Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Animaliska biprodukter

Vad är animaliska biprodukter?

Animaliska biprodukter (1)*, ofta förkortat ABP, är material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte bearbetats eller behandlats till att ingå i begreppet framställda produkter. Inom forskningsverksamhet gäller detta exempelvis proteiner, vissa antikroppar (2)*, cellkulturer, blod, plasma och serum som har animaliskt ursprung. Här ingår även annan vävnad samt hela eller delar av döda djur.

Vem kontrollerar animaliska biprodukter?

Det är flera myndigheter som kontrollerar att de som befattar sig med animaliska biprodukter och därav framställda produkter gör rätt och följer de bestämmelser som finns inom EU och i svensk lagstiftning.

För att använda animaliska biprodukter i forskningsändamål måste man ha tillstånd från Jordbruksverket. Syftet är bland annat att säkra spårbarheten.

Användning av animaliska biprodukter

Lunds universitet är registrerad som anläggning för hantering av animaliska biprodukter för forskningsändamål och har ett generellt tillstånd för användning av ABP av kategori 1, 2, och 3.

Tillståndet finns tillgängligt, vänligen kontakta Lunds universitets Bio- och kemikalisäkerhetssamordare för mer information.

Import av animaliska biprodukter

 • Vid införsel av ABP från EU, Norge, Island och Schweiz krävs det inget importtillstånd. Transportören måste dock vara godkänd för att transportera animaliska biprodukter.
 • Vid införsel från länder utanför EU, Norge, Island och Schweiz krävs det importtillstånd.

Lunds universitet innehar ett importtillstånd som gäller för ett 20-tal avsändar- och ursprungsländer.

Importtillståndet innebär att vissa villkor måste uppfyllas.

Villkor för beslut

 • ett krav på att föra register enligt avsnitt 1 kapitel 1 i bilaga VI i förordning (EU) nr 142/2011, även över material som omfattas av 3 kap 1 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) som ska vara väl sammanställt och lätt att visa upp för kontrollmyndigheten (Jordbruksverket),
 • ett krav på att materialet förs över direkt till tillståndsinnehavarens anläggning,
 • ett förbud mot varje senare användning av produkterna för andra ändamål än de i ansökan,
 • en skyldighet att, i förekommande fall, på ett säkert sätt bortskaffa produkterna elleråtersända dem till ursprungsorten, och
 • ett förbud mot att produkten kommer i kontakt med djur.

Register över importer

Följande uppgifter ska uppges:

 • Beskrivning av materialet och den djurart det kommer från.
 • Materialets kategori.
 • Mängden material.
 • Materialets ursprungs- och avsändningsort.
 • Avsändarens namn och adress.
 • Mottagarens och/eller användarens namn och adress.

För samtliga typer av införsel gäller att ett handelsdokument i original, utfärdat av avsändaren, ska finnas med vid transport. Syftet med handelsdokumentet är bland annat att säkra spårbarheten och att du som mottagare får ett intyg på vad sändningen består av. Handelsdokument och kopior ska sparas i två år. Detta gäller både nationella och internationella transporter.

*Siffrorna nedan är hänvisning till siffrorna i texten:

 1. Regleras genom förordning EG nr 1069/2009 samt Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2011:21.
 2. Affinitetsrenade antikroppar ses inte som animalisk biprodukt och räknas inte som animalisk biprodukt.

Kontakt

Anikó Wendler
Bio- och kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 71 05
aniko [dot] wendler [at] bygg [dot] lu [dot] se (aniko[dot]wendler[at]bygg[dot]lu[dot]se)