera att denna process inte kommer med möjligheten till andrahandsyrkande (antingen får du det eller inte) så det kan vara en god idé för sökanden att simultant ansöka om ett tidsbegränsat tillstånd som plan B.

I ansökan bör skrivas att hen i första hand vill ha ställning som varaktigt bosatt och önskar att Migrationsverket tar ställning till den ansökan först.

Kontakt

Du som är chef/arbetsgivare

Kontakta din lokala HR-funktion för stöd i frågor och ärenden som rör migration.


Du som arbetar i en HR-funktion

Kontakta LU:s internationella koordinator för stöd migrationsärenden: 

Erik Kvist
Internationell koordinator
+46 79 066 17 83
erik [dot] kvist [at] er [dot] lu [dot] se

Ordlista

Förklaring av begrepp inom migrationslagstiftningen:

Följ INLU-bloggen!

För mer information om migrationsprocessen för tredjelandsmedborgare och aktuella frågor på migrationsområdet, följ INLU-bloggen som vänder sig till universitets internationella nätverk (INLU).